Статии с етикет: systane

 

 

Как влияят на окото "изкуствените сълзи"? 

Механизмът на сълзите нормал­но облекчава, почиства и овлажня­ва окото. От време на време окол­ната среда може да затрудни този механизъм или не могат да текат достатъчно сълзи. В тези случаи очите "се изморяват", имате усеща­не, че са сухи или с песъчинки и мо­же да ви сърбят. Предлагат се реди­ца съединения, които могат да по­могнат за този проблем.

Какви капки за очи познаваме?

Има два основни класа препа­рати за очи. Единият клас съдър­жа съединения, които имат за цел да облекчат окото (Systane,Мurine, Prefrin и др.). Към тези съединения може да са добавени вещества, отпушва­щи носа, които свиват кръвонос­ните съдове и така "отнемат чер­венината" (Visine, Murine Plus, Visine L R). Тяхната възможност да облекчават е спорна. Употреба­та на отпушващи носа средства за избавяне от силно зачервяване е напълно козметична. Дори е възможно такива препарати да повли­яят нормалния оздравителен про­цес, така че не ги препоръчваме.

Другият клас препарати не претендира за специален об­лекчаващ ефект и не съдържа ве­щества за отпушване на носа. Тях­ната цел е да овлажнят окото, би­вайки "изкуствени сълзи". Това са химични разтвори, подобни на те­зи на тялото, така че не се появя­ва дразнене. Офталмолозите пред­почитат тези препарати щом се касае за незначителни очни възпа­ления. Пример е Murine Lubricat­ing Eyedrops (овлажняващи капки за очи Мuriпе).

Дозиране на овлажняващите капки

Използвайте толкова често, колко­то е необходимо, в препоръчаното количество. Не можете да използ­вате твърде много, макар че обик­новено няколко капки дават ведна­га толкова облекчение, колкото цяло шише. Ако имате постоянен проблем със сухи очи, проверете проблема при вашия лекар, защо­то може да е знак за някакъв скрит друг проблем. Обикновено симп­томът на сухите очи трае само ня­колко часа и веднага се облекчава. Твърде много слънце, вятър или прах са обикновено причините за незначителните възпаления.

Поставяне на капки в очите

Внима­телно дръпнете долния клепач. Сложете капките не в окото, а в образувалата се торбичка.

Странични ефекти на капките за очи

Не е известно за сериозни стра­нични ефекти. Visine и други лекарства, съдържащи вещества, отпушващи носа, обикновено причиняват леко смъдене.

Никое от тези лекарства не ле­кува очна инфекция или нараняване и не отстранява чуждо тяло от окото.

Публикувана в Лекарства