Статии с етикет: хлебна сода при киселини в стомаха

Четвъртък, 15 Декември 2016 16:49

ХЛЕБНАТА СОДА НАМАЛЯВА ОТОКА НА РАНИТЕ

Хлебната сода (натриев бикарбо­нат, NаНСОЗ) е много полезен до­машен химикал. Има три основни медицински приложения:

·       В слаб разтвор успокоява кожа­та и намалява сърбежа; следо­вателно, е полезна за състоя­ния, вариращи от слънчево из­гаряне до отровен дъб и шарка.

·       В силен разтвор изтегля течност­та и оттока на раната, в същото време абсорбира и почиства ра­ната.

·       Ако се приема през устата, слу­жи като противокиселинно средство и може да помогне за облекчаване на стомашни кисе­лини или стомашно разстройс­тво. Тъй като натрият в хлебна­та сода се абсорбира от тялото, обаче, ние силно препоръчваме употребата на друго противоки­селинно средство, вместо това.

Дозиране на хлебната сода

За да облекчите кожата, използвай­те две супени лъжици на половин чаша (30-120 мл) баня с топла во­да. Нежно попийте кожата след ба­нята и оставете разтворът да изсъх­не върху кожата. Повтаряйте тази процедура, колкото е необходимо.

Странични ефекти на содата

Няма странични ефекти,  доколко­то хлебната сода е поставяна само върху кожата.

КРЕМОВЕ И ОВЛАЖНЯВАЩИ ЛОСИОНИ, КОИТО ИМАТ УСПОКОЯВАЩО ДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ КОЖАТА

Няма много за казване за различни­те изкуствени материали - например Лубридерм, Вазелин, Алфа-Кери ­които хората използват върху кожа­та в опит временно да подобрят ви­да и или да забавят стареенето и. Раз­личните твърдения за такива продукти не са научно доказани, а дългос­рочни ползи не са забелязани.

Понякога сухата кожа действи­телно може да предизвика симпто­ми, следователно да се превърне в медицински проблем. Запомнете, че къпането или контактът с перилни препарати могат да доведат до из­сушаване на кожата. Намаляването на ваните или душовете, слагането на ръкавици по време на работа с почистващи препарати или други подобни мерки, са по-важни от из­ползването на лосион или крем.

Овлажняващите кремове и ло­сиони могат да ви помогнат да чувствате кожата си по-добре; то­ва е "успокоителното" действие. Използвайте такива кремове, как­то е посочено на етикета. Те нямат съществени странични ефекти, ос­вен ако човек не е алергичен към ланолина, който се съдържа в ня­кои от тези продукти.

 

 

Публикувана в Лекарства

Каква е целта на неабсорбируемите средства при киселини в стомаха?

Те облекчават или предпазват от стомашно неразположение, кисе­лини в стомаха и ГЕРБ (болест на гастро-езофагеален рефлукс).

НЕ-АБСОРБИРУЕМИ СРЕДСТВА ПРОТИВ КИСЕЛИНИ В СТОМАХА

Маалокс, Гелусил и Миланта са при­мери за не-абсорбируеми средства против киселини в стомаха. Те са важна част от домашната аптечка. Помагат да се неутрализира сто­машната киселина и така намаляват киселините в стомаха, язвената бол­ка, болките от газове и стомашно­то разстройство. Тъй като не се аб­сорбират от тялото, обикновено те не нарушават киселинния баланс на тялото и са доста сигурни.

Почти всички тези средства са достъпни в течна форма и под формата на таблетки. За повечето цели течната форма е за пред­почитане. Спуска се по по-голяма повърхност на хранопровода и стомаха, отколкото таблетките. Всъщност, ако не се сдъвчат, таб­летките може да са почти безпо­лезни. По време на работа или иг­ра бутилката може да е неудобна, така че няколко таблетки в джоба на ризата или в дамската чанта ще помогнат с обедните дози.

АБСОРБИРУЕМИ СРЕДСТВА ПРОТИВ КИСЕЛИНИ В СТОМАХА

Хлебната сода, Алка зелцер, Ролаидс и Тумс съдържат абсорбируеми средства против киселини в стома­ха. Основната съставка в тези про­дукти е натриев бикарбонат (Алка зелцер, хлебна сода), дихидроксиа­луминиев натриев карбонат (Рола­идс) или калциев карбонат (Тумс).

Тези медикаменти са по-мощни ки­селинно-неутрализатори от не-аб­сорбируемите средства против ки­селини в стомаха и се предлагат в удобна форма на таблетки. Калцие­вият карбонат е отличен източник на добавъчен калций и може да помогне в предпазването от остеопороза.

Четете етикетите на антиацидните препарати

Не-абсорбируемите средства про­тив киселини в стомаха съдържат магнезий или алуминий, или и двете. Като основно правило, маг­незият предизвиква диария, а алу­миният предизвиква запек. Раз­личните марки са слабо различава­щи се една от друга смесици на со­лите на тези два метала, съставе­ни така, че да избягват и диария, и запек. Малко марки съдържат и калций, който също може да бъде умерено запичащ.

Отделните продукти се раз­личават на вкус. Макар и да има различия в силата на действието им, някои хора избират това сред­ство, чийто вкус те харесват и кой­то не дразни червата им. Пробвай­те различните марки, докато наме­рите удовлетворяващо средство.

Дозиране на антиацидните препарати

Стандартната доза за възрастни е две супени лъжици (30 мл) или две добре сдъвкани таблетки. Използ­вайте половин доза за деца на въз­раст шест до дванадесет години, а четвърт доза - за деца от три до шест години. Честотата на дозата зависи от сериозността на пробле­ма. За стомашно разстройство или киселини, често една или две дози са достатъчни. За гастрит може да са необходими няколко дози на ден за няколко дни. За язва може да е необходимо лечение за шест или повече седмици, с прием на около всеки час. Този тип програма тряб­ва да се наблюдава от лекар.

Ако искате да използвате хлеб­на сода като противокиселинно средство, използвайте една супена лъжица (5 мл) в една чаша вода на всеки четири часа - но само от време на време. Хлебната сода е абсорбируема и може да наруши киселинния баланс на тялото.

Странични ефекти на антиацидните препарати

Въобще единственият страничен ефект е върху движението на чер­вата. Маалокс леко разхлабва, Миланта и Гелусил са със средно дейс­твие, а Алудрокс (с повече алуми­ний) е по-запичащ. Приемът на алу­миний се свързва с болестта Алц­хаймер, но това далеч не е доказа­но. Приспособете дозата и марката според нуждите. Консултирайте се с вашия лекар преди да използвате тези съединения, ако имате бъб­речна болест, сърдечна болест или високо кръвно налягане. Някои мар­ки съдържат значително количест­во сол и трябва да се избягват от хора на ниско солена диета. Di-Gel съдържа най-малко количество сол от известните марки.

Внимавайте когато приемате хлебна сода през устата

Първо, съдържа много натрий. Ако имате сърдечен проблем или високо кръвно налягане или сте на ниско солена диета, може да имате проб­лем. Второ, ако приемате хлебна сода няколко месеца редовно, има данни, че това може да има за ре­зултат отлагане на калций в бъбре­ците и така да увреди бъбреците.

Говорете с вашия лекар преди да използвате противокиселинни средства, за да лекувате стра­нични ефекти на други лекарства, като аспирин, напроксен, ибупро­фен или кетопрофен, тъй като те могат да прикриват сериозен проблем, като язва.

СРЕДСТВА, БЛОКИРАЩИ СТОМАШНИ КИСЕЛИНИ

Циметидин (Тагамет), Фамотидин (Пепсид АС), Ранитидин (Зантак) и Низатидин (Аксид АР) са лекарст­ва по лекарско предписание, кои­то широко се използват за сто­машна язва и в малки дози са одобрени за свободна продажба, за да лекуват стомашни киселини. Вместо да неутрализират стомаш­ната киселина като противокисе­линните средства, те блокират производството на киселина от тя­лото. Повечето хора не се нужда­ят от такива медикаменти, но мо­жете да ги имате предвид, ако противокиселинното средство не действа. Ако вземате други меди­каменти, консултирайте с вашия лекар преди употребата на Тага­мет; можете да засили действието на редица други медикаменти, включително на такива, вземани за разреждане на кръвта (Варфарин), астма (Теофилин) и за апоплек­тични удари. Пепсид АС е малко по-добър в това отношение. Не превишавайте препоръчаната доза.

Ако е необходимо, вашият ле­кар може да ви препоръча по-силни медикаменти, наречени протон помпащи инхибитори. Тези лекарс­тва, например Прилосек, Прото­никс и Нексуим, намаляват нивото на стомашна киселина повече от другите лекарства, но повечето хо­ра не се нуждаят от тях. Всъщност те са много толерирани и Прило­сек е достъпен сега и без рецепта.

Публикувана в Лекарства