Статии с етикет: рубеола

Сряда, 12 Април 2017 11:17

РУБЕОЛА ИЛИ ТРИДНЕВНА ШАРКА

Как да разпознаем рубеола

Как се разпространява рубеола

Домашно лечение при рубеола

Какво да очакваме в кабинета на лекаря при рубеола

 

 

Как да разпознаем рубеола

Рубеолата е известна още като гер­манска шарка и тридневна шарка. Различна от болестта, наречена чер­вена шарка, седемдневна шарка или десетдневна шарка.

Преди обрива. Може да има някол­ко дни на леко изтощение. Лимфни­те възли на задната част на врата може да са уголемени и болезнени.

Обривът. Обривът се появява първо по лицето като равни или леко подути червени петна. Бързо се разпространява към торса и крайниците, а отделните петна се сливат в големи парчета. Обривът на рубеола е много разнообразен 11 е трудно да се разпознае дори от най-опитните пациенти и лекари. Често може и да няма обрив.

Температура. Температурата рядко надвишава  38 градуса и обикновено трае по-малко от два дни.

Болка. Болка в ставата се по­явява при 10 до 15 % от по-голeмите деца и възрастни с рубеола. Болката обикновено започва на третия ден на болестта.

Как се разпространява рубеола

Рубеолата е лека вирусна инфекция, която не е заразна като морбили и варицела. Обикновено се разпрос­транява чрез капки от устата или гьрлото. Може да се разпространихот седем дни преди появата на об­рива до пет дни след това.

Инкубационният период е от 12 до 21 дни, със средна продъл­жителност от 16 дни.

Специфичните въпроси на схе­мата с решения са насочени към възможни усложнения, които са изключително редки. Основното притеснение при рубеола е инфек­ция при неродена дете. Ако три­дневната шарка се появи през пър­вия месец от бременността, има 50% риск зародишът да развие ано­малия като катаракт, сърдечна бо­лест, глухота или мозъчна недоста­тъчност. През третия месец на бременността рискът намалява до по-малко от 10% и продължава да спада през останалата бременност. Поради проблема с вродените де­фекти се разви ваксината срещу рубеола.

Домашно лечение при рубеола

Обикновено не се изисква терапия. В някои случаи температурата мо­же да наложи употребата на меди­каменти против температура, пред­лагани без рецепта. Обик­новено не се налага изолация. Де­цата и тийнейджърите трябва да ползват само ацетаминофен.

Жените, които предполагат, че може да са бременни, трябва да из­бягват всякакво излагане към хора с рубеола. Ако възникне въпрос за такова излагане, бременната жена трябва да обсъди риска с нейния ле­кар. Предлагат се кръвни тестове, които определят дали бременната жена е имала рубеола в миналото и е неподатлива или, дали може да се натъкне на проблеми с бременност­та. В повечето щати тези тестове се изискват за издаване на акт за граж­дански брак и се установява, че има малко бременни жени, изложени на риск.

Какво да очакваме в кабинета на лекаря при рубеола

Рядко се налагат посещения при ле­каря, ако рубеолата не е усложне­на. Въпроси относно възможна ин­фекция на бременни жени могат да се обсъдят по-лесно и по-иконо­мично по телефона. Ваксината сре­щу рубеола, част от комбинирана­та ваксина срещу шарка, заушка и рубеола, обикновено се поставя на възраст от 15 месеца и 5 години. Въпросът за имунизацията е сло­жен. 

Публикувана в Бебета

Кои жлези най-често се подуват?

Най-честите видове подути жлези са лимфните възли и слюнчестите жле­зи. Най-големите слюнчести жлези се намират под и пред ушите.   Кога­то се подуят, резултатът е характер­но подута челюст, която изглежда както при заушка.

Лимфните жлези участват в за­щитата на тялото срещу инфек­ция. Те могат да се подуят, дори ако инфекцията е обикновена или не отличаваща се, макар че обик­новено можете да различите ин­фекцията, предизвикала подуване.

·   Подутите жлези на врата често придружават възпалено гърло или ушни инфекции. Подуването на жлеза просто сочи, че тя учас­тва в борбата срещу инфекцията.

·   Лимфните жлези в слабините са уголемени, когато има инфекция в стъпалата, краката или в гени­талната област. Тези жлези често са подути, когато не може да се открие видима инфекция.

·   Подутите жлези зад ушите често са резултат от инфекция на скал­па. Ако няма инфекция на скал­па, възможно е човекът понасто­ящем или наскоро да е имал ру­беола. Инфекциозната мононуклеоза (моно) също може да предизвика подуване на жле­зите зад ушите.

Ако подутата жлеза е червена или чувствителна, може да има бактери­ална инфекция в самата жлеза, кое­то налага антибиотично лечение.

В други случаи подутите жлези не изискват никакво лечение, защо­то те просто се борят с инфекциите на друго място. Ако има придружа­ваща възпалено гърло или болка в ушите, проблемът трябва да се тре­тира като при възпаление. Обаче поду­тите жлези обикновено са резултат от вирусни инфекции, които не изискват лечение.

Ако сте забелязали подуване на една или няколко жлези, прогресив­но нарастващи за период от три сед­мици, трябва да се консултирате с лекар. В много редки случаи подутите жлези може да са сигнал за се­риозни скрити проблеми.

ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПОДУТИ ЖЛЕЗИ

 Наблюдавайте жлезите няколко сед­мици, за да видите дали продължа­ват да се уголемяват, или дали дру­ги жлези се подуват. Огромното мнозинство от подуги жлези, което трае повече от три седмици, не са сериозни, но трябва да се консул­тирате с лекар, ако жлезите не спа­дат. Възпалението в жлезите обик­новено ще изчезне за няколко дни; болката се дължи на бързото уго­лемяване на жлезата в ранните ета­пи на борба с инфекцията. Жлезата се нуждае от много повече време, за да възвърне нормалните си раз­мери, отколкото за да се подуе.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КАБИНЕТА НА ЛЕКАРЯ ПРИ ПОДУТИ ЖЛЕЗИ

 Лекарят ще прегледа жлезите и ще провери за инфекции или други причини за подуване. Ще бъдат прег­ледани и други жлези, които може и да не са посочени от пациента. Ле­карят ще попита за температура, за­губа на тегло или други симптоми, свързани с подуването на жлезите. Той може да реши, че се налагат кръвни тестове или просто ще наб­людават жлезите за определен пе­риод от време. В редки случаи мо­же да е необходимо да се отстрани (биопсия - вземане на тъканна про­ба) малко парченце от жлезата за из­следване под микроскоп.

 

 

Публикувана в Състояния