Статии с етикет: настинка

Настинки и грипа изискват ли посещение при лекар?

Обикновената настинка и различни­те видове грип спадат към по-не­нужните посещения при лекаря, от­колкото която и да е друга болест.

Тъй като вирусите причиняват настинки и грип, антибиотиците няма да помогнат. Вие можете да се грижите за себе си толкова доб­ре, както и лекаря. Лекарствата без предписание - болкоуспокоя­ващи, средства за отпушване на носа и антихистамини - могат да облекчат симптомите ви, докато тялото ви се възстанови.

Лекарят може да ви помогне, ако развиете ушна инфекция  или бактериална пневмония. Едно много малко дете с вирусна инфекция се нуждае от медицинс­ко внимание.

Течащият нос е важен знак, че тялото се опитва да се отърве от вирус на настинка или грип. Киха­нето е начин, по който носът изх­върля микробите и другите драз­нители. За нещастие, кихането съ­що така помага вирусите да се предават от човек на човек. Пок­ривайте носа и устата си с кър­пичка, когато кихате. Измивайте често ръцете си, когато имате течащ нос или кихате; вирусите на настинка и грип често се разпрос­траняват чрез директен контакт.

Усложненията от течащия нос се дължат на голямото количество слуз, която може да попадне в гър­лото (пост назално капене), и мо­гат да предизвикат възпалено гър­ло или кашлица. Стичането на слуз може да блокира евстахиева­та тръба и да предизвика възпале­ние на ушите и болка. Също така може да доведе до инфекция и болка в синусите.

За какво може да бъде знак течащият нос?

·   Алергии. Сенната треска (алер­гичен ринит) може да предизвика от носа да тече бистра, много сла­ба слуз. Хората със сенна треска често имат други симптоми, включващи кихане и сърбеж и сълзене на очите. Сенната трес­ка трае по-дълго от вирусната ин­фекция, често седмици или месе­ци. Алергиите са по-типични през пролетта и есента, когато цвет­ният прашец и други алергени са във въздуха. Други субстанции, които могат да предизвикат алер­гичен ринит, включват домашен прах, пръст и животински пърхот.

·   Назални спрейове. Продължи­телната употреба на назални спрейове или капки може да дове­де до течащ нос. Капки за нос, съ­държащи субстанции като ефед­рин, не трябва да се използват за повече от три последователни дни. Можете да избегнете този проб­лем като преминете на физиоло­гичен разтвор за няколко дни.

·   Нараняване на главата. Нара­няването на главата е рядка, но се­риозна причина за течащ нос Ако човек има бистър наза­лен секрет, който е започнал след нараняване на главата, той или тя се нуждае от незабавно медицин­ско внимание.

ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НАСТИНКА И ГРИП

Можете да вземете лекарства аце­таминофен, аспирин, ибупрофен или напроксен за треска или болки при обикновена настин­ка. Тези симптоми обикновено се влошават следобед или вечер, така че вземайте медикаментите редовно през това време. Не давайте аспирин на деца или тийнейджъри; вместо това им дайте ацетаминофен.

Има два основни вида лекарст­ва при симптом за настинка:

·   Средства за отпушване на носа, които свиват назалните мембра­ни и отварят пътищата .

·   Антихистамини, които намаляват секрецията в носа.

Спестете пари и намалете стра­ничните ефекти като подберете ле­карствата за вашите симптоми.

Пийте повече течности. Тялото се нуждае от повече течности, ко­гато имате температура. Течности­те помагат да поддържате секрета по-течен и да предотвратите услож­нения като бронхит и възпаление на ушите. Пулверизатор, особено през зимата, също може да помогне.

Издухването на носа ви кара да се чувствате по-добре и предлага предимството на сигурно премина­ване на секрета, вирусните частици и алергените извън тялото. Подс­мърчането на запушения нос пови­шава риска от ушна инфекция.

Обърнете се към лекар, ако сим­птомите траят повече от две седмици.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КАБИНЕТА НА ЛЕКАРЯ  ПРИ НАСТИНКА И ГРИП?

Лекарят ще проследи историята на симптомите и ще направи физичес­ки преглед. Може да нареди рентге­нова изследване или да вземе про­ба от носа или гърлото за лабора­торен анализ.

Лекарят може да предпише сред­ство за отпушване на носа или ан­тихистамин. Ако имате бактериал­на инфекция, лекарят може да предпише антибиотик. Ако страда­те от алергии, лекарят може да ви посъветва, как да намалите излага­нето си на цветен прашец и други дразнители.

ПИЛЕШКА СУПА ПРИ НАСТИНКА И ГРИП

Една дума за пилешката супа: Хо­рата с настинки често се чувстват замаяни, когато се изправят, а на това състояние може да се помогне с приемането на солени течности. Бу­льон или пилешка супа ще свършат чудесна работа.

 

 

 

Публикувана в Състояния

 

 

 

Настинка, грип или алергия?

Дали това състояние е причинено от вирус или бактерия или е алергична реакция? Като цяло, по-добро лечение от домашното, лекарите могат да предложат само за бакте­рийните инфекции. Вирусните ин­фекции и алергиите не се повлия­ват от лечение с пеницилин или друг вид антибиотик. За да се постави ин­жекция пеницилин за настинка или алергия, трябва да се направи про­ба за лекарствена реакция, съществува риск от по-сериозна "свръхин­фекция", губят се време и пари. Не­нужната употреба на антибиотици е основна причина за нарастващия проблем с бактерии, устойчиви на антибиотик.

Сред най-честите проблеми, ко­ито се повлияват добре при лечение у дома, са:

·   Обикновената настинка, често оп­ределяна от лекарите като "ви­русна инфекция на горните диха­телни пътища".

·   Грипът, когато не е усложнен. Треската.

·   Мононуклеозата - инфекциозна мононуклеоза или "моно".

Медицинско лечение се изисква обикновено при:

·   Стрептококова инфекция на гър­лото.

·   Ушна инфекция.

·   Вирусен гастроентерит (възпале­ние на стомашно-чревния тракт) (понякога).

Как да различите тези състояния? Таблица за симптомите, обикновено ще са ви доста­тъчни. Тук ви предлагаме няколко кратки описания, които също могат да помогнат.

Вирусни синдроми, какви са симптомите?

Обикновено вирусите обхващат ня­колко части от тялото и предизвик­ват много и различни симптоми. Три основни модела (или синдрома) са най-често срещани при вирусни за­болявания; но е възможно и изк­точение от тези три синдрома. Ва­шата болест може да има черти от всеки един модел.

Вирусна инфекция на горните дихателни пътища. Това е "обикно­вената настинка". Включва няколко комбинации от следните: възпалено гьрло, течащ нос, заглъхнали и запушени уши, дрезгавост, възпалени жлези и температура. Обикновено един симптом предхожда останaлите, а друг симптом (обикновено дрез­гавост или кашлица) може да остане и след като другите са изчезнaлш

Грип. Температурата може да бъде доста висока. Главоболието може да е мъчително. Мускулните болки и болката (особено в долна­та част на гърба и очните муску­ли) са еднакво неприятни.

Вирусен гастроентерит. Това е "стомашен грип", съпроводен с га­дене, повръщане, диария и парали­зираща коремна болка. Поставяне­то на правилна диагноза може да се възпрепятства, тъй като "стомаш­ният грип" може да имитира реди­ца други по-сериозни състояния, включително апандисит.


Вирус, баkmерия или алергия? 

Вирус

Бактерия

Алергия

Течащ нос?

Често

Рядко

Често

Болка в мускулите?

Обикновено

Рядко

Никога

Главоболие (не се дължи на синусите)?

Често

Рядко

Никога

3амаяност?

Често

Рядко

Рядко

Треска?

Често

Често

Никога

Кашлица?

Често

Понякога

Рядко

Суха кашлица?

Често

Рядко

Понякога

Образуване на храчки?

Рядко

Често

Рядко

Дрезгавост?

Често

Рядко

Понякога

Възвръщане на болестната състояние

Не

Не

Често

в определен сезон?

 

 

 

Само едно оплакване? (възпалено гърло, болка

Необичайно

Обикновено

Необичайно

в ушите, болка в синусите, или кашлица)

 

 

 

Помагат ли антибиотици?

Не

Да

Не

Може ли лекарят да помогне?

Рядко

Да

Понякога

Запомнете: вирусните инфекции и алергиите не се подобряват с лечение с пеницилин ипи други антибиотици

 

Сенна треска, какви са симпотмите?

Алергичният ринит често се нарича "сенна треска", макар че не е трес­ка и не е предизвикана от сено. То­ва обаче е най-често срещаният проблем, причинен от алергии. За­пушен, течащ нос, насълзени сър­бящи очи, главоболие и кихане са всички общи симптоми. Сенната треска изглежда се предава в семейс­твата. Обикновено пациентите са­ми правилно поставят диагноза на това състояние.

Както при вирусите, сенната треска се лекува просто за об­лекчаване на симптомите. Дайте достатъчно време и състоянието ще поеме курса си, без да причини трайна вреда. Често най-добрата превантивна мярка е да се избягва дразнещият алерген. Често причина за алергия при бебетата е прахът или храната; при възрастните това е също прахът или цветният прашец.

Антихистамините блокират дей­ствието на хистамина, субстанция, която се освобождава по време на алергични реакции. Те също имат изсушаващ ефект върху течащия нос. Най-честият им страничен ефект е сънливост. Средствата за отпушва­не на носа (псевдоефедрин и др.) могат да помогнат при течащ нос и отпушват носните пътища, но също така се борят със сънливостта.

Синузит, какви са симптомите?

Възпалението на синусите често се свързва със сенната треска и астмата. Симптомите вкточват чувст­во за тежест зад:'носа и очите, чес­то причиняващо "синусно главобо­лие". Ако синусите са инфектира­ни, може да има температура и на­зален секрет. Антихистамините и средствата за отпушване на носа могат да бъдат полезни в случаи на синузит, който съпро­вожда настинки или сен на треска. Не използвайте назални спрейове за повече от три дни. За повтарящ се или хроничен синузит се консултирайте с лекар, да опре­дели причината и лечението; анти­биотиците са оспорвани в случая, но кортикостероидите обикновено осигуряват облекчение.

Стрептококово гърло, какви са симптомите?

 Бактериалните инфекции обикнове­но се установяват на едно място. Засягането на дихател ния тракт от стрептококи обикновено се огра­ничава до гърлото. Обаче може да се появят симптоми извън дихател­ния тракт, най-често треска и поду­ти лимфни жлези (от дрениране на инфекцията) на врата. Обривът при скарлатина понякога може да помог­не да се различи стрептококовата ин­фекция от вирусната инфекция. При децата коремната болка може да бъ­де свързана със стрептококово гър­ло. Важното при диагностициране и лечение на стрептококи е да се предотврати усложнение, остър ста­вен ревматизъм; лечението има мно­го малък ефект върху самото гър­ло. За нещастие, погрешната диагноза на стрептококи и прекомерни­ят страх от тях са широко разпрос­транени и са главна причина за свръхупотребата на антибиотици.

Други състояния

Фактори, различни от болестни със­тояния, могат да причинят или да до­ведат до гореспоменатите дихател­ни симптоми. Пушенето вероятно е най-голямата единична причина за кашлица и възпалено гърло. Замър­сяването на околната среда (смог) може да предизвика същите пробле­ми. Туморите и други плашещи със­тояния също допринасят за това, ма­кар и за много малък брой. Оплак­вания, траещи повече от две седми­ци, без да има нито една от тези чес­то срещани болести като видима причина за това, не са алармиращи, но трябва да се проучат от лекар. 

 

Публикувана в Състояния

 

Цел на таблетките срещу настинка

 

Да облекчават някои симптоми на настинка и грип.

Coricidin, Actifed,  Contac,  Регуех, Coldrex и редица други продукти са широ­ко рекламирани като ефективни срещу обикновена настинка. Изненадващо много от тях дават задо­волително симптоматично об­лекчение. Не смятаме, че тази съе­динения дават нещо повече от стан­дартното лечение с ацетаминофен и мед, но някои хора вярват в об­ратното. Ние не отричаме употре­бата им за кратък период от време.

Тези съединения обикновено имат три основни съставки. Най-важ­ната намалява температурата и бол­ката: ацетаминофен, аспирин или ибупрофен. Освен това съдържат ле­карство, отпушващо носа, което сви­ва подутите мембрани и прави кръ­воносните съдове по-малки. Също съдържат и антихистамин, който блокира алергии и изсушава слуз.

Средството за отпушване на носа често е псевдоефедрин или фенил­пропаноламин. Ако не, наставката ,,-ефрин" или ,,-едрин" обикновено сочи съставката на съединението. Антихистаминът често е хлорфе­нирамин или дифенхидрамин. Ако не, анти­хистаминът обикновено (но не ви­наги) е посочен на етикета с нас­тав ката ,,-амин".

В някои случаи към тези със­тавки е добавена "беладона алка­лоид", за да подсили другите дейс­твия и да намали стомашните спазми. Използвано в малки дози, ефектът от това лекарство е ма­лък. Обикновено се споменава ка­то "скополамин", "беладона" или нещо подобно. Другите съставки,

които може да са изброени, допри­насят малко за лечението. Не из­ползвайте продукти с кофеин, ако имате сърдечен проблем или спи­те трудно.
Тези продукти използват ши­роко рекламирания подход на "комбинация от съставки". Като правило, единичните лекарства са за предпочитане в комбинация от лекарства; позволяват ви да подбе­рете по-добре лечението на симп­томите, а следователно вземате по-малко лекарства. Съставките в комбинираните продукти са дос­тъпни и поотделно, а тези индиви­дуални продукти трябва да се имат предвид като алтернативи. Напри­мер основната съставка в комби­нираните продукти обикновено е аспирин или ацетаминофен. Псев­доефедринът е отлично отпуш­ващо носа средство и достъпен без рецепта в таблетки от 30 мг И 60 мг. Хлорфенирамин, силен ан­тихистамин, също се предлага без предписание в стандартен размер от 4 мг. Ако е възможно, прила­гайте лекарството директно върху засегната зона, като капките за нос и спрейовете за течащ нос.

Накрая, забележете, че често предписваните медикаменти при настинка (Slldafed, Actifed, Dimetapp) са наистина по-концентрирани и скъпи формулировки на същите ви­дове лекарства, които са достъпни без рецепта (често дори под същи­те имена). Нужно ли е посещение при лекаря само за това?

Дозиране на лекарствата при настинка

Пробвайте препоръчаната доза. Ако не почувствате ефект, можете да увеличите дозата наполовина. Не превишавайте двойно препоръчаната доза. Запомнете, че се опитвате да намерите компроми­сен вариант между желаните и страничните ефекти. Повишаване­то на дозата дава възможност за повече полезни ефекти, но също и за повече странични ефекти.

Странични ефекти на лекарствата срещу настинка

Лекарствата, които карат един човек да му се доспива, ще държат друг бу­ден. Най-честите странични ефекти на таблетките при настинка са или сънливост, или възбудимост. Сън­ливостта обикновено е причинена от антихистаминовата съставка, а без­сънието или възбудимостта са резул­тат от съставката, действаща за отпушване на носа. Можете да опита­те друго съединение, което има по-­малко или изобщо няма от виновния за това химикал, или можете да на­малите дозата. Няма чести сериоз­ни странични ефекти; най-опасен е сънливостта, ако се налага да шофи­рате или да управлявате машини. В редки случаи съставката "беладона" ще предизвика изсъхване на устата, замъглен поглед или невъзможност за уриниране. Може да получите обикновено страничните ефекти на аспирина - разстроен стомах, шум в ушите или, рядко, кръвоизлив в стомаха.


 

Публикувана в Лекарства