Статии с етикет: кашлица

Четвъртък, 02 Март 2017 16:13

ХРИПОВЕ В БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ

Хрипове, от какво се получават

Хриптенето е тънък свирещ звук от преминаването на въздуха през тън­ките дихателни тръби (бронхи и бронхиоли). Най-очевидно е при из­дишване, но може да се появява и при вдишване и издишване. Хрип­тенето идва от дихателните тръби, дълбоко в гръдния кош, за разлика от звуците, съпровождащи круп, гу­кане на бебе или съпровождащи кашлица при коклюш, които идват от областта на ларинкса във врата, това се случва при Круп. Най-често стесняването на дихателните тръби се дължи на вирусна инфекция или на алергична реакция, като напри­мер при астма.

При бебета, по-малки от двего­дишна възраст, най-малките въз­душни пътища могат да се стеснят поради вирусна инфекция. Пнев­монията също може да предизви­ка хриптене. В някои случаи може да е заседнало чуждо тяло в бе­лодробна дихателната тръба, пре­дизвикващо локализирано хрипте­не, което е трудно да се чуе без стетоскоп.

Обикновено хриптенето се свър­зва с емфизема - хронична обструк­тивна (задръстваща) белодробна болест, или ХОББ, а астмата често изостря този проблем. Раздразне­нието от тютюнопушенето само по себе си е достатъчно да предизвика хриптене, макар че почти всички пу­шачи имат в известна степен емфи­зема или бронхит.

Астма, хриптене при астма

Астмата е обструктивна болест на белите дробове, която се среща най-­често при деца и младежи. Това се превръща във все по-честа тенден­ция. Хриптенето при астма се дъл­жи на спазъм на мускулите в стени­те на по-малките въздушни пътища в белите дробове. У'величеното ко­личество на образуване на слуз до­пълнително стеснява въздушните пътища и може да още повече да уве­личи затруднението при издишване.

Астматичната криза може да се предизвика от инфекция, емоцио­нално преживяно събитие, студен въздух, замърсяване на въздуха или излагане на алергени. Общите алергени включват домашен прах, цветен прашец, пръст, храна и жи­вотински пърхот. Хриптенето може да се появи след ужилване от насе­комо или след употребата на лекар­ство; някои хора дори получават хриптене след прием на аспирин. Най-често обаче няма ясна причина за определена астматична криза.

Хриптене и температура

При дете с дихателна инфекция хриптенето може да се появи преди да има очевидно задъхване. Следо­вателно, когато се появи хриmене и има температура - това е знак за дихателна инфекция - се препоръчва своевременна консултация с лекар, въпреки че болестта рядко се прев­ръща в сериозна.

Домашното лечение е важна част за постигането на резултат. Необхо­дима е лекарска помощ, за да се при­ложат лекарства, които разширяват дихателните пътища. В някои случаи може да се наложи използването на интравенозни течности.

ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРИПОВЕ

Всяко хриптене при децата е потен­циално сериозно и трябва да бъде медицински професионално оцене­но, най-малко за първите няколко явявания. Астмата обикновено се появява в семейства, където други членове имат астма, треска или ек­зема.

Пиенето на течности е много важно. Най-добре е да пиете вода, но плодовите сокове или безалко­холните напитки могат да се из­ползват, ако човек може да поеме повече. Хидратирането (пиене на повече вода) ще бъде част от тера­пията, която лекарят препоръчва, така че можете да започнете пре­ди да го посетите.

Използването на изпарител, за предпочитане такъв, който произ­вежда студена пара, понякога мо­же да помогне. Ако нямате, може­те да използвате душа, за да нап­равите пара.

Сравнително чистата къща без прах е от съществено значение за човек, чиито алергии предизвик­ват астма. Редовно почистване с прахосмукачка на килимите, мебе­лите, завесите, покривалата за лег­ла и на други неща, които улавят прах, особено в спалнята на астма­тика. Поддържайте играчките чис­ти; най-добре да се използват, ко­ито могат да се мият. Избягвайте продукти, които може да се натъп­кват с животински косми. Накрая, не забравяйте редовно да сменяте филтрите за отопление и филтри­те на климатика.

Астматиците могат да се зани­мават с лека атлетика. Атлети с ас­тма са спечелили безбройни злат­ни медали в олимпиади по плуване. Изглежда плуването се оказва нес­равнимо най-доброто упражнение и най-добрият спорт за астматика.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КАБИНЕТА НА ЛЕКАРЯ ПРИ ХРИПОВЕ

Физическият преглед ще бъде фоку­сиран върху гръдния кош и врата. Лекарят ще задава въпроси не само за настоящото болестно състояние, но и за минали алергии на пациента или на член от семейството. При малки деца ще бъде изследвана и въз­можността за поглъщане на чуждо тяло. Инфекции могат да предизви­кат астма, но лекарят няма да пред­пише антибиотици, освен ако инфек­цията със сигурност не съществува.

Лекарствата, които отварят въз­душната тръба, като епинефрин или теофилин, могат да се поставят като инжекция, да се приемат през устата или чрез ректална свещичка. В някои случаи се налага пациен­тът да остане в болница, за да по­лучи възстановяване на течностите през вената и да диша овлажнен въз­дух. Най-важното, в болницата па­циентът може да бъде наблюдаван, за да не се влоши състоянието му, преди да се е подобрило.

След като кризата премине, лекарят ще ви помогне да предот­вратите бъдещи астматични кризи. Това трябва да включва причините от заобикалящ и емоционален ха­рактер. Повече от половината де­ца с диагноза астма нямат никога астматична криза като възрастни, а други 10% имат само отделни случаи на астматична криза през по-късния етап от живота си.

Лекарства за астма и хрипове

Има много медикаменти, които мо­гат да окажат облекчение на симп­томите на астма. Вашият лекар ще определи, коя комбинация е подхо­дяща за вас и ще ви бъде предпи­сана.

Научете се правилно да прила­гате лекарствата за инхалиране. Ако усещате лекарството си по езика или задната част на гърлото, значи то не е попаднало във въз­душния път, където му е мястото.

Антихистамините не помагат за лечение на астма. Всъщност при за­съхване на назалните секрети анти­хистамините могат да причинят за­пушване на въздушните пътища.

 

 

Публикувана в Алергия

Круп, какви са причините за болестта?

Круп може да бъде най-стряскаща­та от често срещаните болести, кои­то родителите откриват. По принцип се появява при деца под три- или четиригодишна възраст. Посред нощ детето може да седне в леглото и да диша тежко. Често може да има и придружаваща кашлица от областта на ларинкса, която звучи като рева­не на тюлен. Симптомите на детето са толкова стресиращи, че често пре­дизвикват паника. Обаче най-страш­ните проблеми с круп обикновено могат да бъдат облекчени сигурно, лесно и бързо в домашни условия.

Круп се предизвиква от един от няколко възможни вируса. Вирусната инфекция предизвиква подува­не и изливане на секрети в ларинк­са (гласната кутия), трахеята (диха­телната тръба) и бронхите (по-го­лемите въздушни пътища към бели­те дробове). Въздушните пътища на малкото дете са стеснени от поду­ването и по-нататъшното утежня­ване на секрецията, която може да стане суха и плътна, създавайки трудности при дишане. Също така може да има значителни спазми на въздушните пътища, по-нататъшно усложнение на проблема. Лечение­то се подпомага чрез разтваряне на сухия секрет.

При някои деца проблемът с круп може да се повтаря. Тези деца може да имат три или четири прис­тъпа на круп. Това рядко представ­лява сериозен скрит проблем, но трябва да потърсите лекарски съвет. Проблемът с круп ще бъде надрас­нат, когато въздушните пътища ста­нат по-големи. Обикновено това става след седемгодишна възраст.

Епиглотит често се бърка с Круп

Понякога по-сериозно препятствие, причинено от бактериална инфекция, известно като епиглотит, може да бъде объркано с круп. Епиглотит се среща по-често при деца над три години, но има значително застъпване във възрастта на децата, засег­нати от тези две състояния. Децата с епиглотит често имат по-сериоз­на трудност при дишане. Те може да имат сериозно затруднение с прег­лъщане на слюнката и може да се лигавят. Често дишат трудно, с гла­ва напред и издадена челюст.

Епиглотит не може да се об­лекчи с обикновени мерки, които биха довели до бързо облекчение при круп. Незабавно трябва да се потърси лекарско внимание.

ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НА КРУП

Мъглата е гръбнакът на терапията за круп и може да бъде ефикасно за­местена от студено-въздушен изпа­рител. Студено въздушните изпари­тели са за препоръчване пред топ­ло въздушните, защото е изключена възможността за опарване с горе­ща вода.

Ако дишането е много трудно, можете да постигнете по-бърз ре­зултат като заведете детето в баня­та и пуснете горещия душ, за да направите гъсти облаци пара. (Не пъхайте детето под душа!) Парата може да бъде по-ефикасна, ако има малко студен въздух в стаята. За­помнете, че парата се издига, така че детето няма да има полза, ако се­ди на пода.

Обикновено облекчението се появява веднага и трябва да се за­бележи до първите 15 минути. Важ­но е да успокоявате детето, а не да се изплаши; ако го държите, то мо­же да се чувства по-добре и това мо­же да помогне да облекчи някои спазми на въздушните пътища. Ако детето не показва значително по­добрение до 15 минути, незабавно се свържете с вашия лекар или мес­тен спешен кабинет. Те ще искат да видят детето и да се подготвят

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КАБИНЕТА НА ЛЕКАРЯ ПРИ КРУП

Ако лекарят е сигурен, че става въп­рос за круп, ще се направи опит за по-нататъшно прилагане на метода с мъглата. При трудни случаи рент­геновите изследвания на врата са на­дежден начин за различаване на круп от епиглотит. Подут епиглотит чес­то може да бъде видян на задната част на гърлото. Ако се диагности­цира епиглотит, детето може да бъ­де прието в болница; може да бъде поставен въздушен път в трахеята на детето, за да му позволява да диша, и да започне интравенозно лечение с антибиотици за бактериалната ин­фекция. В случай на круп, посеще­нието при лекаря често решава проблема, който е бил устойчив на третирането с пара у дома.

 

Публикувана в Състояния

Кашлица, защо кашляме?

Рефлексът на кашлицата е една от най-добрите защити на тялото. Мно­го бързата струя въздух изчиства чуж­дите материали от въздушните пъти­ща. Пушенето, замърсителите на въз­духа, случайно вдишаната храна или други дразнители по въздушен път могат да предизвикат кашлица .

Когато имате настинка, секре­тът от назалните пътища може да попадне във въздушния път (пост назално капене) и да предизвика рефлекс на кашлица. Можете да третирате това със средство за по­тискане на кашлица.

Ако белите ви дробове са зад­ръстени, кашлицата може да изх­върли гной и слуз. Този вид "про­дуктивна" кашлица помага за изчис­тването на белите дробове. Не трябва да потискате продуктивната кашлица с лекарства.

Тук са посочени някои от най-­честите причини за кашлица:

·   Пушенето убива клетките, пок­риващи въздушния път, така че не можете да изхвърлите нормално слузта. Хроничната кашлица при пушачите е доказателство за пос­тоянно дразнене на въздушните пътища.

·   Вирусните инфекции могат да предизвикат кашлица, която обикновено произвежда жълта или бяла слуз. Антибиотиците са безпомощни да лекуват вирусни инфекция. Болестта протича за няколко дни.

·   Бактериалните инфекции мо­гат да предизвикат кашлица, коя­то обикновено произвежда ръж­див или зелен секрет. Слузта изг­лежда така, сякаш съдържа гной. Вашият лекар може да Ви пред­пише антибиотик, за да лекувате бактериалната инфекция. Лекари­те използват термина "пневмо­ния" най-често за бактериална инфекция на белите дробове, но същият термин може да се изпол­зва и за други белодробни инфек­ции, повече или по-малко сери­озни. Не изпадайте в паника, ако чуете тази дума

За съвсем малки бебета кашли­цата е необичайна и може да пред­полага сериозен белодробен проб­лем. По-големите бебета са пред­разположени да поглъщат разни неща и могат да натикат чужд предмет във въздушния път. Мал­ките деца са склонни да вдишват късчета фъстъци или пуканки, ко­ито може да предизвикат кашлица .

ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НА КАШЛИЦА

Повишете влажността на въздуха като използвате овлажнител или пуснете парен душ. Приемането на големи количества течности също помага .

В допълнение на влажността, гуаифенезин (т.е. Robitussin, Nalde­соп СХ), достъпен без предписание, може да помогне да разреди секре­та и да облекчи кашлицата.              

Таблетките за кашлица или твърда­та кристална захар могат да об­лекчат сухата, неприятна кашлица.

Декстрометорфан (т.е. Romilar, Vicks Formиla 44, Robitиssin - DM) помагат да потиснат сухата, разди­раща кашлица, която не помага да се отстрани секретът.

Средствата за отпушване на носа и/ или антихистамините мо­гат да помогнат, ако пост назално­то капене е причина за кашлицата. В други случаи избягвайте анти­хистамините, защото те изсуша­ват и сгъстяват секретите.

Освен ако не се дължи на нас­тинка или друга болест, дрезгавост­та може да бъде трудна за лекува­не. Дайте почивка на гласните стру­ни. Плаченето или викането ги вло­шават. Овлажняването на въздуха може да помогне. Излекуването мо­же да отнеме няколко дни, както природата върви по своя път.

ХЪЛЦАНЕ, КАК ДА ГО СПРЕМ

Хълцането, което се дължи на не­редовни контракции на мускула на диафрагмата, в някои случаи може да се окаже тревожно. Макар че има много домашни средства, препо­ръчвани през годините, включител­но и пиене на големи количества во­да и изплашване на страдащия от това, проучванията предполагат, че половин чаена лъжица (3 мл) суха захар, поставена под езика, е най-­ефективната манипулация.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КАБИНЕТА НА ЛЕКАРЯ

Лекарят ще проследи развитието на състоянието и ще направи физичес­ки преглед. Може да нареди рентге­нова изследване на гърдите или кръвни тестове. В някои случаи на дрезгавост, лекарят може да поглед­не гласните струни с помощта на малко огледалце.

Ако имате кашлица, на която лекарствата без рецепта не пома­гат, лекарят може да предпише лечение. Обикновено лекарите не предписват антибиотици за кашли­ца или дрезгавост.

 

Публикувана в Състояния

 

Цел на таблетките срещу настинка

 

Да облекчават някои симптоми на настинка и грип.

Coricidin, Actifed,  Contac,  Регуех, Coldrex и редица други продукти са широ­ко рекламирани като ефективни срещу обикновена настинка. Изненадващо много от тях дават задо­волително симптоматично об­лекчение. Не смятаме, че тази съе­динения дават нещо повече от стан­дартното лечение с ацетаминофен и мед, но някои хора вярват в об­ратното. Ние не отричаме употре­бата им за кратък период от време.

Тези съединения обикновено имат три основни съставки. Най-важ­ната намалява температурата и бол­ката: ацетаминофен, аспирин или ибупрофен. Освен това съдържат ле­карство, отпушващо носа, което сви­ва подутите мембрани и прави кръ­воносните съдове по-малки. Също съдържат и антихистамин, който блокира алергии и изсушава слуз.

Средството за отпушване на носа често е псевдоефедрин или фенил­пропаноламин. Ако не, наставката ,,-ефрин" или ,,-едрин" обикновено сочи съставката на съединението. Антихистаминът често е хлорфе­нирамин или дифенхидрамин. Ако не, анти­хистаминът обикновено (но не ви­наги) е посочен на етикета с нас­тав ката ,,-амин".

В някои случаи към тези със­тавки е добавена "беладона алка­лоид", за да подсили другите дейс­твия и да намали стомашните спазми. Използвано в малки дози, ефектът от това лекарство е ма­лък. Обикновено се споменава ка­то "скополамин", "беладона" или нещо подобно. Другите съставки,

които може да са изброени, допри­насят малко за лечението. Не из­ползвайте продукти с кофеин, ако имате сърдечен проблем или спи­те трудно.
Тези продукти използват ши­роко рекламирания подход на "комбинация от съставки". Като правило, единичните лекарства са за предпочитане в комбинация от лекарства; позволяват ви да подбе­рете по-добре лечението на симп­томите, а следователно вземате по-малко лекарства. Съставките в комбинираните продукти са дос­тъпни и поотделно, а тези индиви­дуални продукти трябва да се имат предвид като алтернативи. Напри­мер основната съставка в комби­нираните продукти обикновено е аспирин или ацетаминофен. Псев­доефедринът е отлично отпуш­ващо носа средство и достъпен без рецепта в таблетки от 30 мг И 60 мг. Хлорфенирамин, силен ан­тихистамин, също се предлага без предписание в стандартен размер от 4 мг. Ако е възможно, прила­гайте лекарството директно върху засегната зона, като капките за нос и спрейовете за течащ нос.

Накрая, забележете, че често предписваните медикаменти при настинка (Slldafed, Actifed, Dimetapp) са наистина по-концентрирани и скъпи формулировки на същите ви­дове лекарства, които са достъпни без рецепта (често дори под същи­те имена). Нужно ли е посещение при лекаря само за това?

Дозиране на лекарствата при настинка

Пробвайте препоръчаната доза. Ако не почувствате ефект, можете да увеличите дозата наполовина. Не превишавайте двойно препоръчаната доза. Запомнете, че се опитвате да намерите компроми­сен вариант между желаните и страничните ефекти. Повишаване­то на дозата дава възможност за повече полезни ефекти, но също и за повече странични ефекти.

Странични ефекти на лекарствата срещу настинка

Лекарствата, които карат един човек да му се доспива, ще държат друг бу­ден. Най-честите странични ефекти на таблетките при настинка са или сънливост, или възбудимост. Сън­ливостта обикновено е причинена от антихистаминовата съставка, а без­сънието или възбудимостта са резул­тат от съставката, действаща за отпушване на носа. Можете да опита­те друго съединение, което има по-­малко или изобщо няма от виновния за това химикал, или можете да на­малите дозата. Няма чести сериоз­ни странични ефекти; най-опасен е сънливостта, ако се налага да шофи­рате или да управлявате машини. В редки случаи съставката "беладона" ще предизвика изсъхване на устата, замъглен поглед или невъзможност за уриниране. Може да получите обикновено страничните ефекти на аспирина - разстроен стомах, шум в ушите или, рядко, кръвоизлив в стомаха.


 

Публикувана в Лекарства
Понеделник, 02 Ноември 2015 15:12

СПАСТИЧНА КАШЛИЦА ИЛИ КОКЛЮШ

Какво представлява спастичната кашлица?

Повечето хора са добре запознати със спастична­та кашлица. На всеки му се е случвало да се закашля, когато влезе в прашна и задимена стая или в поме­щение със сух въздух. Обичайната кашлица при прос­туда също може да се появява на пристъпи в зависи­мост от някои промени в околната атмосфера. Поня­кога самата кашлица дразни още повече гърлото и трахеята, в резултат на което болният кашля все по­силно. Този порочен кръг може да предизвика прис­тъп, продължаващ няколко минути. Това е съвсем нормално и не изисква никакво друго лечение.

Кога спастичната кашлица е признак на коклюш?

Но понякога спастичната кашлица е признак, че детето има коклюш. От него могат да се разболеят и деца, които са ваксинирани против заболяването. То­ва се случва, защото съществуват няколко вида при­чинители на коклюш. Обичайната ваксина предпаз­ва отлично от Бордетела пертусис  - бактерията, пре­дизвикваща коклюш в класическата му форма, но е безсилна против останалите.

Това не е основание да се откажете от ваксинацията. Детето ви трябва да бъде защитено именно от класическия коклюш, който е много опасен. Другите причинители предизвикват сходни симптоми в по-ле­каформа.

Спастичната кашлица, последвана от позиви за повръщане, може да бъде симптом за коклюш. Ха­рактерният звук, който се чува, когато детето успее да направи първото вдишване след пристъпа на кашлица, потвърждава диагнозата, макар че при съвсем малки дечица този звук може и да отсъства.

Спазмите могат да бъдат много силни и продъл­жителни, детето кашля ли, кашля, докато има въздух в малките му дробове. Когато накрая успее да си пое­ме нормално въздух, личицето му може понякога да е посиняло. Кашлицата обикновено е по-силна през нощта.

Как започна коклюшът?

Коклюшът започва със симптоми на простуда ­хрема и не особено висока температура, а силната каш­лица най-често се появява след два дни.

По-меката кашлица в продължение на няколко седмици или дори месеци може да бъде последица от прекаран коклюш.

Препоръки при коклюш

Ако подозирате, че детето ви има коклюш, задължително трябва да потърсите лекар. Макар да не съществува специално лечение на болестта, лекарят ще провери колко сериозна е инфекцията, връхлетяла детето ви. Възможно е да предпише медикаментозна терапия с антибиотици, за да се намали опасността от заразяване на другите деца.

За облекчаване на симптомите могат да се прила­гат парацетамол, който ще намали температурата и болките, си­ропи за кашлица, макар че те не са особено ефикас­ни, както и седативни средства, така че кашлицата да не мъчи детето през нощта.

 

 

 

 

 

 

Публикувана в Заболявания
Неделя, 01 Ноември 2015 15:16

КАШЛИЦА ПРИ ПРОСТУДА

 

Кашлица при простуда. Симптоми при простудна кашлица

Простудата често е придружена от кашлица. Това е един от обичайните и сим­птоми, но понякога поради допълнителните признаци може да се предположи, че не става дума за обикновена настинка.

Причина за кашлицата са секретите, които се сти­чат по задната стена на гърлото от носа. Това дразни горната част на трахеята и отключва кашличния рефлекс. Кашличният  рефлекс е реакция на организма спрямо проникването на каквото и да било в трахея­та и белите дробове.

Когато детето изкашля храчките, на родителите може да се стори, че става дума за обилни секрети от белите дробове. Храчките в гърлото могат да предиз­викат клокочещ шум при дишане и това също навеж­да на мисълта за хрипове в белия дроб, макар че в действителност от инфекцията са засегнати само гър­лото и носът.

Кашлицата може да продължава седмица, две и дори повече, доста дълго след като са преминали ос­таналите симптоми на простудата. Ако в дома се пу­ши, това може да стане причина за още по-продъл­жителна кашлица.

Препоръки при простудна кашлица

Кашлицата се лекува по същия начин, както и ос­таналите симптоми на простудата. Сиропите за кашлица могат да намалят драз­ненето, особено нощем, но рядко оказват лечебен ефект. Те само потискат симптомите, а от това каш­лицата не минава по-бързо. Влажният, наситен с па­ра въздух също може да облекчи състоянието на детето).

Консултирайте се с лекар, ако ви се струва, че зад кашлицата стои нещо друго, а не само обикновена простуда .Обърнете внимание дали дишането е ус­корено. Това може да бъде признак за инфекция в бе­лите дробове и бронхите, особено ако състоянието на детето се влошава и температурата му започне да се повишава няколко дни след началото на простудно­то заболяване.

Установяване на причините за кашлица

Всъщност такива инфекции сравнително рядко се съпровождат със силно изразена кашлица и други признаци на простуда. Детето може да има лобарна пневмония, която засяга само част от белия дроб, а също бронхит или бронхопневмония, която засяга по­голямата част и от двата дроба.

Възпалението на белите дробове, или лобарната пневмония, обикновено се наблюдава при деца на въз­раст между четири и десет години. Детето внезапно вдига температура, чувства се зле, може да започне да повръща и обикновено се оплаква от болка в една­та страна на гърдите (понякога може да му се струва, че го боли горната част на корема). Дишането му е ускорено, понякога в края на всяко издишване се чу­ва хъркащ звук. Пневмонията най-често е придруже­на от кашлица, макар че в някои случаи тя може и да липсва. Кашлянето и дори дишането са болезнени за детето .Ако подозирате, че детето ви има пневмония, обър­нете се към лекар. Той вероятно ще предпише лече­ние с антибиотици, което дава добри резултати.

Когато става дума за деца, терминът "бронхит" е доста мъгляво понятие. Той означава, че инфекцията е засегнала целите дробове. Но в последно време ле­карите все по-често установяват, че децата, на които е поставена такава диагноза, всъщност страдат не от инфекция, а от астма .

Бронхопневмонията се наблюдава най-често при бебета и деца на възраст от една до три години, обик­новено след прекарана шарка или коклюш. Детето има суха кашлица, дишането му е ускорено и след ден­два може вече да е сериозно болно.

При най-малкото съмнение за бронхопневмония трябва да потърсите лекар. Той ще предпише лечение с антибиотици, а при нужда ще ви насочи към хоспи­тализация.

Детето трябва да бъде прегледано от лекар и при наличие на шумове в гръдния кош, макар че при преслушване със стетоскоп най-често се изяснява, че всъщ­ност шумовете идват от гърлото.

Свиренето при дишане може да е признак на аст­ма или белодробна инфекция. При такъв симптом съ­що трябва да се обърнете към лекар.

 

Консултация с лекар трябва да се проведе и ако кашлицата продължава повече от две седмици или звучи необичайно, което ви кара да мислите, че дете­то има не просто настинка. Например, ако детето кашля нощем, каш­лицата прилича на крупозна (или спастична.

 

 

Публикувана в Заболявания
Понеделник, 26 Октомври 2015 13:27

КАШЛИЦА. ЗАЩО КАШЛЯМЕ?

Кашлица. Какво представлява дишането?

Дишането е основен рефлекс. Правим го хиляди пъти на ден. При вдишването поема­ме свеж кислород в белите дробове и кръвта. При издишването изхвърляме въздуха от белите дробове, който вече е наситен с въглероден двуокис, отпадъчен продукт от дейността на тялото. Дишането е нещо, което повечето хора приемат за даденост, докато не ги сполети някакво усложнение.

Кашлицата е важен рефлекс

Кашлицата е рефлекс - също като дишането. Това всъщност е начин за защита на белите дробове срещу дразнители. Когато в дихателните пътища (бронхите) има сек­рети, човек кашля, за да ги изчисти, така че да може да диша по-лесно. Краткото леко закашляне е нещо нормално и дори здравословно като начин за очистване на диха­телните пътища.Силната или персистираща кашлица може да бъде дразнеща за дихателните пъти­ща. Повтарящата се кашлица принуждава бронхите да се свиват. Това може да раз­дразни вътрешните стени на дихателните пътища (мембрани).

Какво причинява кашлица?

Кашлицата често е симптом на вирусна инфекция на горните дихателни пътища, тоНест инфекция на носа, синусите и бронхите.  Настинките и грипът  са типичен пример. Ларинксът (гласовата кутия) може да се възпали ( ларингит), което води до дрезгавост или падане на гласа. Кашлицата може да се дължи на възпаление на гърлото, вследствие на стичане на секрети по задната стена на гърлото, състояние познато като постназален дренаж.

Кога започва кашлицата?

Кашлицата започва, когато дразни­тел достига до един от рецепторите за кашлици в носа, гърлото или гър­дите. Рецепторът изпраща съобщение до центъра на кашлицата в мозъка, сигнализирайки на тялото да кашля. След като вдишате, епиглотисът и гласните връзки се затварят плътно, заключвайки въздуха в белите дро­бове. Коремните и гръдните мускули се свиват в посока срещу диафрагмата и накрая, гласните струни и епиг­лоситът се отварят внезапно, което позволява на компресирания въздух да изскочи навън.

 На какво е симптом кашлицата?

Кашлицата съпътства и редица хронични заболявания. Хората с алергии и астма както и пушачите имат пристъпи на неволна кашлица. Дразнители в околната сред като смог, прах, пасивното пушене и студения или сух въздух също могат да предизвикат кашлица.

Понякога кашлицата се причинява от стомашна киселина, която се връща в хранопровода, а в редки случаи в белите дробове. Това състояние се нарича гастроезофагеален рефлукс.

Пийте много течности. Те поддържат гърлото чисто. Пийте вода или плодови сокове, а не сода или кафе.

Как да намалим кашлицата?

·  Използвайте овлажнител за дома. Въздухът във вашия дом може да стане много сух, особено през зимата. Използването на овлажнител за въздух прави дишането по-лесно .

·  Медът, твърдите бонбони или медикаментозните таблетки за гърло могат да успокоят обикновеното дразнене в гърлото и да помогнат за предотвратяване на кашлица, ако гърлото е сухо или възпалено. Изпийте чаша чай с мед.

·  Опитайте да спите върху възглавница висока 10-15 см, ако кашлицата е при­чнена от връщане на стомашни киселини. Също така не консумирайте храни и напитки в рамките на два до три часа преди лягане.

Отидете на лекар, ако кашлицата продължава повече от две-три седмици или ако е придружена от висока температура, недостиг на въздух или кървави храчки. Лечени­ето на хронична кашлица изисква преглед от специалист.

Домашните овлажнители полезни или вредни са при кашлица? 

Когато дишането на сух въздуха в затворени поме­щения ви кара да кашляте, повишете влажността. Но не допускайте корекцията на един проблем да породи друг. Замърсеният овлажнител може да бъде източ­ник на бактерии и гъбички. За да сведе до минимум риска, направете следното:

· Сменяйте водата всеки ден. Не допускайте обра­зуването на мръсен слой вътре. Изпразвайте резер­воара, подсушавайте го отвътре и го зареждайте с чиста вода. Следвайте инструкциите на производи­теля.

· Използвайте дестилирана или деминерализира­на вода. Чешмяната вода съдържа минерали, които могат да създадат благоприятна за бактериите среда. Когато се освобождават във въздуха, тези минерали често покриват мебелите с филм от бял прах.

· Почиствайте овлажнителя редовно в хода на екс­плоатация. Изключете устройството, преди да го почистите. Ако използвате хлорна белина или друг дезинфектант, изплакнете резервоара добре, за да из­бегнете вдишването на вредните химикали. Почист­вайте или сменяйте филтрите или лентите, когато е необходимо.

· Поддържайте влажността между З0 и 50%. Нива­та над 60% могат да доведат до натрупване на влага. Когато влагата кондензира върху повърхностите, се създава идеална среда за развитие на бактерии и гъ­бички.

· Почиствайте овлажнителя, преди да го приберете.

Почистете го отново, след като не сте го използвали през лятото. Премахнете прахта от него.

Причинители на кашлицата

Какво знаем за бронхита?

Бронхит е често срещано заболяване, което много прилича на обикновена на­стинка. Обикновено се причинява от вирусна инфекция, която слиза към бронхите, дълбока кашлица, която на свой ред води до отделяне на жълтеникаво-сиви секрети от белите дробове. Бронхите са основните пътища за въздуха от белите дробове. Въз­палението на бронхиалните стени се нарича бронхит.

Как да лекувате бронхита?

Почивайте си достатъчно. Пийте много течности. Използвайте овлажнител за въздух в стаята.

Вземете лекарствен препарат против настинка. Възрастните могат да пият аспирин, други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) или ацетаминофен за сваляне на високата температура. Децата трябва да при­емат само парацетамол или ибупрофен.

Избягвайте дразненето на дихателните пътища, например с тютюнев дим. 

Острият бронхит обикновено преминава в рамките на няколко дни. Отидете на лекар, ако усетите недостиг на въздух или имате висока температура над (38,3 градуса) за повече от три дни. Ако кашлицата продължава повече от 10 дни и не забелязвате подобрение, потърсете лекарска помощ.

От какво се причинява Круп?

Круп се причинява от вирус, който засяга ларинкса, дихателната тръба (трахеята) и бронхите и поразява най-често децата на възраст между 3 месеца и 3 години. Поради стесняване на дихателните пътища, детето получава силна пристъпна кашлица, която прилича на кучешки лай. Гласът става дрезгав и дишането е затруднено. Болестта обикновено трае пет или шест дни. През този период, кашлицата може да се успокоява и да се активизира многократно. Симптомите обикновено са по-лоши през нощта.

Дайте на детето да пие вода, за да успокоите гърлото и да попълните водните запаси в организма, които се изчерпват от заболяването.

Тъй като паниката може да влошите симптомите, успокойте и приласкайте детето. Дайте парацетамол или ибупрофен в дози, съобразени с възрастта и теглото на малчугана, за да успокоите гърлото и гърдите.

Пазете детето от дим (той влошава симптомите на кашлицата)

Постарайте се въздухът в стаята да бъде влажен. Опитайте тези методи: използвайте овлажнител с хладен въздух в спалнята на детето и накарайте болното да доближи mще до влажния въздух и да диша дълбоко през устата. Или пуснете горещата вода в банята при затворена врата, вземете детето в скута си и го накарайте да вдишва парата.

 Ако времето позволява, облечете детето топло и го изведете навън, за да диша хладния, влажен нощен възцух.

Ако не можете да успокоите детето и да облекчите кашmщата с мерките за самос­тоятелни грижи  потърсете медицинска помощ. Лекарят може да назначи лечение с перорални кортикостероиди  или инжекции, за да се прекъснат симптомите и да се облекчи натоварването на трахеята.

Обадете се на телефон 112 (или на "Бърза помощ"), ако детето е в тежък стрес, престане да реагира, посинее или добие пепеляв цвят.                          

Хрипове. Как да разпознаем хриповете?

Хриповете се разпознават по високия свистящ звук, идващ от гърдите, докато дишате. Те се причиняват от стесняване на дихателните пътища в белите дробове и показват затруднено дишане. Съпровождат се от усещане за стягане в гърдите.Хршовете са чест симптом на бронхит, тютюнопушене, алергия, пневмония, рак, сърдечна недостатъчност.Хриnът може да се дължи и на фактори в околната среда, като например химикали и замърсяване на въздуха. Отидете на лекар, ако имате затруднено дишане и хрипове. 

Задух, какви са причините за появата му

Като цяло, внезапния задух е симптом, който изисква медицинска помощ. Може да се дължи не заболявания, вариращи от сърдечен пристъп до кръвни съсиреци в белите дробове и  или на бременност.

В хронична форма задухът е симптом на заболявaния като и други заболявания на белите дробове и сърдечно-съдови заболявания. Всички тези състояния също се нуждаят от медицинска помощ. Някои упражнения могат да по­могнат за облекчаване на задуха, ако имате хронична белодробна болест.

 Упражнения за подобряване на дишането

Дихателните упражнения могат да ви помогнат, ако имате емфизем или друго хронично заболяване на бе­лите дробове. Те подобряват контрола върху изпраз­ването на белите дробове и повишават ефективността им. Преди да започнете да правите тези упражнения, се консултирайте с вашия лекар. Правете ги от два до четири пъти дневно или както ви препоръча лекарят.

Диафрагмено дишане

Легнете по гръб с подпрени с възглавници глава и ко­лене. Започнете с бавно, плавно и ритмично вдишване и издишване. Отпуснете се.

Поставете пръстите си върху корема, точно под ос­новата на гръдния кош. Докато вдишвате бавно, трябва да почувствате как диафрагмата повдига ръката ви. Продължавайте да притискате корема си срещу длан­та, докато изпълвате гърдите си с въздух. Уверете се, че гърдите остават неподвижни. Опитайте същото до­като вдишвате през устата и бройте бавно до три. След това свийте устните като фуния и издишайте през ус­тата, докато броите бавно до шест.

Практикувайте диафрагмено дишане в легнало поло­жение по гръб, докато можете да поемете 10  до 15 по­следователни вдишвания в рамките на един сеанс, без да се уморявате. После повторете обърнати на едната страна, а след това на другата. Следващата крачка е да направите упражнението, докато седите изправени на стол, след това прави, ходейки и накрая докато из­качвате стълби.

 Дишане през свити устни

Опитайте да направите диафрагменото дихателно упражнение със свити на фуния устни, когато издишате. Когато устните са свити, въздушният поток трябва да издаде лек съскащ звук. Вдишайте дълбоко през уста­та и издишайте. Повтаряйте 10 пъти на всеки сеанс.

 Упражнение за дълбоко дишане 

От седнало или изправено положение, изтеглете лак­тите силно назад и вдишайте дълбоко. Задръжте дъха, с извит гръден кош и бройте до пет, след това изтлас­кайте въздуха като свивате коремните мускули. Пов­торете  упражнението 10 пъти.

 

 

 

Публикувана в Заболявания