Статии с етикет: болка

Неделя, 12 Март 2017 13:37

БОЛКА В ЗЪБА

Какви са причините за зъбобол?

Зъбоболът често е неприятен резул­тат от лоша зъбна хигиена. Въпреки че устойчивостта към разрушаване на зъбите отчасти е наследствена, повечето от зъбните проблеми мо­гат да се предотвратят чрез почист­ване с конец, четкане с паста за зъ­би, съдържаща флуорид, и чрез про­фесионално почистване. Приложе­нието на замазка за запушване на дупки и флуорид от зъболекар може да бъде особено важно за децата.

Несъмнено, ако видите развален зъб или зачервяване около зъба, най­-вероятно болният зъб е причина за болката. Почукването върху зъба често ще подчертае болката, макар и зъбът да изглежда нормално.

Ако човекът изглежда болен, има температура и подуване на челюстта или зачервяване около зъ­ба е възможно да има зъбен абсцес - торбичка, пълна с гной, вътре във венеца. Той ще се нуждае от анти­биотици, в допълнение към съответното зъболекарско лечение.

ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКА В ЗЪБА

Ацетаминофен,аспирин,ибупрофен или напроксен може да се използват за болка, когато се съмнявате за зъ­бобол и докато си запишете час при зъболекаря. Тези лекарства помагат също при проблеми със ставата на челюстта. За деца и тийнейджъри препоръчваме ацетаминофен.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КАБИНЕТА НА ЛЕКАРЯ

Зъболекарят ще запълни дупките, ще извади зъб или ще извърши дру­ги процедури. За проблеми с млечни зъби изваждането им е най-вероят­ното решение. Ако проблемът е се­риозен, в повечето случаи каналчета­та на корените са върху постоянни­те зъби. Ако има температура или подуване на челюстта, зъболекарят ще предпише антибиотик.

Други възможности при болка в зъба

В някои случаи е трудно да се раз­личи зъбоболът от други източници на болка. Болката в ушите, възпале­ното гьрло, заушка, синузит и нара­няване на ставата, която свързва челюстта към черепа (темпороманди­буларна става), всичко това може да се обърка със зъбобол. Консултация с лекаря може да изясни ситуацията.

Ако болката се появява винаги, когато пациентът отваря широко уста, явно ставата на челюстта е на­ранена. Това може да се появи от духане или просто от опит да се яде твърде голям сандвич. Консултация с лекаря може да ви помогне да ре­шите какво трябва да направите, ако може да се направи нещо.

Публикувана в Болка
Понеделник, 06 Март 2017 12:24

БОЛКА В ОКОТО

Болка в окото, как да разберем причината?

Болката в окото може да бъде ва­жен симптом и не бива дълго да се пренебрегва. За щастие, това е не­обичайно оплакване. Сърбежът и па­ренето  са по-често срещани. Болката в окото може да се дължи на нараняване, инфекция или на скрита болест.

Важна болест, която може да причини болка в окото, е глаукома. Глаукомата може бавно да доведе до слепота, ако не се лекува. При глау­кома течността вътре в окото е под необичайно високо напрежение, а очната ябълка е напрегната, причи­няваща дискомфорт. Първо се загуб­ва зрението настрани. Постепенно и почти незабележимо полезрението се стеснява, докато човек остане са­мо с "тунелно зрение". В допълне­ние, човек често вижда "сияния" око­ло светлините. За съжаление това оплакване може да се появи, дори когато няма придружаваща болка.

Болката в окото не е специ­фично оплакване и въпросите, свързани с болката, трябва да се разглеждат индивидуално.

Чувството за умора в очите или някакъв дискомфорт след дъ­лъг период на работа (напрежение на очите) е незначителен проблем и действително не се определя ка­то очна болка. Значителна болка зад окото може да е резултат от главоболие от мигрена, а болка над или под окото може да пред­полага проблеми със синусите.

Кога говорим за фотофобия?

Болка и в двете очи, особено при излагане на ярка светлина, "фотофобия" , е типична при много вирусни инфекции като грип и ще отшуми с подобряване на инфек­цията. Повечето сериозни случаи на фотофобия, особено когато е за­сегнато само едното око, може да сочи възпаление на по-дълбоките пластове на окото и да изисква на­месата на лекар.

ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ  ПРИ БОЛКА В ОЧИТЕ

С изключение на очната болка, свързана с вирусно заболяване или напрежение в очите или незначите­лен дискомфорт, който е по-скоро умора, отколкото болка, ние не пре­поръчваме домашно лечение. В те­зи случаи почивката на очите, взе­мането на малко ацетаминофен и избягването на ярка светлина може да помогнат. Следвайте схемата с решения за обсъждане на други проблеми, където е уместно. Кога­то симптомите продължават, прове­рете ги при рутинно посещение при лекаря.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КАБИНЕТА НА ЛЕКАРЯ ПРИ БОЛКА В ОЧИТЕ?

Лекарят ще провери зрението, дви­женията на очите и задната част на окото с офталмоскоп. Офталмолог (хирургически специалист по бо­лести на очите) може да погледне окото с микроскоп или със способ, наречен визьор. Ако има вероятност за глаукома, лекарят ще провери напрежението на очната ябълка. То­ва е просто, бързо и безболезнено. Много лекари обикновено насочват пациенти с очни симптоми към оф­талмолог. Можете директно да оти­дете при офталмолог, ако имате се­риозни притеснения.

МЕРКИ ПРИ РАБОТА С КОМПЮТЪР, КАК ДА НЕ СЕ ДРАЗНЯТ ОЧИТЕ ПРИ ВЗИРАНЕ В ЕКРАНА

Взирането в компютърния екран за дълго време може да предизвика нап­режение на очите, раздразнение, за­мъгляване на зрението и главоболие. Обаче няколко изследвания посочват, че тези проблеми са временни. За да ги намалите:

• Мигайте често, оставете очите да си починат с кратковременни отвръ­щания на погледа от екрана и, ако е необходимо, използвайте капки за очи. Взирането в екрана намалява ми­гането ви и така изсушава очите ви.

• Избягвайте ослепителната светли­на от екрана, като използвате неди­ректно осветление, като смените мяс­тото на екрана или като поставите ан­тиотражателен филтър върху него.

• Уверете се, че вашият монитор про­извежда остри, ясно очертани изоб­ражения. Неясните екранни изображе­ния засилват напрежението на очите.

• Слагайте специални очила за ра­бота с компютър, ако е необходимо. Ако носите бифокални очила, може­те да наведете главата си под неудо­бен ъгъл, за да виждате екрана през по-малка част от очилата си.

 

 

Публикувана в Болка
Вторник, 28 Февруари 2017 13:16

БОЛКА В УШИТЕ И ЗАГЛЪХВАНЕ

 

Коя е причината за болка в ушите и заглъхване?

Болката в ушите често е причинена от образуване на течност и наляга­не в средното ухо (тази част от ухо­то зад тъпанчето). При нормални обстоятелства средното ухо се дре­нира от малък тесен провод, евста­хиевата тръба, към назалните (нос­ните) пътища. Често при настинка или алергия лигавицата, покриваща евстахиевата тръба, се подува, зат­варяйки провода. Това най-често се появява при малки деца, при които провадът е по-малък. Когато той се затвори, нормалният поток на течности от средното ухо е възпре­пятстван и течностите започват да се натрупват. Това предизвиква заг­лъхване и намалено чуване.

Застоялата течност представ­лява добро място за развиване на бактериална инфекция. Бактериал­ната инфекция обикновено има за резултат болка (често само в едно­то ухо) и температура.

Болка и заглъхване на ухото могат да се появят и когато се дви­жим от по-ниска към по-висока надморска височина, както когато се издигаме със самолет. Тук отно­во механизмът за заглъхването и болката е запушване на евстахие­вата тръба. Преглъщането често облекчава това напрежение. Затво­рете уста и дръжте носа затворен, докато симулирате издухване на носа; това е друг начин да отвори­те евстахиевата тръба. Използва­нето на средство за отпушване на носа може да помогне да предотв­ратите проблема.

Ушна инфекция при децата Симптомите за ушна инфекция при децата може да включват темпера­тура, болка в ушите, нервност, уси­лен плач, раздразнителност или дър­пане на ушите. Тъй като бебетата не могат да ви кажат, че ушите ги болят, повишената раздразнител­ност и опъването на ушите трябва да накарат родителят да се замисли за ушна инфекция.

Родителите често са загрижени, дали децата им ще загубят слуха си след ушна инфекция. Повечето де­ца ще имат временна или нез­начителна загуба на слуха по вре­ме и непосредствено след ушна ин­фекция, но с правилно лечение ряд­ко има постоянна загуба на слуха.

ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ БОЛКА В УШИТЕ И ЗАГЛЪХВАНЕ

Антихистамините, средствата за отпушване на носа и капките за нос се използват за намаляване количество­то течност, изтичаща от средното ухо, и свиват лигавиците, за да отво­рят евстахиевата тръба. Течността в ухото често се поддава само на домашно лечение.

Болкоуспокояващите, които се продават без рецепта, ще осигурят частично облекчение. Ма­кар че болката в ушите обикновено не е част от шарка или грип, избяг­вайте да давате аспирин на тийнейд­жъри или деца поради асоциацията със синдрома на Рей, сериозен проблем на мозъка и черния дроб.

Влагата и влажността на възду­ха са важни за поддържане на слуз­та рядка, за да изтича от средното ухо. Използвайте пулверизатор, ако имате такъв. Куриозни манев­ри (като подскачане нагоре и надо­лу в наситена с пара баня, докато клатите главата си и преглъщате) са понякога драматично успешни при изчистване на слузта.

Ако симптомите продължат след две седмици или ако има намалява­не на слуха, обърнете се към лекар.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КА­БИНЕТА НА ЛЕКАРЯ ПРИ БОЛКА В УШИТЕ?

Лекарят ще прегледа ухото, носа и гърлото, както и костната част на черепа зад ушите, известна като мастоид. Болката, чувствителност­та или зачервяването му означава сериозна инфекция.

Терапията ще се състои основно от антибиотик и опит да се отво­ри евстахиевата тръба чрез лечение. Капките за нос, средства­та за отпушване на носа и антихис­тамините могат да бъдат използва­ни за тази цел. Антибиотичната те­рапия в повечето случаи ще бъде предписана за най-малко една сед­мица, докато другите лечения обик­новено се дават за по-кратък пери­од. Убедете се, че ще вземете всичкия предписан антибиотик и че ще го направите по схема.

В някои случаи течността в средното ухо ще остане по-дълго време без да има инфекция. В този случай може да има леко намалява­не на слуха. Това състояние, извес­тно като "серозен отит на средното ухо", обикновено се лекува като се опитва да се отвори евстахиевата тръба, която да позволи на течност­та да се оттече; не се лекува с анти­биотици. Ако това състояние про­дължава, лекарят може да прибегне до вмъкването на тръбички в уши­те, за да възстанови съответното функциониране на средното ухо. Вкарването на тръбички звучи стряс­кащо, но това е всъщност проста и много ефективна процедура.

 

 

Публикувана в Състояния

Кога да потърсим Бърза помощ? Кога един случай е спешен?

Спешните случаи изискват незабавно действие, а не паника. Какво действие ще предприемете зависи от наличните средства и естество­то на проблема.

Ако има масивни наранявания или жертвата е в безсъзнание, тряб­ва да помогнете незабавно. Отиде­те бързо до спешния кабинет, ако той е наблизо. Имайте предвид ня­колко телефонни номера, на които можете да се обадите.

Ако не стигнете бързо до спеш­ния кабинет, обикновено можете да получите помощ, като се обадите на 112. Обаждането за помощ е особе­но важно, ако мислите, че човекът е погьлнал отрова. Центровете за пре­венция над отравянията в спешните кабинети често могат да ви кажат по телефона как да противодействате отровата, така че започнете  действията, колкото се може по-бързо.

Моля, не използвайте"112" за проблеми, които не са спешни случаи; оставете линиите свободни за истинските спешни случаи. Най-важното нещо е да бъдете подготвени. Изработете си процедура за медицински спешни случаи. Разучавайте я, тествайте в актуална среда на спешен случай. Научете най-добрия начин да стигнете до спешния кабинет с кола. Ако сте планирали наум действие по спешен случай, ще намалите вероятността от паника и ще увеличите възможността бързо да получите необходимата грижа.

ДАЛИ ДА ПОВИКАТЕ ЛИНЕЙКА?

Линейката не винаги е най-бързият начин да стигнете до медицински център. Тя трябва да пътува до вашето място и обратно и често е два пъти по-бавна от частната кола. Ако жерт­вата наистина не може да се движи или да бъде движена, а имате кола на раз­положение, използвайте колата, а ня­кой да се обади в това време.

От друга страна, линейката води със себе си трениран персонал, който знае, как да пренесе жертвата, като до намали до минимум риска от по­нататъшно нараняване. Обикновено имат със себе си интравенозна течност и кислород; предвидени са шини и превръзки; и в някои случаи спасява­нето на живот може да се извърши още на път към болницата. Следова­телно грижата, оказана от служите­лите на линейката, може да има най­много ползи за човека, който:

·    е остро болен;

·    може да има нараняване на гърба или на врата;

·    може да има сърдечна криза;

·    се задушава.

В нашия опит, линейките твърде чес­то се използват като скъпи таксита. Линейката може да е необходима по­спешно на друго място, така че взе­мете правилно решение, дали да се обадите или не.

Признаци за спешни случаи

Значително нараняване

Здравият разум ни казва, че човек със счупен крак или голяма рана на гърдите заслужава незабавно вни­мание. Центровете за спешна по­мощ съществуват, за да се погри­жат за мащабни наранявания. Вед­нага трябва да ги използвате.

Възможно нараняване на врата или гръбнака

Не местете пациента, докато обучената помощ не дойде, освен ако не е абсолютно наложително. На­раняването може да се влоши, ако пациентът бъде преместен, преди правилно да са му поставени шини.

Липса на пулс или дишане

Човек, чиито сърце или бели дро­бове не работят, веднага се нуждае от помощ. Обадете се на 112 за по­мощ. Ако можете да правите CPR (cardiopulmonary resuscitation - сърдечно белодробен масаж), започне­те веднага след като се обадите за помощ вие или някой друг.

Безсъзнание

Човекът, изпаднал в безсъзнание, се нуждае незабавно от спешна помощ.

Кървене, което не може да бъде спряно

Повечето порязвания ще спрат да кървят, ако притиснете раната. То­ва е най-важната част от първата помощ за такива рани. Ако не се ка­сае за очевидно незначително кър­вене, рана, която продължава да кърви, въпреки оказания натиск, изисква внимание с оглед да се пре­дотврати ненужна загуба на кръв. Възрастният човек може да понесе загубата на няколко чаши кръв с ма­лък неблагоприятен ефект, но децата могат да понесат загуба само на мал­ки количества, съответстващи на размера на тялото им.

Ступор или сънливост

Намалено ниво на мозъчна дейност поради изпадане в безсъзнание се нарича "ступор" (вцепенение, полу­съзнание). Практическият начин за определяне дали тежкият характер на ступор или сънливост се нуждае от спешно третиране, е да забеле­жим способността на жертвата да отговаря на въпроси. Ако жертвата не е достатъчно будна да отговаря на въпроси относно какво се е случило, тогава е необходимо спеш­но действие. За децата е по-трудно да се прецени, но дете, което не мо­же да бъде събудено, се нуждае от незабавно внимание.

Дезориентация

В медицината дезориентацията се описва и измерва с термини за вре­ме, място и човек - Т.е. според това, дали човекът може да отговори правилно на тези въпроси:

·    Коя дата сме днес?

·    Къде се намираме?

·    Кой си ти?

Човек, който не знае своята идентичност, е в по-голяма опас­ност от този, който не знае, къде се намира и коя дата сме днес.

Дезориентацията може да бъде част от различни заболявания и е особено често срещана, ако чове­кът има висока температура. Човекът, който преди това е бил буден и после е изпаднал в дезори­ентация и е объркан, се нуждае от незабавно медицинско внимание.

Недостиг на въздух

Като основно правило, необходимо е спешно внимание, ако на човек не му достига въздух дори по време на почивка. Обаче при хората под средна възраст, най­честата причина за недостиг на въз­дух по време на почивка е синдро­мът на учестено дишане, който не е сериозна грижа. Въпреки това, ако не можете да определите със сигурност, че недостигът на въз­дух се дължи на синдрома на учес­тено дишане, тогава разумният начин на действие е да потърсите незабавна помощ.

Студена пот

Като изолиран синдром, изпотява­нето не изглежда сериозно. Това е нормалният отговор на повишена­та температура. Също така е нор­мален отговор за стрес, независи­мо дали е психологически или фи­зически. На много хора дланите се изпотяват, когато "са поставени в затруднение" или са стресирани психологически. Също така изпо­тяването може да се появи с пада­не на температурата, а този вид изпотяване обикновено не е сери­озен.

За разлика от това, "студената пот" при човек, който се оплаква от болка в гърдите, коремна болка или леко главозамайване, сочи необхо­димост от спешно внимание. Това е често срещан ефект на тежка болка или сериозно заболяване.

Тежка болка

Изненадващо, силната болка сама по себе си рядко определя дали един проблем е сериозен, или не. По-чес­то болката се свързва с други сим­птоми, които сочат спешността  на състоянието. Най-очевидният при­мер е болката, свързвана със сери­озно нараняване - като счупен крак - което, от своя страна, ясно изиск­ва спешна грижа.

Тежкият характер на болката е субективен и зависи от отделния човек; често магнитутьт на болката се променя от емоционални и пси­хологически фактори. Въпреки то­ва, силната болка изисква спешна помощ.

 

 

Публикувана в Заболявания
Сряда, 04 Ноември 2015 15:08

ДЕТЕТО ИМА БОЛКА В ГЪРДИТЕ

Как да охарактеризираме болката в гърдите при дете?

 

 Острата или хроничната болка в гърдите не е ха­рактерна за децата, макар че понякога се наблюдават краткотрайни пристъпи, особено ако детето има някакво заболяване.

Родителите най-често се сблъскват с необясними пристъпи на остра, прерязваща болка в долната част на гърдите, отпред или отстрани. Причините за такава болка могат на бъдат напрегнатите физически занимания или тежката храна. Болката обикновено преминава, след като детето полежи малко.

Стресът или тревогатa могат да предизвикат бол­ка практически във всяка част на тялото, включително и в гърдите.

Какво знаем за плевритната болка?

Болката, която се усилва при дишане и при кашлица (т. нар. плевритна болка), е свързана с мембраната между белия дроб и гръдния кош (плеврата). На това трябва да се обърне сериозно внимание, тъй като най-често е признак за проблеми със самата плевра или с белия дроб.

Плевритната болка при децата често е признак на пневмония, особено ако е съпроводена с кашлица и висока температура. Ако детето ви се оплаква от болки в плеврата, задължително трябва да се обърнете към лекар.

Ако болката в гърдите се засилва или мени мястото си, причината вероятно е травма, дори и да няма видими признаци за нараняване или синини. Обикновено докосването на пострадалата място е много болезнено. Както в случая с плевритната болка, и тази болка може да се засилва при кашлица и дълбоко дишане, но най-силно се усеща при движение или при натиск на засегнатата област.

Кога можем да мислим за счупване на ребро?

За счупване на ребро трябва да се мисли, ако при натискане на гръдната кост детето изпитва болка в увредената място. Счупените ребра зарастват от само себе си без специално лечение, но това отнема някол­ко седмици. Ако все пак подозирате, че детето има счупено ребро, по-добре е да се обърнете към лекар, за да потвърди диагнозата и да провери дали реброто не е засегнало белия дроб.

Кога се явява пареща болка под гръдната кост при дете?

Парещата болка под гръдната кост, особено след като детето се е нахранило обилно, вероятно се дължи на киселини. Това състояние е добре познато на много възрастни. То се дължи на киселината в стомашния сок, който се качва към хранопровода. При децата киселините също не са рядко явление.

За да се избегнат паренето и киселините, не бива да се консумират храни, които ги предизвикват. Детето трябва да седи изправено по време и след хране­не. Може също да му се дават купени от аптеката ан­тиацидни (понижаващи киселинността на стомашния сок) препарати, които със сигурност ще помогнат за решаване на проблема. Ако въпреки това не настъпи подобрение, обърнете се към лекар. Той ще предпише на детето по-силни средства.

Кога може да говорим за трахеит при гръдна болка?

Острата болка зад гръдната кост в съчетание с болно гърло и симптоми на простуда обикновено означава, че детето ви има трахеит - възпаление на трахеята, предизвиквано от същите вируси, които причиняват и ангината. Трахеитът при децата често се съпровожда със суха кашлица. Болестта преминава за няколко дни. Парацетамолът и парните инхалации премахват болезнените усещания.

Болката в гърдите след неколкодневна кашлица е много разпространено явление. При кашлянето д­тето най-вероятно е разтегнало някой от междуребрените мускули. Това може да причинява също болка при движение и при натиск в засегнатата област.

Болката ще изчезне бързо, след като премине кашлицата, но ако имате и най-малкото подозрение, че детето ви има болка в плеврата , незабавно се обърнете към лекар.

 

 

 

Публикувана в Болка

 

 

Ако имате  болките в рамото, то лечението ще зависи от причината за тях

Бурситът и тендинитът са честите причини за болките в рамото, както и остра травма и руптура на ротаторния маншон. Обърнете внимание как е започнала болката и какво я предизвиква.

Повечето болки в рамото не са животозастрашаващи. Но понякога болката може да е сигнал за сърдечен удар. Обадете се на телефон 112 (или повикайте спешна медицинска помощ) веднага, ако болката:

  • Започва като болка  или  тежест в гърдите. Болката може да се появи внезапно или постепенно. Може да пълзи към рамото, гърба, ръцете, челюстта и шията.
  • Придружава се от прекомерно изпотяване, затруднено дишане, отпадналост или гадене и повръщане .
  • Нова е и знаете, че имате сърдечно заболяване. 

Медицинска помощ при болка в рамото

Острата болка в рамото засяга горната част на ръката, горната част на гърба или врата. Болката може внезапно да ограничи движенията на ръката. Възможнитe причини включват претоварване или  травма. Рамото може да развие възпаление и оток. Болката е толкова силна, че не ви позволява да облечете палтото си, да протегнете ръката встрани  или да се присегнете назад.

Използвайте свободно продаваните обезболяващи лекарства.

Ако костта не е счупена или изкълчени, задължително раздвижвайте ставата в пълния  спектър на движение четири пъти на ден, за да се избегне схващане или така нареченото замръзнало рамо, което е постоянно състояние.

Когато болката премине, упражнявайте ръката всеки ден.

 

Потърсете медицинска помощ, ако:

 

  • Рамото изглежда асиметрично или не можете да вдигнете засегнатата ръка. Изпитвате болка в ключицата.
  • Нараняването ви кара да се питате дали костта не е счупена. Имате зачервяване, подуване или треска.
  • Рамото не се подобрява след една седмица лечение със самостоятелни грижи. 

Увреждане на ротаторния маншон

Ротаторният маншон се образува от четири сухожилия, които се залавят за главата на раменната кост и я покриват. Поради сложното устройство на рамото, много контузии се диагностицират под общото понятие наранявания на ротаторния маншон. Сухожилията на рамото могат да носят белези от малки разкъсвания, възпалени участъци или прищипвания между костите (наранявания). Болката може да бъде по-силна през нощта. Този вид нараняване обикновено е резултат от повтарящи се движения с вдигната ръка като например боядисване на тавана, плуване или хвърляне на бейзболна топка, или поради травма като падане върху рамото. При по-възрастните хора, може да се дължат просто на дегенерация на раменните сухожилия вследствие на износване.

Съвети при болки в рамото

· Вземайте болкоуспокояващи.

· Правете упражнения за разтягане и раздвижвайте рамото в пълния спектър на неговото движение четири пъти на ден.

· Изчакайте, докато болката премине напълно, преди постепенно да се върнете към дейността, причинила нараняването. Може да се наложи да изчакате от три до шест седмици.

· Променете вашата техника на игра при спортовете с ракета, бейзбол, голф или вдигане на тежести.

Потърсете медицинска помощ, ако забележите възпаление и висока температура около контузеното рамо, ако раменете не са симетрични или ако въобще не можете да движите ръката от силни болки в рамото.

 

 

 

Публикувана в Болка
Вторник, 27 Октомври 2015 13:35

ГЛАВОБОЛИЕ ПРИ ДЕЦА

Какво представлява главоболието при децата?

Главоболието се среща изненадващо често при де­цата. Приблизително един на всеки петима ученици в началните класове и около 85 на сто от учениците в средното училище от време на време страдат от него. Ако стане редовно явление, то създава трудности в обучението.

Острото главоболие може да бъде съпътстващ симп­том на простудата, ангината, грипа и всяко друго ин­фекциозно заболяване. Понякога то е първият сигнал,че в организма е нахлула инфекция. Такова главобо­лие може лесно да се премахне с парацетамол, при условие че дете­то не изглежда болно  и не сте открили да има приз­наци за менингит.

Понякога главоболието се дължи на травма. Зъбоболът или болка­та в ухото могат да предизвикат отразена болка в гла­вата (този термин е обяснен в раздела.

Наистина сериозен проблем е хроничното главо­болие, което ту изчезва, ту се възобновява. То се дъл­жи на една и съща причина - мигрена, но проявите му могат значително да се различават при децата и възрастните. Вероятността детето да страда от миг­рена е значителна, ако от болестта страда някой от родителите му или друг член от семейството.

Обикновено мигрената засяга само едната поло­вина от главата и може да е съпроводена с повръща­не, световъртеж, "черни" петна пред очите и др.

Стресът, преумората, гладът и някои храни (осо­бено сирене, шоколад, концентриран говежди бульон) също могат да провокират пристъп на мигрена.

Препоръки при главоболие при децата

Предложете на детето да си почине и в самото на­чало на пристъпа му дайте парацетамол. Опитайте се да избягвате ситуациите, които предизвикват пристъпите на мигрена.

Обърнете се към лекар - той може да предпише по-ефикасни медикаменти, които се приемат посто­янно или се пият в началото на пристъпа.

Въпреки разпространеното мнение, умората на очите рядко предизвиква главоболие. Ако смятате, че то се дължи на прекалено много четене, не е зле да се консултирате с очен лекар, но предписаните очила обикновено не решават проблема с главоболието.

Когато детето често се оплаква от главоболие, ро­дителите естествено са много разтревожени от въз­можността да има тумор в мозъка. Опитайте се да се успокоите: туморите в мозъка се срещат извънредно рядко при децата.

Симптоми при главоболие при децата

При наличие на следните симптоми трябва задъл­жително да се обърнете към лекар:

- главоболието не минава след приемане на пара­цетамол.

- главоболието се засилва и дори буди детето през нощта.

- непрестанно повръщане.

- неясни или двойни образи пред очите, кривогледство.

Често главоболие при деца под пет години

Не­рядко никоя от изброените по-горе причини не може да обясни честите пристъпи на главоболие у детето. Понякога просто не съществува физическа причина, а болката се дължи на стрес или напрежение.

В тези случаи главоболието обхваща и двете по­ловини на главата или я стяга като обръч. Когато описва усещанията си, детето може да каже на роди­телите си, че главата му е тежка или препълнена.

При по-големите деца, както и при възрастните, често се наблюдава главоболие от напрежение. То за­почва в тила или зад очите, след това се изкачва на­горе и постепенно обхваща цялата глава.

Главоболието от напрежение е причинено от нап­рягане на мускулите на врата или на челото. Поняко­га съществува конкретна причина за появата на гла­воболие, например начало на учебната седмица или стрес, свързан с предстоящо изпитване. Но има и слу­чки, когато причината трудно може да бъде установена.

Лечение в домашни условия на главоболие при деца

Трябва да утешите детето, да го ободрите и да му помогнете да се справи със стреса и тревогите си.

Парацетамолът успокоява болката, но той тряб­ва да се приема в самото начало на пристъпа, иначе може и да не подейства.

Обърнете се към лекар, ако детето има симптоми на мигрена или просто ви тревожи състоянието му.

Публикувана в Болка
Неделя, 25 Октомври 2015 13:04

БОЛКА В ТЕСТИСИТЕ

 

 

 Болка в тестисите, какви могат да бъдат причините

Тестисите  са много чувствителен орган.

Болка в тях може да възникне най-често в резултат на травма или удар. Ако болката не може да се обяс­ни с подобни причини или ако тестисът е подут, неза­бавно се обърнете към лекар.

Травма на тестиса се получава най-често при сби­ване, при игра или при занимания с по-груби видове спорт. В тези случаи болката обикновено преминава за няколко минути. Но при силен удар може да нас­тъпи кръвоизлив вътре в тестиса. Тогава той се поду­ва и е силно болезнен в продължение на няколко дни.При още по-сериозно увреждане плътната обвив­ка около външната част на тестиса може да се разкъса, а това води до кръвоизлив в скротума, в резултат на което той силно се подува и посинява.

Препоръки при болка в тестисите

За такива случаи не съществува специално лече­ние, могат да се приемат само обезболяващи, напри­мер парацетамол . Предложете на детето да полежи, за да не трав­мира допълнително тестиса при ходене. Препоръчва се също тестисите да се обвият с топла мека тъкан. Веднага след удара може да се наложи с лед, но той не бива да се държи повече от няколко минути.Ако болката е остра или не минава повече от шест часа, или пък тестисът е силно подут и посинял, обър­нете се към лекар. Но той едва ли ще предпише нещо друго, освен по-силно обезболяващо. Впрочем в ня­кои случаи се налага операция, за да се отстрани съб­раната кръв и да се облекчи налягането.

Травмата на тестисите, макар и да е много болез­нена, обикновено преминава без последствия за оп­лодителната способност в бъдеще.На болката в тестисите, която не е била предшес­твана от удар или травма, винаги трябва да се обръща сериозно внимание, тъй като съществува риск тя да се дължи на усукване.

Усукването означава, че тестисът се е завъртял вътре в скротума. Обикновено тестисите на момчета­та са здраво прикрепени към задната част на скроту­ма и не могат да се завъртят. Но такава възможност все пак не е изключена. Опасността се състои в това, че същевременно се усукват и кръвоносните съдове и се прекратява циркулацията на кръвта. Това може да доведе до сериозни последици, включително до загу­ба на тестиса.

Усукване на тестисите

При усукване обикновено настъпва внезапна ос­тра болка, която често се съпровожда с повръщане. Понякога момчето усеща болка и в долната част на корема. Тестисът е болезнен при докосване, може да се качи нагоре в скротума, след което за няколко ча­са и тестисът, и скротумът постепенно се подуват.

Медицинска помощ при усукване на тестисите

Ако подозирате, че детето има усукване на тести­са, незабавно го закарайте в спешен кабинет. Там ще му направят операция, за да се премахне усукването и тестисът да се фиксира на съответното място. Заба­вянето може да доведе до пълна некроза на тестиса и в такъв случай той ще трябва да бъде отстранен.

Инфекциите на тестисите също могат да причи­нят силна болка. Последиците от тях не са толкова сериозни, както от усукването, но трябва да се кон­султирате с лекар, който да потвърди диагнозата.

Епидидимитът представлява възпаление на при­датъка на тестиса (системата от тънки каналчета, тръгващи от горната част на тестиса, през които се извежда спермата). Епидидимитьт обикновено се сре­ща при зрели мъже, но може да настъпи и при по- го­лемите момчета. В този случай тестисът и едната страна на скротума се подуват, зачервяват се и ста­ват горещи и болезнени.

Причинителите на инфекцията най-често са бак­терии. Лечението се състои в приемане на антибиоти­ци.

Паротитът (заушката) също може да предизвика подуване и болка в тестисите, а в редки случаи дори да доведе до по-късно безплодие. По принцип преди началото на половото съзряване паротитът извънред­но рядко оказва някакво влияние на тестисите.

Отокът на тестисите може да се дължи на херния или на водянка .

Липсата на тестис не може да причини болка, но в този случай задължително трябва да се потърси кон­султация с лекар.

При внезапно възникнала постоянна болка в тес­тиса трябва задължително да се обърнете към лекар, тъй като съществува риск от усукване на тестиса.

 

 

 

Публикувана в Болка

 

Болка и схващане на врата (крива шия)

Децата често се оплакват, че ги боли вратът и им е трудно да си обърнат главата. Спазъмът на шийни­те мускули, ограничаващ движението, се нарича крива шия (тортиколис). В някои случаи скованите мус­кули на врата могат да бъдат признак за менингит (вж. по-долу).

Менингитът се среща много рядко при малки бе­бета, но ако сте забелязали скованост и изкривяване на вратлето, а и детето изглежда болно, трябва не­забавно да потърсите медицинска помощ.

 

Каква е причината за крива шия? 

 

Често причината за крива шия при бебетата е ув­реждане на гръднично-ключично-мастоидния мускул на шията, което може да е настъпило още в процеса на раждането. В този случай най-вероятно няма да можете да обърнете главичката на детето на ляво или на дясно. От съответната страна може да има и поду­тина.

Тази патология се лекува успешно с помощта на физиотерапия. Ако обаче не  и се обърне нужното вни­мание, увреденият мускул може да остане в това със­тояние за цял живот и детето да страда от хронична крива шия.

Хроничната крива шия при по-rолемите деца обикновено се дължи на нелекувано увреждане на гръднично-ключично-мастоидния мускул (вж. по-го­ре). В този случай трябва да се обърнете към лекар, който може да предпише физиотерапия, инжекции или да препоръча хирургична намеса.

Внезапната поява на схващане на врата при де­цата от старша възрастова група по всяка вероятност е резултат от мускулен спазъм. Детето се събужда с болка във врата, по-често от едната страна. Причи­ната за това състояние е неизвестна, но понякога то настъпва след престой на течение. Заради болката де­тето извива врата си на една страна, шийните мускули от тази страна са сковани, напрегнати и болезне­ни.

Какви са мерките при крива шия?

Шията трябва да се държи в покой, да се затопли (може да се вземе гореща вана или да се сложи грей­к ана болното място) и постепенно да се раздвижва. Така кривата шия ще изчезне след една-две седмици.

Внезапно появилата се крива шия при болно дете (най-често го болят ушите и гърлото или има темпе­ратура) обикновено е свързана с подуване на шийни­те лимфни възли. Този симптом изисква сериозно внимание, тъй като може да става въпрос и за менингит. Затова трябва по най-бързия начин да потърсите лекар.

Менинrитът е инфекциозно заболяване на обвив­ките на главния мозък. Болестта засяга предимно де­ца до 5-годишна възраст. Тя е изключително опасна, особено за бебетата и децата до три години.

В началото на заболяването детето се чувства зле, температурата му се повишава, може да започне да повръща. При по-големите деца се появява главобо­лие и мускулите на врата се сковават, а бебетата прос­то се чувстват все по-зле и по-зле, фонтанелата им става напрегната и надигната над повърхността на черепа. Бебето може също да отмята главичка назад. Болното дете може да получи гърч и впоследствие да изпадне в безсъзнание.

Кожният обрив във вид на ситни, гладки тъмно­червени петънца е признак за тежък менингит, пре­дизвикан от менингококови бактерии.

Важно е да се знае, че в много случаи менингитът се причинява от вируси. Тази разновидност на забо­ляването преминава от само себе си, без лечение и без сериозни последици.

Менингитът, причиняван от бактерии, напротив, протича в тежка форма и може да доведе до смърт или до необратими увреждания на главния мозък, ако лечението не започне навреме.

 

Препоръки при болки и схващания в шията

Незабавно се обърнете към лекар, ако забележи­те който и да е от изброените по-горе симптоми, а съ­що ако детето има висока температура, чувства се зле и не може да докосне с брадичка гърдите си заради болка и сковани мускули на шията.

По-малко разпространени причини за спазъм на шийните мускули са: страничното действие на някои лекарства, артритът, аномалиите в развитието на костите на шията и детската церебрална парализа, която е на­лице при детето още от раждането му.

При по-големите деца, както и при възрастните болезнено напрежение и спазъм па мускулите в зад­ната част на врата могат да се появят в резултат на стрес. Това може да доведе и до така нареченото гла­воболие от напрежение.

 

 

Публикувана в Болка