Статии с етикет: болка в окото

Понеделник, 06 Март 2017 12:24

БОЛКА В ОКОТО

Болка в окото, как да разберем причината?

Болката в окото може да бъде ва­жен симптом и не бива дълго да се пренебрегва. За щастие, това е не­обичайно оплакване. Сърбежът и па­ренето  са по-често срещани. Болката в окото може да се дължи на нараняване, инфекция или на скрита болест.

Важна болест, която може да причини болка в окото, е глаукома. Глаукомата може бавно да доведе до слепота, ако не се лекува. При глау­кома течността вътре в окото е под необичайно високо напрежение, а очната ябълка е напрегната, причи­няваща дискомфорт. Първо се загуб­ва зрението настрани. Постепенно и почти незабележимо полезрението се стеснява, докато човек остане са­мо с "тунелно зрение". В допълне­ние, човек често вижда "сияния" око­ло светлините. За съжаление това оплакване може да се появи, дори когато няма придружаваща болка.

Болката в окото не е специ­фично оплакване и въпросите, свързани с болката, трябва да се разглеждат индивидуално.

Чувството за умора в очите или някакъв дискомфорт след дъ­лъг период на работа (напрежение на очите) е незначителен проблем и действително не се определя ка­то очна болка. Значителна болка зад окото може да е резултат от главоболие от мигрена, а болка над или под окото може да пред­полага проблеми със синусите.

Кога говорим за фотофобия?

Болка и в двете очи, особено при излагане на ярка светлина, "фотофобия" , е типична при много вирусни инфекции като грип и ще отшуми с подобряване на инфек­цията. Повечето сериозни случаи на фотофобия, особено когато е за­сегнато само едното око, може да сочи възпаление на по-дълбоките пластове на окото и да изисква на­месата на лекар.

ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ  ПРИ БОЛКА В ОЧИТЕ

С изключение на очната болка, свързана с вирусно заболяване или напрежение в очите или незначите­лен дискомфорт, който е по-скоро умора, отколкото болка, ние не пре­поръчваме домашно лечение. В те­зи случаи почивката на очите, взе­мането на малко ацетаминофен и избягването на ярка светлина може да помогнат. Следвайте схемата с решения за обсъждане на други проблеми, където е уместно. Кога­то симптомите продължават, прове­рете ги при рутинно посещение при лекаря.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КАБИНЕТА НА ЛЕКАРЯ ПРИ БОЛКА В ОЧИТЕ?

Лекарят ще провери зрението, дви­женията на очите и задната част на окото с офталмоскоп. Офталмолог (хирургически специалист по бо­лести на очите) може да погледне окото с микроскоп или със способ, наречен визьор. Ако има вероятност за глаукома, лекарят ще провери напрежението на очната ябълка. То­ва е просто, бързо и безболезнено. Много лекари обикновено насочват пациенти с очни симптоми към оф­талмолог. Можете директно да оти­дете при офталмолог, ако имате се­риозни притеснения.

МЕРКИ ПРИ РАБОТА С КОМПЮТЪР, КАК ДА НЕ СЕ ДРАЗНЯТ ОЧИТЕ ПРИ ВЗИРАНЕ В ЕКРАНА

Взирането в компютърния екран за дълго време може да предизвика нап­режение на очите, раздразнение, за­мъгляване на зрението и главоболие. Обаче няколко изследвания посочват, че тези проблеми са временни. За да ги намалите:

• Мигайте често, оставете очите да си починат с кратковременни отвръ­щания на погледа от екрана и, ако е необходимо, използвайте капки за очи. Взирането в екрана намалява ми­гането ви и така изсушава очите ви.

• Избягвайте ослепителната светли­на от екрана, като използвате неди­ректно осветление, като смените мяс­тото на екрана или като поставите ан­тиотражателен филтър върху него.

• Уверете се, че вашият монитор про­извежда остри, ясно очертани изоб­ражения. Неясните екранни изображе­ния засилват напрежението на очите.

• Слагайте специални очила за ра­бота с компютър, ако е необходимо. Ако носите бифокални очила, може­те да наведете главата си под неудо­бен ъгъл, за да виждате екрана през по-малка част от очилата си.

 

 

Публикувана в Болка