Статии с етикет: ацетаминофен

Сряда, 14 Декември 2016 12:49

ЛЕКАРСТВА ПРИ БОЛКА И ТЕМПЕРАТУРА

 

Каква е целта на медикаментите срещу болка и температура?

Да облекчават болка и да намаля­ват температура. Понякога, да по­магат за облекчаване на сърбеж. Има пет основни лекарства, прода­вани без рецепта, които вършат те­зи задачи: ацетаминофен, аспирин, ибупрофен, напроксен и кетопро­фен. Ацетаминофенът е може би най-сигурен; останалите четири могат да предизвикат тежко или до­ри фатално кървене на стомаха, ма­кар че се случва само рядко, ако са взети няколко таблетки. От друга страна, ацетаминофенът не намаля­ва възпалението: аспирин, ибупро­фен, напроксен и кетапрофен дейс­тват, ако е взета достатъчна доза. Аспиринът не трябва да се използ­ва за температура при деца и тий­нейджъри поради риск от синдром на Рей, рядък, но сериозен проблем на черния дроб и мозъка. Ибупро­фен и напроксен са по-добри от дру­гите за облекчаване на менструал­ни спазми.

Във високи дози кетопрофенът е по-токсичен от останалите чети­ри лекарства, така че използвайте го умерено. Не надвишавайте пре­поръчаната доза.

Някои от производителите на обезболяващите медикаменти, ко­ито се продават без рецепта, скри­ват ключовото лекарство в меди­камента за облекчаване на болка в дребния печат "Активни съставки" и по заобиколен начин споменават количеството аналгетици или бол­коуспокояващи, които се съдър­жат във всяка таблетка. Често е изненадващо трудно да разбереш от кутията какво има в лекарство­то. Действително има само пет лекарства, но много производите­ли. Всяка компания иска нейния продукт да изглежда уникален на големия пазар, така че компаниите развиват много вариации на по­добна тема и се опитват да разви­ят отличителна реклама.

Например Екседринът е наполовина аспирин, наполовина ацетаминопрофен. Excedrin Extra Strenght добавя кофеин към смесицата; това води до облекчение на болката, но може да ви направи нервни. Някои болкоуспокояващи включват други съставки. Напри­мер може да бъде добавен антиацид (като в Bufferin) в опит да се намали стомашният дискомфорт. Има и други като тези вариации, в по­вечето случаи няма много меди­цински смисъл да се препоръчва един продукт вместо друг. Ако ха­ресвате определена формулиров­ка, използвайте я. Ако искате да спестите пари, четете внимателно етикетите и търсете най-добрите продукти.

Накрая запомнете, че ацетами­нофен, ибупрофен, напроксен и ке­топрофен, предписани от лекар, са два пъти по-силни от не предписаните формули. Ако имате по-силният вид от дадено лекарство в ап­течката си, не го бъркайте с по-сла­бата формула, продавана без рецеп­та. И не ги комбинирайте, докато Вашият лекар не се съгласи.

АЦЕТАМИНОФЕН

Ацетаминофенът може да се наме­ри в препарати под няколко тър­говски имена (Tylenol, Dаtгil, Liquiprin, Теmрга и.т.н.). Познат като пара­цетамол. Той е малко по-непредвидим от аспирина, не толкова мощен и няма антивъзпалително действие, което прави аспирина ценен в лечението на артрит и някои други болести. От друга страна, не предизвиква звънтене в ушите и стомашно неразположе­ние, типични странични ефекти на аспирина. Нито може да предизвика синдром на Рей, рядко срещан, но сериозен потенциален стра­ничен ефект на аспирина, когато е приеман от деца с шарка или грип.

Дозиране на ацетаминофен

Ацетаминофенът се използва в дози, идентични на тези на аспирина. За възрастни, две таблетки по 325 мг, на всеки три или четири часа, е стандартната процедура. За деца, 65 мг по възрастта им, на всеки четири часа, е задоволително. Ни­кога няма причина да превишавате тези дози, защото няма допълни­телна полза от приема на по-голе­ми количества. Също като аспири­на, ацетаминофенът бива комбиниран с други съставки в продукти, предлагащи само малко от предим­ствата на ацетаминофена.

Странични ефекти на ацетаминофен

Хората рядко получават стра­ничните ефекти на ацетаминофена. Ако заподозрете страничен ефект, обърнете се към лекар. Знае се за разнообразни редки токсични ефекти, но никой от тях не е опре­делено свързан с употребата на то­ва лекарство. Значително предози­ране може да предизвика уврежда­не на черния дроб, а това може да бъде фатално. Съхранявайте таб­летките на място, недостъпно за деца. Ако злоупотребявате с алко­хол, може да се появи сериозна ин­токсикация на черния дроб, дори с 4000 до 6000 мг на ден. Никога не превишавайте 4000 мг на ден, при каквито и да е обстоятелства.

ТЕЧЕН ИБУПРОФЕН И ТЕЧЕН АЦЕТАМИНОФЕН ЗА МАЛКИ ДЕЦА

Аспиринът почти никога не се пре­поръчва за малки деца, заради въз­можността от развиване на синдро­ма на Рей. Повечето педиатри сега препоръчват родителите да използ­ват течен ибупрофен, вместо течен ацетаминофен, защото той е по­малко токсичен в случай на инци­дентно предозиране.

Дозиране

Течният ибупрофен и течният аце­таминофен се предлагат с различна сила, така че четете ети ке­тите на флакона за правилно дози­ране. Макар че на флакона пише, че една доза има действие за око­ло четири часа, нашият опит по­казва, че това е така до три часа. От обяд до полунощ, ако е необ­ходимо събудете детето. След по­лунощ обикновено температурата ще се смъкне от само себе си и не е такъв проблем, така че, ако про­пуснете доза, не е толкова важно. Но проверете температурата на детето поне веднъж през нощта, за да сте сигурни. Запомнете, трябва да повтаряте дозата, докато трае температурата.

НЕСТЕРОИДНИ АНТИВЪЗПА­ЛИТЕЛНИ ЛЕКАРСТВА АСПИРИН

Скъпите препарати аспирин може да използват покрити таблетки за по-лесно поглъщане или може да се разтварят по-бързо, но обикно­вено това не ги прави по-ефектив­ни от по-евтините марки.

Ако кутийката аспирин съдържа оцетна миризма при отварянето, значи хапчетата са започнали да се развалят и трябва да се изхвърлят. Аспиринът обикновено има срок от около три години, макар че поняко­га са поставяни по-кратки срокове.

Дозиране на аспирин

При възрастни стандартната доза за облекчаване на болка е две таб­летки, вземани на всеки три до четири часа, според необходимостта. Максималният ефект се проявя­ва до около два часа. Всяка стан­дартна таблетка е 5 грана (0,065 грама), или 325 мг. Ако използвате нестандартна смес, трябва да изчислите еквивалентната доза. Термините "супер силен", "форму­ла срещу артритна болка" и други подобни са индикатор за по-голямо количество аспирин в таблетката. Това е медицински термин без значение. Вие можете да вземете повече таблетки от по-евтиния ас­пирин и да спестите пари. Когато прочетете, че продуктът "съдържа повече от съставките, препоръчани от лекарите", можете да сте сигур­ни, че този продукт съдържа малко повече аспирин в таблетка; може би 400 до 500 мг, вместо 325 мг.

Тук ви предлагаме няколко кратки съвета за добро използване на аспирин. Аспиринът лекува симптоми; не лекува проблеми. Следователно, за симптоми като главоболие или мускулна болка или менструални спазми, не го вземайте, ако не Ви боли. От дру­га страна, за контрол на темпера­тура, ще се чувствате по-добре, ако повторите дозата на всеки четири часа през деня, защото то­ва предпазва от повишаване и спа­дане. Следобедът и вечерта са най­-лошото време за температура, та­ка че се опитайте да не пропуска­те доза през тези часове.

Ако се нуждаете от аспирин за облекчаване на някой симптом с по-продължителен период, прове­рете този симптом при лекар. Облекчаването на болката или темпе­ратурата не е подобрено, ако уве­личавате дозата, а и е по-вероятно да раздразните стомаха си, така че вземайте само стандартната доза (650 мг на всеки четири часа), до­ри ако имате някакъв дискомфорт.

За да контролирате възпаление, като сериозен артрит, дозата аспи­рин трябва да бъде по-висока, чес­то до 16 таблетки на ден и трябва да продължи по-дълъг период. Ле­кар трябва да следи такова лечение; понякога се появяват проблеми.

Избягвайте да давате аспирин на деца и тийнейджъри при темпе­ратура заради възможността по­-късно да развият синдром на Рей, потенциално фатална болест на черния дроб и мозъка. Силно пре­поръчваме вместо това употреба­та на ацетаминофен.

Аспиринът също така се изпол­зва за защита от усложнения на ви­соко кръвно налягане при бремен­ни жени и за предпазване от сър­дечни кризи и тромботични удари. Дозата за такава употреба е много ниска: 81 мг (ниска доза аспирин за възрастни) всеки ден или през ден.

Странични ефекти на аспирина

Освен синдрома на Рей при деца ас­пиринът може да предизвика сто­машно неразположение или звънте­не в ушите при възрастни и деца. Ако ушите звънтят, намалете дозата.

Могат да се появят сериозни стомашно-чревни кръвоизливи или пробит (разкъсан) стомах; ас­пиринът повече от двойно увеличава риска от кървяща язва. Ако стомахът ви е разстроен, опитай­те да вземате аспирин половин час след ядене, когато храната в сто­маха ще действа като буфер. Пок­ритият аспирин може да помогне за защита на стома­ха. Обаче някои хора не могат да смилат покрития аспирин и така не получават никаква полза. По­някога се добавят буфери към ас­пирина да защитават стомаха и могат малко да помогнат. Ако взе­мате много аспирин, попитайте вашия лекар за ново предписание на лекарства, което може да е по­-сигурно, макар и по-скъпо.

Астма, назални полипи, глухо­та, сериозно кървене от храно­смилателния тракт, язва и други значителни проблеми се свързват с аспирина.

ИБУПРОФЕН, КОГА СЕ ПРЕПОРЪЧВА?

Ибупрофенът е почти толкова токсичен, колкото аспирина, и повече от ацетамино­фена. Той не предизвиква звънтене в ушите като аспирина или тежка болест на черния дроб като ацета­минофена в много редки случаи. Почти невъзможно е да се получи фатален изход от предозиране на ибупрофен. Но загрижеността на­раства, щом се касае за проблеми с бъбреците (умерени и обратими), ибупрофенът понякога е по-скъп от алтернативите. Това е най-добрият препарат за менструални спазми, който може да се закупи без рецепта.

Дозиране

Ибупрофенът се предлага в таб­летки от 200 мг, а максималната препоръчителна доза е 1200 мг (шест таблетки) на ден. Това е около половината от препоръчаната с предписание доза, но тя е ефек­тивна за незначителни проблеми и не трябва да се превишава без ле­карски съвет. Избягвайте да дава­те на деца.

Странични ефекти  на Ибупрофенът

Стомашно-чревното неразположение е най-честият проблем и е причина да спрете приема на лекар­ството или да се обърнете към ле­кар. Може да има за резултат сери­озен стомашно-чревен кръвоизлив или пробит стомах. Рядко срещана­та алергичност към аспирин може да се прояви и към ибупрофена. Четете внимателно етикетите.

НАПРОКСЕН и КЕТОПРОФЕН също могат да се закупят без рецепта. Напроксен има по-­дълъг период на полуразпад от другите болкоуспокояващи, така че трябва да го вземате само два пъти на ден. Той е ефективен сре­щу болка, температура и възпаление. Кетопрофен е подобен и не предлага някакви други ползи; мо­же да бъде по-токсичен.

Дозиране на напроксен и кетопрофен

Напроксен се предлага в таблетки от 200 мг. Четете внимателно етикетите. Напроксен е малко по-токсичен за стомаха от ибупрофен, така че не вземайте повече от три таблетки за 24 часа, или повече от две, ако сте над 65-годишна въз­раст. Кетопрофен се предлага в таблетки от 12,5 мг. Не вземайте повече от шест таблетки за 24 часа.

Странични ефекти на Напроксен

 Преустановете приема на лекарс­твото и се обърнете към лекар, ако получите стомашно-чревно нераз­положение. Избягвайте да давате на деца. Не използвайте, ако има­те алергия към аспирин.

 

 

Публикувана в Лекарства