Статии с етикет: алергия

Четвъртък, 02 Март 2017 16:13

ХРИПОВЕ В БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ

Хрипове, от какво се получават

Хриптенето е тънък свирещ звук от преминаването на въздуха през тън­ките дихателни тръби (бронхи и бронхиоли). Най-очевидно е при из­дишване, но може да се появява и при вдишване и издишване. Хрип­тенето идва от дихателните тръби, дълбоко в гръдния кош, за разлика от звуците, съпровождащи круп, гу­кане на бебе или съпровождащи кашлица при коклюш, които идват от областта на ларинкса във врата, това се случва при Круп. Най-често стесняването на дихателните тръби се дължи на вирусна инфекция или на алергична реакция, като напри­мер при астма.

При бебета, по-малки от двего­дишна възраст, най-малките въз­душни пътища могат да се стеснят поради вирусна инфекция. Пнев­монията също може да предизви­ка хриптене. В някои случаи може да е заседнало чуждо тяло в бе­лодробна дихателната тръба, пре­дизвикващо локализирано хрипте­не, което е трудно да се чуе без стетоскоп.

Обикновено хриптенето се свър­зва с емфизема - хронична обструк­тивна (задръстваща) белодробна болест, или ХОББ, а астмата често изостря този проблем. Раздразне­нието от тютюнопушенето само по себе си е достатъчно да предизвика хриптене, макар че почти всички пу­шачи имат в известна степен емфи­зема или бронхит.

Астма, хриптене при астма

Астмата е обструктивна болест на белите дробове, която се среща най-­често при деца и младежи. Това се превръща във все по-честа тенден­ция. Хриптенето при астма се дъл­жи на спазъм на мускулите в стени­те на по-малките въздушни пътища в белите дробове. У'величеното ко­личество на образуване на слуз до­пълнително стеснява въздушните пътища и може да още повече да уве­личи затруднението при издишване.

Астматичната криза може да се предизвика от инфекция, емоцио­нално преживяно събитие, студен въздух, замърсяване на въздуха или излагане на алергени. Общите алергени включват домашен прах, цветен прашец, пръст, храна и жи­вотински пърхот. Хриптенето може да се появи след ужилване от насе­комо или след употребата на лекар­ство; някои хора дори получават хриптене след прием на аспирин. Най-често обаче няма ясна причина за определена астматична криза.

Хриптене и температура

При дете с дихателна инфекция хриптенето може да се появи преди да има очевидно задъхване. Следо­вателно, когато се появи хриmене и има температура - това е знак за дихателна инфекция - се препоръчва своевременна консултация с лекар, въпреки че болестта рядко се прев­ръща в сериозна.

Домашното лечение е важна част за постигането на резултат. Необхо­дима е лекарска помощ, за да се при­ложат лекарства, които разширяват дихателните пътища. В някои случаи може да се наложи използването на интравенозни течности.

ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРИПОВЕ

Всяко хриптене при децата е потен­циално сериозно и трябва да бъде медицински професионално оцене­но, най-малко за първите няколко явявания. Астмата обикновено се появява в семейства, където други членове имат астма, треска или ек­зема.

Пиенето на течности е много важно. Най-добре е да пиете вода, но плодовите сокове или безалко­холните напитки могат да се из­ползват, ако човек може да поеме повече. Хидратирането (пиене на повече вода) ще бъде част от тера­пията, която лекарят препоръчва, така че можете да започнете пре­ди да го посетите.

Използването на изпарител, за предпочитане такъв, който произ­вежда студена пара, понякога мо­же да помогне. Ако нямате, може­те да използвате душа, за да нап­равите пара.

Сравнително чистата къща без прах е от съществено значение за човек, чиито алергии предизвик­ват астма. Редовно почистване с прахосмукачка на килимите, мебе­лите, завесите, покривалата за лег­ла и на други неща, които улавят прах, особено в спалнята на астма­тика. Поддържайте играчките чис­ти; най-добре да се използват, ко­ито могат да се мият. Избягвайте продукти, които може да се натъп­кват с животински косми. Накрая, не забравяйте редовно да сменяте филтрите за отопление и филтри­те на климатика.

Астматиците могат да се зани­мават с лека атлетика. Атлети с ас­тма са спечелили безбройни злат­ни медали в олимпиади по плуване. Изглежда плуването се оказва нес­равнимо най-доброто упражнение и най-добрият спорт за астматика.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КАБИНЕТА НА ЛЕКАРЯ ПРИ ХРИПОВЕ

Физическият преглед ще бъде фоку­сиран върху гръдния кош и врата. Лекарят ще задава въпроси не само за настоящото болестно състояние, но и за минали алергии на пациента или на член от семейството. При малки деца ще бъде изследвана и въз­можността за поглъщане на чуждо тяло. Инфекции могат да предизви­кат астма, но лекарят няма да пред­пише антибиотици, освен ако инфек­цията със сигурност не съществува.

Лекарствата, които отварят въз­душната тръба, като епинефрин или теофилин, могат да се поставят като инжекция, да се приемат през устата или чрез ректална свещичка. В някои случаи се налага пациен­тът да остане в болница, за да по­лучи възстановяване на течностите през вената и да диша овлажнен въз­дух. Най-важното, в болницата па­циентът може да бъде наблюдаван, за да не се влоши състоянието му, преди да се е подобрило.

След като кризата премине, лекарят ще ви помогне да предот­вратите бъдещи астматични кризи. Това трябва да включва причините от заобикалящ и емоционален ха­рактер. Повече от половината де­ца с диагноза астма нямат никога астматична криза като възрастни, а други 10% имат само отделни случаи на астматична криза през по-късния етап от живота си.

Лекарства за астма и хрипове

Има много медикаменти, които мо­гат да окажат облекчение на симп­томите на астма. Вашият лекар ще определи, коя комбинация е подхо­дяща за вас и ще ви бъде предпи­сана.

Научете се правилно да прила­гате лекарствата за инхалиране. Ако усещате лекарството си по езика или задната част на гърлото, значи то не е попаднало във въз­душния път, където му е мястото.

Антихистамините не помагат за лечение на астма. Всъщност при за­съхване на назалните секрети анти­хистамините могат да причинят за­пушване на въздушните пътища.

 

 

Публикувана в Алергия

 

 

 

Настинка, грип или алергия?

Дали това състояние е причинено от вирус или бактерия или е алергична реакция? Като цяло, по-добро лечение от домашното, лекарите могат да предложат само за бакте­рийните инфекции. Вирусните ин­фекции и алергиите не се повлия­ват от лечение с пеницилин или друг вид антибиотик. За да се постави ин­жекция пеницилин за настинка или алергия, трябва да се направи про­ба за лекарствена реакция, съществува риск от по-сериозна "свръхин­фекция", губят се време и пари. Не­нужната употреба на антибиотици е основна причина за нарастващия проблем с бактерии, устойчиви на антибиотик.

Сред най-честите проблеми, ко­ито се повлияват добре при лечение у дома, са:

·   Обикновената настинка, често оп­ределяна от лекарите като "ви­русна инфекция на горните диха­телни пътища".

·   Грипът, когато не е усложнен. Треската.

·   Мононуклеозата - инфекциозна мононуклеоза или "моно".

Медицинско лечение се изисква обикновено при:

·   Стрептококова инфекция на гър­лото.

·   Ушна инфекция.

·   Вирусен гастроентерит (възпале­ние на стомашно-чревния тракт) (понякога).

Как да различите тези състояния? Таблица за симптомите, обикновено ще са ви доста­тъчни. Тук ви предлагаме няколко кратки описания, които също могат да помогнат.

Вирусни синдроми, какви са симптомите?

Обикновено вирусите обхващат ня­колко части от тялото и предизвик­ват много и различни симптоми. Три основни модела (или синдрома) са най-често срещани при вирусни за­болявания; но е възможно и изк­точение от тези три синдрома. Ва­шата болест може да има черти от всеки един модел.

Вирусна инфекция на горните дихателни пътища. Това е "обикно­вената настинка". Включва няколко комбинации от следните: възпалено гьрло, течащ нос, заглъхнали и запушени уши, дрезгавост, възпалени жлези и температура. Обикновено един симптом предхожда останaлите, а друг симптом (обикновено дрез­гавост или кашлица) може да остане и след като другите са изчезнaлш

Грип. Температурата може да бъде доста висока. Главоболието може да е мъчително. Мускулните болки и болката (особено в долна­та част на гърба и очните муску­ли) са еднакво неприятни.

Вирусен гастроентерит. Това е "стомашен грип", съпроводен с га­дене, повръщане, диария и парали­зираща коремна болка. Поставяне­то на правилна диагноза може да се възпрепятства, тъй като "стомаш­ният грип" може да имитира реди­ца други по-сериозни състояния, включително апандисит.


Вирус, баkmерия или алергия? 

Вирус

Бактерия

Алергия

Течащ нос?

Често

Рядко

Често

Болка в мускулите?

Обикновено

Рядко

Никога

Главоболие (не се дължи на синусите)?

Често

Рядко

Никога

3амаяност?

Често

Рядко

Рядко

Треска?

Често

Често

Никога

Кашлица?

Често

Понякога

Рядко

Суха кашлица?

Често

Рядко

Понякога

Образуване на храчки?

Рядко

Често

Рядко

Дрезгавост?

Често

Рядко

Понякога

Възвръщане на болестната състояние

Не

Не

Често

в определен сезон?

 

 

 

Само едно оплакване? (възпалено гърло, болка

Необичайно

Обикновено

Необичайно

в ушите, болка в синусите, или кашлица)

 

 

 

Помагат ли антибиотици?

Не

Да

Не

Може ли лекарят да помогне?

Рядко

Да

Понякога

Запомнете: вирусните инфекции и алергиите не се подобряват с лечение с пеницилин ипи други антибиотици

 

Сенна треска, какви са симпотмите?

Алергичният ринит често се нарича "сенна треска", макар че не е трес­ка и не е предизвикана от сено. То­ва обаче е най-често срещаният проблем, причинен от алергии. За­пушен, течащ нос, насълзени сър­бящи очи, главоболие и кихане са всички общи симптоми. Сенната треска изглежда се предава в семейс­твата. Обикновено пациентите са­ми правилно поставят диагноза на това състояние.

Както при вирусите, сенната треска се лекува просто за об­лекчаване на симптомите. Дайте достатъчно време и състоянието ще поеме курса си, без да причини трайна вреда. Често най-добрата превантивна мярка е да се избягва дразнещият алерген. Често причина за алергия при бебетата е прахът или храната; при възрастните това е също прахът или цветният прашец.

Антихистамините блокират дей­ствието на хистамина, субстанция, която се освобождава по време на алергични реакции. Те също имат изсушаващ ефект върху течащия нос. Най-честият им страничен ефект е сънливост. Средствата за отпушва­не на носа (псевдоефедрин и др.) могат да помогнат при течащ нос и отпушват носните пътища, но също така се борят със сънливостта.

Синузит, какви са симптомите?

Възпалението на синусите често се свързва със сенната треска и астмата. Симптомите вкточват чувст­во за тежест зад:'носа и очите, чес­то причиняващо "синусно главобо­лие". Ако синусите са инфектира­ни, може да има температура и на­зален секрет. Антихистамините и средствата за отпушване на носа могат да бъдат полезни в случаи на синузит, който съпро­вожда настинки или сен на треска. Не използвайте назални спрейове за повече от три дни. За повтарящ се или хроничен синузит се консултирайте с лекар, да опре­дели причината и лечението; анти­биотиците са оспорвани в случая, но кортикостероидите обикновено осигуряват облекчение.

Стрептококово гърло, какви са симптомите?

 Бактериалните инфекции обикнове­но се установяват на едно място. Засягането на дихател ния тракт от стрептококи обикновено се огра­ничава до гърлото. Обаче може да се появят симптоми извън дихател­ния тракт, най-често треска и поду­ти лимфни жлези (от дрениране на инфекцията) на врата. Обривът при скарлатина понякога може да помог­не да се различи стрептококовата ин­фекция от вирусната инфекция. При децата коремната болка може да бъ­де свързана със стрептококово гър­ло. Важното при диагностициране и лечение на стрептококи е да се предотврати усложнение, остър ста­вен ревматизъм; лечението има мно­го малък ефект върху самото гър­ло. За нещастие, погрешната диагноза на стрептококи и прекомерни­ят страх от тях са широко разпрос­транени и са главна причина за свръхупотребата на антибиотици.

Други състояния

Фактори, различни от болестни със­тояния, могат да причинят или да до­ведат до гореспоменатите дихател­ни симптоми. Пушенето вероятно е най-голямата единична причина за кашлица и възпалено гърло. Замър­сяването на околната среда (смог) може да предизвика същите пробле­ми. Туморите и други плашещи със­тояния също допринасят за това, ма­кар и за много малък брой. Оплак­вания, траещи повече от две седми­ци, без да има нито една от тези чес­то срещани болести като видима причина за това, не са алармиращи, но трябва да се проучат от лекар. 

 

Публикувана в Състояния

Кои медикаменти  лекуват алергични симптоми? Кои средства могат също да намалят сърбеж.

Allerest, Chlor- Trimeton, Actifed, Allegra, Claritin, Benadryl, Sudafed и Dimetapp са сред многото свободно продавани лекарства, предназначени за лечение на малки алер­гични симптоми. Те са подобни на съединенията срещу настинка,но по-рядко съдър­жат вещества срещу болка и темпе­ратура като аспирин, ацетаминофен, напроксен, ибупрофен или кетопро­фен. Обикновено тези лекарствени съединения съдържат антихистамин и средство за отпушване на носа, а понякога и ацетаминофен. Тези със­тавки могат да се видят на етикета.

Ако понасяте добре някое от тези лекарства и получавате об­лекчение, можете да продължите приема му за няколко седмици (например през грипния сезон), без да се обръщате към лекар. Обаче средствата за отпушване на носа, приемани под формата на капки за нос или спрейове, трябва да се използват за кратък период.

Четете етикетите

Средството за отпушване на носа обикновено е псевдоефедрин или фенилпропаноламин. Ако състав­ното име не е подобно, наставка­та ,,-ефрин" или ,,-едрин" обикно­вено показва средство, отпушва­що носа. Антихистаминът често е хлорфенирамин, дифенхидрамин или бромфенирамин. Ако не, ан­тихистаминът понякога е посочен на етикета с наставка ,,-амин".

Дозиране

Вземайте според указанията на продукта. Намалете дозата, ако забеле­жите странични ефекти, или опи­тайте друго съединение.

Странични ефекти на антиалергичните медикаменти?

Те обикновено са незначителни и изчезват след спиране на лекарст­вото или намаляване на дозата. Въз­буда и безсъние обикновено са стра­ничните ефекти на много средства, отпушващи носа. Сънливост е ре­зултат от много антихистамини. Ако можете да избегнете вещества­та, към които сте алергични, това е далеч по-добре от приемането на лекарства. Лекарствата, до опреде­лена степен, неминуемо понижават вашето функциониране. Обаче най­новите "не-сънливи" антихистами­ни, като Allegra или Claritin, предиз­викват по-малко сънливост и пред­ставляват напредък на лечението. Имайте предвид това, особено ко­гато шофирате или използвате теж­ко оборудване.

Публикувана в Лекарства
Понеделник, 07 Март 2016 14:08

АЛЕРГИЯ - КАК ДА Я РАЗПОЗНАВАМЕ

Дихателни алергии

Страдате ли от сърбеж и сълзене на очите или запушен нос и хрема през един и същ сезон всяка година? Случва ли се да кихате често, когато сте близо до животни или в службата? Ако сте отговорили с "да" на някой от тези въпроси, може би сте един на милионите хора с алергия.

Алергични и имунни реакции

Алергията е свръхреакция на имунната система към иначе безвредно вещество като цветен прашец или пърхота на домашен любимец. Контактът с тази субстанция, на­речена алерген, предизвиква производството на антитела имуноглобулин Е (lgE). IgE кара имунните клетки в лигавицата на очите и дихателните пътища да отделят възпа­лителни вещества, включително хистамин.

Когато тези химикaли се освобождават, те пораждат познатите симптоми на алер­гия - сърбеж, зачервяване и подуване на очите, запушен или течащ нос, често кихане и кашлица, обрив и или пъпки по кожата. Тази алергична реакция причянява или вло­шава някои форми на астма.

Различни вещества навън и на закрито могат да предизвикат алергични реакции.

Най-честите алергени се вдишват:

· Цветен прашец (полен). Пролетта, лятото и есента са сезоните на цветния прашец в повечето климатични условия, което означава контакт с носения по въздуха пра­шец от дървета, треви и плевели .

· Прахови акари. Домашният прах приютява много алергени, включително цветен прашец и плесени. Но основният тригер за алергия е носеният по въздуха прашец от дървета, треви и плевели. Домашният прах може да доведе до целогодишни алер­гични симптоми.

· Пърхот от домашни животни. Кучетата и особено котките често предизвикват алергични реакции. Пърхотът на животното (люспички), слюнката, урината, а по­някога и космите са главните виновници.

· Плесени. Много хора са чувствителни към спорити на плесените във въздуха. Външ­ните плесени произвеждат спори най-вече през лятото и началото на есента в север­ните страни и целогодишно в субтропически и тропически климат. Вътрешни форми хвърлят спори през цялата година.

Откриване на причините за алергии

Не е ясно защо някои хора са чувствителни към алергените. Но лекарите знаят, че тен­денцията към развиване на е наследствена. Въпреки това не е задължително вие и вашите роднини да сте чувствителни към едни и същи алергени. Ако симптомите са леки, свободно продаваните лекарства за алергия могат да ви бъдат достатъчни. Но ако симптомите са устойчиви и мъчителни, консултирайте се с лекар. За да диагно­стицира алергията точно, вашият лекар трябва да се запознае с вашите:

·Симптоми

·Последни здравословни проблеми

·Минали и настоящи условия на живот

·Работна среда

·Евентуален контакт с алергени

·Фамилна анамнеза

·Диета, начин на живот и навици за отдих

 

Следващите стъпки обикновено са физически преглед и кожни тестове. При кож­ния тест кожата се третира с малки, разредени капки от предполагаемите алергени. После върху капчиците се правят малки убождания. Ако вашата реакция към даден алерген е положителна, в рамките на 20 минути се появява кожна реакция като ухап­ване от комар или лека уртика. Но положителният резултат от кожния тест означава единствено, че може да сте алергични към дадено вещество.

 

Разлика между настинка и алергия

Много хора бъркат алергията с настинка. При настинка симптомите обикновено изчезват за няколко дни. При алергиите обаче, симптомите могат да се появяват при определени условия или да изглеждат безкрайни.

Алергичния ринит е често срещана алергия. Симптомите често се появяват по време на поленовия сезон - пролетта, лятото или есента. Признаците и симптомите включват:

·Запушен нос или хрема

·Сърбеж в очите, носа, гърлото или небцето

Най-добрият подход за управление на алергии е да знаете и да избягвате тригерите.

Цветен прашец (полен)

· Вземайте душ и се преобличайте веднага щом се приберете у дома след излизане на открито. Използвайте климатик с добър филтър. Сменяйте филтрите всеки месец.

·Носете маска срещу цветен прашец, когато излизате.

·Правете си ваканция и заминавайте за място с различен климат в разгара на поле­новия сезон.

Прах и плесен

Ограничете контакта с тях като почиствате дома си най-малко веднъж седмично.

·Носете маска по време на почистване или възложете почистването на някой друг.

·Покрийте матраците и възглавниците с прахоустойчиви или противоалергенни ка­лъфи.

·Помислете за подмяна на меката мебел с такава от естествена или изкуствена кожа и подменете килимите с дървена настилка, ламинат или теракот (особено в спалнята).

·Поддържайте влажност в закрити помещения между 30 и 50%. Поставете абсорбатор в кухнята и вентилатор в банята, както и изсушител в мазето.

·Помислете за инсталиране на високоефективен въздушен филтър за частици  в отоплителната система.

·Почиствайте овлажнителите и изсушителите често, за да избегнете появата на му­хъл и развитието на бактерии.

Домашни любимци

· Избягвайте домaшните любимци с козина или пера. Ако все пак решите да отглеждате пухкав домашен любимец, не го пускайте в спалнята, а го отглеждайте в онези части на дома, които се почистват лесно. Дръжте животното навън по-дълго.

Обсъдете предлаганите медикаменти с вашия лекар. Антихистамините се използват за контролиране на кихане, хрема и сърбеж в очите или гърлото. Внимание: Някои прерапати предизвикват сънливост.

Деконгестантите могат да намалят запушването и да ви позволят да дишате по-лесно.

Деконгестантът може да предизвика сърцебиене или повишаване на кръвното налягане.

Предлагат се назални спрейове, продавани свободно и по лекарско предписание:

· Кортикостероиди. Изписвани по лекарско предписание, те облекчават конгестията, когато се използват ежедневно, но може да отнеме най-малко една седмица, докато достигнат пълна ефективност.

·Натриев хромогликат. Спрей за нос, който се продава без лекарска рецепта и може да предотврати кихането, сърбежа и хремата, причинени от умерени алергии.

·Фuзиологичен разтвор. Свободно продаваните назални спрейове с разтвор солена вода облекчават лекото запушване и помагат за разреждане на секрета.

·Деконгестанти. Не са предназначени за облекчаване на хронични алергични симп­томи. Избягвайте ги или ги използват пестеливо за не повече от два-три дни.

Противоалергичните инжекции (имунотерапия) се ползват чрез инжектиране на малки количества алергени, за да се намали чувствителността на имунната система към алергените, обикновено през три до пет години

Какво представляват алергиите

Алергиите представляват преувеличена реакция на имунната сис­тема спрямо определени чужди субстанции, с които влизаме в контакт. Тези вещества се наричат алергени. В групата на алергените влизат прашните власинки, различни храни, плесени, пърхотът на някои до­машни любимци и цветният прашец. Хората, податливи на алергии, се наричат алергични или атопични.

Имунната система е идеално работещ защитен механизъм, с който тялото се противопоставя на чужди нашественици, най-вече на инфек­циите, които се наричат антигени. Целта й е да мобилизира силите си в мястото на инвазията и да унищожи нашественика. Един от начините, по които го прави, е като създава протеини, наречени антитела, чия­то специфична функция е да се борят срещу определени антигени. Тези антитела се закрепват на повърхността на чуждото тяло и така улесня­ват другите имунни клетки, които идват да го унищожат. Алергичният човек обаче развива определен вид антитела към обичайно безобидни чужди субстанции. Той произвежда свръх количество от тези антитела, което води до свръх-производство на хистамин и други вещества. Те на свой ред, предизвикват възпаление и типичните алергични симптоми. Това е механизмът, по който имунната система предизвиква алергична реакция, когато е стимулирана от някой алерген.

Алергичните хора трябва внимателно да следят с какво се хранят, защото може да се окаже, че имат алергия към определени храни. Някои хора са алергични към месото. Червените и жълтите багрилни вещества са едни от най-преобладаващите алергени, които се срещат дори в хра­ната. Хранителните консерванти също могат да причинят алергии.

Някои хора са алергични към аспирина, но от друга страна, малките дози аспирин могат да се преборят с алергиите.

Най-добрият начин да предотвратим възникването на алергии при децата е да им позволим да си играят на земята. Оставете ги да при­викнат към околната среда, защото един от начините, по които хората развиват алергии, е като се преместят в напълно различна среда, с която тялото не е свикнало.  

Алергиите се срещат по-често при хората с високи нива на кандида

в тялото.

Алергичните реакции могат да бъдат много опасни. Някои хора из-

падат в анафилактичен шок, при който, наред с другите симптоми, гър­лото се подува и блокира дихателните пътища. Тогава човекът трябва да получи медицинска помощ.

Добавки

·    Ацидофилусът и АПК (които спомагат за смилането и усвояване­то на храната) са полезни добавки в случаите на алергия.

·    Ефедрата (китайската билка ма хуанг) може да облекчи алергиите в някои ситуации, но трябва да я използвате много внимателно, особено ако имате сърдечни проблеми.

·    Традиционното лечение трябва да бъде подпомогнато с прием на някои витамини, тъй като повечето лекарства против алергии имат странични ефекти, които лишават организма от основни минерали и витамини. Витамин А и витамин С са много ефектив­ни в борбата с алергиите. Твърде големите количества витамин С са вредни за бъбреците, но дневната доза от 5000-7000 мг се отра­зявa добре на сенната хрема. Разпределете я на няколко приема, тъй като тялото не може да усвои повече от 2000 мг наведнъж.

·    Кверцетинът също е полезен при алергии, но в случай, че не приемате други лекарства против алергии

·    Копривата е едно от най-добрите антиалергични средства.

• Цинкът е полезен в препоръчаните на опаковката дози

Сенна хрема

Сенната хрема е алергична реакция към цветния прашец или пле­сените, които полепват по лигавицата на носа, очите и дихателните пъ­тища. Животинските косми, прахта, перата, гъбичките и спорите също могат да отключат алергични симптоми.

Има три сезона на сенната хрема. Първо се появява цветният пра­шец от дърветата, което в Северното полукълбо става между февруари и май. След това се разпръскват полените от тревите и бурените, чийто пик е през късната пролет и лятото. През есента преобладават полените на растението амброзия.

Хората, които страдат от алергии, могат да развият и други заболя­вания като астма и дерматит. Тези, които целогодишно страдат от сенна хрема, имат хроничен ринит.

Симптоми на сенна хрема

Сред симптомите на сенната хрема са:

·    Умора

·    Сърбеж в очите

·    Нервно раздразнение

 ·  Кихане

·   Изтичане на воден секрет от носа

Течният воднист секрет, който се отделя от носа при алергиите, се различава от гъстия, жълтеникаво-зелен секрет, типичен за бактериал­ните инфекции.

Лечения

·    Според изследване на Калифорнийския университет ежедневна­та консумация на кисело мляко намалява пристъпите на сенна хрема.

·    Антихистамините са най-традиционното средство за лечение сенната хрема. Те понижават сърбежа в очите, ушите и гърлото пресичат назалната секреция, но могат да предизвикат и зама ване, депресия и други странични ефекти. Не е препоръчител да ги използвате заедно със сок от грейпфрут, защото може предизвикате нежелани реакции.

·    Избягвайте алкохола и цигарения дим.

·    През деня дръжте прозорците затворени и използвайте климати с външно филтриране на въздуха.

·    Инсталирайте в дома си въздушен пречиствател.

Добавки

·    Плодовете от нони се отразяват благоприятно на сенната хрема но трябва да ги консумирате самостоятелно, защото неутрализи рат ефекта на другите билки.

·    Приемът на молибден и процедурите за изчистване на дрождит също са ефективни при сенна хрема.

АЛЕРГИЯ КЪМ НАСЕКОМИ (ОТ УЖИЛВАНЕ)

Ужилването или ухапването от мравки, различни видове пчели и оси, стършели и паяци може да предизвика алергични реакции.

Симптоми

Сред симптомите са:

·    Диария

·    Обриви

·    Сърбежи

·    Гадене

·    Болка и подуване в ставите

·    Дихателни смущения

·    Стягане в гърлото

• Хриптящо дишане

Тези симптоми варират в зависимост от човека и от това колко алергичен е той. В най -тежките случаи пострадалият може да изпадне в анафилактичен шок.

Най - добрата предпазна мярка срещу ужилване от насекомо е да разполагате с комплект за първа помощ, в който е включен предписан от лекар епинефрин.

За да избегнете ужилване от насекоми, носете светли, а не тъмни дрехи, и избягвайте мотивите с цветя в облеклото. Не слагайте лъскави бижута и избягвайте лака за коса, силните парфюми, ароматизираните сапун и и лосионите за тен.

Добавки и други хранителни препоръки

·    На хората, които са алергични към пчели, предложете да запо­чнат да вземат малки дози пчелен прашец (в началото дозите са наистина минимални), за да си изградят имунитет срещу пчел­ната отрова. Това трябва да се прави само под наблюдението на квалифицирано медицинско лице.

 

·    Редовният прием на витамин С (5000 мг дневно) помага на хората с алергични реакции.

 

 

Публикувана в Алергия