Лекарства

Лекарства

Каква е целта на неабсорбируемите средства при киселини в стомаха?

Те облекчават или предпазват от стомашно неразположение, кисе­лини в стомаха и ГЕРБ (болест на гастро-езофагеален рефлукс).

НЕ-АБСОРБИРУЕМИ СРЕДСТВА ПРОТИВ КИСЕЛИНИ В СТОМАХА

Маалокс, Гелусил и Миланта са при­мери за не-абсорбируеми средства против киселини в стомаха. Те са важна част от домашната аптечка. Помагат да се неутрализира сто­машната киселина и така намаляват киселините в стомаха, язвената бол­ка, болките от газове и стомашно­то разстройство. Тъй като не се аб­сорбират от тялото, обикновено те не нарушават киселинния баланс на тялото и са доста сигурни.

Почти всички тези средства са достъпни в течна форма и под формата на таблетки. За повечето цели течната форма е за пред­почитане. Спуска се по по-голяма повърхност на хранопровода и стомаха, отколкото таблетките. Всъщност, ако не се сдъвчат, таб­летките може да са почти безпо­лезни. По време на работа или иг­ра бутилката може да е неудобна, така че няколко таблетки в джоба на ризата или в дамската чанта ще помогнат с обедните дози.

АБСОРБИРУЕМИ СРЕДСТВА ПРОТИВ КИСЕЛИНИ В СТОМАХА

Хлебната сода, Алка зелцер, Ролаидс и Тумс съдържат абсорбируеми средства против киселини в стома­ха. Основната съставка в тези про­дукти е натриев бикарбонат (Алка зелцер, хлебна сода), дихидроксиа­луминиев натриев карбонат (Рола­идс) или калциев карбонат (Тумс).

Тези медикаменти са по-мощни ки­селинно-неутрализатори от не-аб­сорбируемите средства против ки­селини в стомаха и се предлагат в удобна форма на таблетки. Калцие­вият карбонат е отличен източник на добавъчен калций и може да помогне в предпазването от остеопороза.

Четете етикетите на антиацидните препарати

Не-абсорбируемите средства про­тив киселини в стомаха съдържат магнезий или алуминий, или и двете. Като основно правило, маг­незият предизвиква диария, а алу­миният предизвиква запек. Раз­личните марки са слабо различава­щи се една от друга смесици на со­лите на тези два метала, съставе­ни така, че да избягват и диария, и запек. Малко марки съдържат и калций, който също може да бъде умерено запичащ.

Отделните продукти се раз­личават на вкус. Макар и да има различия в силата на действието им, някои хора избират това сред­ство, чийто вкус те харесват и кой­то не дразни червата им. Пробвай­те различните марки, докато наме­рите удовлетворяващо средство.

Дозиране на антиацидните препарати

Стандартната доза за възрастни е две супени лъжици (30 мл) или две добре сдъвкани таблетки. Използ­вайте половин доза за деца на въз­раст шест до дванадесет години, а четвърт доза - за деца от три до шест години. Честотата на дозата зависи от сериозността на пробле­ма. За стомашно разстройство или киселини, често една или две дози са достатъчни. За гастрит може да са необходими няколко дози на ден за няколко дни. За язва може да е необходимо лечение за шест или повече седмици, с прием на около всеки час. Този тип програма тряб­ва да се наблюдава от лекар.

Ако искате да използвате хлеб­на сода като противокиселинно средство, използвайте една супена лъжица (5 мл) в една чаша вода на всеки четири часа - но само от време на време. Хлебната сода е абсорбируема и може да наруши киселинния баланс на тялото.

Странични ефекти на антиацидните препарати

Въобще единственият страничен ефект е върху движението на чер­вата. Маалокс леко разхлабва, Миланта и Гелусил са със средно дейс­твие, а Алудрокс (с повече алуми­ний) е по-запичащ. Приемът на алу­миний се свързва с болестта Алц­хаймер, но това далеч не е доказа­но. Приспособете дозата и марката според нуждите. Консултирайте се с вашия лекар преди да използвате тези съединения, ако имате бъб­речна болест, сърдечна болест или високо кръвно налягане. Някои мар­ки съдържат значително количест­во сол и трябва да се избягват от хора на ниско солена диета. Di-Gel съдържа най-малко количество сол от известните марки.

Внимавайте когато приемате хлебна сода през устата

Първо, съдържа много натрий. Ако имате сърдечен проблем или високо кръвно налягане или сте на ниско солена диета, може да имате проб­лем. Второ, ако приемате хлебна сода няколко месеца редовно, има данни, че това може да има за ре­зултат отлагане на калций в бъбре­ците и така да увреди бъбреците.

Говорете с вашия лекар преди да използвате противокиселинни средства, за да лекувате стра­нични ефекти на други лекарства, като аспирин, напроксен, ибупро­фен или кетопрофен, тъй като те могат да прикриват сериозен проблем, като язва.

СРЕДСТВА, БЛОКИРАЩИ СТОМАШНИ КИСЕЛИНИ

Циметидин (Тагамет), Фамотидин (Пепсид АС), Ранитидин (Зантак) и Низатидин (Аксид АР) са лекарст­ва по лекарско предписание, кои­то широко се използват за сто­машна язва и в малки дози са одобрени за свободна продажба, за да лекуват стомашни киселини. Вместо да неутрализират стомаш­ната киселина като противокисе­линните средства, те блокират производството на киселина от тя­лото. Повечето хора не се нужда­ят от такива медикаменти, но мо­жете да ги имате предвид, ако противокиселинното средство не действа. Ако вземате други меди­каменти, консултирайте с вашия лекар преди употребата на Тага­мет; можете да засили действието на редица други медикаменти, включително на такива, вземани за разреждане на кръвта (Варфарин), астма (Теофилин) и за апоплек­тични удари. Пепсид АС е малко по-добър в това отношение. Не превишавайте препоръчаната доза.

Ако е необходимо, вашият ле­кар може да ви препоръча по-силни медикаменти, наречени протон помпащи инхибитори. Тези лекарс­тва, например Прилосек, Прото­никс и Нексуим, намаляват нивото на стомашна киселина повече от другите лекарства, но повечето хо­ра не се нуждаят от тях. Всъщност те са много толерирани и Прило­сек е достъпен сега и без рецепта.

Сряда, 14 Декември 2016 12:49

ЛЕКАРСТВА ПРИ БОЛКА И ТЕМПЕРАТУРА

Написана от

 

Каква е целта на медикаментите срещу болка и температура?

Да облекчават болка и да намаля­ват температура. Понякога, да по­магат за облекчаване на сърбеж. Има пет основни лекарства, прода­вани без рецепта, които вършат те­зи задачи: ацетаминофен, аспирин, ибупрофен, напроксен и кетопро­фен. Ацетаминофенът е може би най-сигурен; останалите четири могат да предизвикат тежко или до­ри фатално кървене на стомаха, ма­кар че се случва само рядко, ако са взети няколко таблетки. От друга страна, ацетаминофенът не намаля­ва възпалението: аспирин, ибупро­фен, напроксен и кетапрофен дейс­тват, ако е взета достатъчна доза. Аспиринът не трябва да се използ­ва за температура при деца и тий­нейджъри поради риск от синдром на Рей, рядък, но сериозен проблем на черния дроб и мозъка. Ибупро­фен и напроксен са по-добри от дру­гите за облекчаване на менструал­ни спазми.

Във високи дози кетопрофенът е по-токсичен от останалите чети­ри лекарства, така че използвайте го умерено. Не надвишавайте пре­поръчаната доза.

Някои от производителите на обезболяващите медикаменти, ко­ито се продават без рецепта, скри­ват ключовото лекарство в меди­камента за облекчаване на болка в дребния печат "Активни съставки" и по заобиколен начин споменават количеството аналгетици или бол­коуспокояващи, които се съдър­жат във всяка таблетка. Често е изненадващо трудно да разбереш от кутията какво има в лекарство­то. Действително има само пет лекарства, но много производите­ли. Всяка компания иска нейния продукт да изглежда уникален на големия пазар, така че компаниите развиват много вариации на по­добна тема и се опитват да разви­ят отличителна реклама.

Например Екседринът е наполовина аспирин, наполовина ацетаминопрофен. Excedrin Extra Strenght добавя кофеин към смесицата; това води до облекчение на болката, но може да ви направи нервни. Някои болкоуспокояващи включват други съставки. Напри­мер може да бъде добавен антиацид (като в Bufferin) в опит да се намали стомашният дискомфорт. Има и други като тези вариации, в по­вечето случаи няма много меди­цински смисъл да се препоръчва един продукт вместо друг. Ако ха­ресвате определена формулиров­ка, използвайте я. Ако искате да спестите пари, четете внимателно етикетите и търсете най-добрите продукти.

Накрая запомнете, че ацетами­нофен, ибупрофен, напроксен и ке­топрофен, предписани от лекар, са два пъти по-силни от не предписаните формули. Ако имате по-силният вид от дадено лекарство в ап­течката си, не го бъркайте с по-сла­бата формула, продавана без рецеп­та. И не ги комбинирайте, докато Вашият лекар не се съгласи.

АЦЕТАМИНОФЕН

Ацетаминофенът може да се наме­ри в препарати под няколко тър­говски имена (Tylenol, Dаtгil, Liquiprin, Теmрга и.т.н.). Познат като пара­цетамол. Той е малко по-непредвидим от аспирина, не толкова мощен и няма антивъзпалително действие, което прави аспирина ценен в лечението на артрит и някои други болести. От друга страна, не предизвиква звънтене в ушите и стомашно неразположе­ние, типични странични ефекти на аспирина. Нито може да предизвика синдром на Рей, рядко срещан, но сериозен потенциален стра­ничен ефект на аспирина, когато е приеман от деца с шарка или грип.

Дозиране на ацетаминофен

Ацетаминофенът се използва в дози, идентични на тези на аспирина. За възрастни, две таблетки по 325 мг, на всеки три или четири часа, е стандартната процедура. За деца, 65 мг по възрастта им, на всеки четири часа, е задоволително. Ни­кога няма причина да превишавате тези дози, защото няма допълни­телна полза от приема на по-голе­ми количества. Също като аспири­на, ацетаминофенът бива комбиниран с други съставки в продукти, предлагащи само малко от предим­ствата на ацетаминофена.

Странични ефекти на ацетаминофен

Хората рядко получават стра­ничните ефекти на ацетаминофена. Ако заподозрете страничен ефект, обърнете се към лекар. Знае се за разнообразни редки токсични ефекти, но никой от тях не е опре­делено свързан с употребата на то­ва лекарство. Значително предози­ране може да предизвика уврежда­не на черния дроб, а това може да бъде фатално. Съхранявайте таб­летките на място, недостъпно за деца. Ако злоупотребявате с алко­хол, може да се появи сериозна ин­токсикация на черния дроб, дори с 4000 до 6000 мг на ден. Никога не превишавайте 4000 мг на ден, при каквито и да е обстоятелства.

ТЕЧЕН ИБУПРОФЕН И ТЕЧЕН АЦЕТАМИНОФЕН ЗА МАЛКИ ДЕЦА

Аспиринът почти никога не се пре­поръчва за малки деца, заради въз­можността от развиване на синдро­ма на Рей. Повечето педиатри сега препоръчват родителите да използ­ват течен ибупрофен, вместо течен ацетаминофен, защото той е по­малко токсичен в случай на инци­дентно предозиране.

Дозиране

Течният ибупрофен и течният аце­таминофен се предлагат с различна сила, така че четете ети ке­тите на флакона за правилно дози­ране. Макар че на флакона пише, че една доза има действие за око­ло четири часа, нашият опит по­казва, че това е така до три часа. От обяд до полунощ, ако е необ­ходимо събудете детето. След по­лунощ обикновено температурата ще се смъкне от само себе си и не е такъв проблем, така че, ако про­пуснете доза, не е толкова важно. Но проверете температурата на детето поне веднъж през нощта, за да сте сигурни. Запомнете, трябва да повтаряте дозата, докато трае температурата.

НЕСТЕРОИДНИ АНТИВЪЗПА­ЛИТЕЛНИ ЛЕКАРСТВА АСПИРИН

Скъпите препарати аспирин може да използват покрити таблетки за по-лесно поглъщане или може да се разтварят по-бързо, но обикно­вено това не ги прави по-ефектив­ни от по-евтините марки.

Ако кутийката аспирин съдържа оцетна миризма при отварянето, значи хапчетата са започнали да се развалят и трябва да се изхвърлят. Аспиринът обикновено има срок от около три години, макар че поняко­га са поставяни по-кратки срокове.

Дозиране на аспирин

При възрастни стандартната доза за облекчаване на болка е две таб­летки, вземани на всеки три до четири часа, според необходимостта. Максималният ефект се проявя­ва до около два часа. Всяка стан­дартна таблетка е 5 грана (0,065 грама), или 325 мг. Ако използвате нестандартна смес, трябва да изчислите еквивалентната доза. Термините "супер силен", "форму­ла срещу артритна болка" и други подобни са индикатор за по-голямо количество аспирин в таблетката. Това е медицински термин без значение. Вие можете да вземете повече таблетки от по-евтиния ас­пирин и да спестите пари. Когато прочетете, че продуктът "съдържа повече от съставките, препоръчани от лекарите", можете да сте сигур­ни, че този продукт съдържа малко повече аспирин в таблетка; може би 400 до 500 мг, вместо 325 мг.

Тук ви предлагаме няколко кратки съвета за добро използване на аспирин. Аспиринът лекува симптоми; не лекува проблеми. Следователно, за симптоми като главоболие или мускулна болка или менструални спазми, не го вземайте, ако не Ви боли. От дру­га страна, за контрол на темпера­тура, ще се чувствате по-добре, ако повторите дозата на всеки четири часа през деня, защото то­ва предпазва от повишаване и спа­дане. Следобедът и вечерта са най­-лошото време за температура, та­ка че се опитайте да не пропуска­те доза през тези часове.

Ако се нуждаете от аспирин за облекчаване на някой симптом с по-продължителен период, прове­рете този симптом при лекар. Облекчаването на болката или темпе­ратурата не е подобрено, ако уве­личавате дозата, а и е по-вероятно да раздразните стомаха си, така че вземайте само стандартната доза (650 мг на всеки четири часа), до­ри ако имате някакъв дискомфорт.

За да контролирате възпаление, като сериозен артрит, дозата аспи­рин трябва да бъде по-висока, чес­то до 16 таблетки на ден и трябва да продължи по-дълъг период. Ле­кар трябва да следи такова лечение; понякога се появяват проблеми.

Избягвайте да давате аспирин на деца и тийнейджъри при темпе­ратура заради възможността по­-късно да развият синдром на Рей, потенциално фатална болест на черния дроб и мозъка. Силно пре­поръчваме вместо това употреба­та на ацетаминофен.

Аспиринът също така се изпол­зва за защита от усложнения на ви­соко кръвно налягане при бремен­ни жени и за предпазване от сър­дечни кризи и тромботични удари. Дозата за такава употреба е много ниска: 81 мг (ниска доза аспирин за възрастни) всеки ден или през ден.

Странични ефекти на аспирина

Освен синдрома на Рей при деца ас­пиринът може да предизвика сто­машно неразположение или звънте­не в ушите при възрастни и деца. Ако ушите звънтят, намалете дозата.

Могат да се появят сериозни стомашно-чревни кръвоизливи или пробит (разкъсан) стомах; ас­пиринът повече от двойно увеличава риска от кървяща язва. Ако стомахът ви е разстроен, опитай­те да вземате аспирин половин час след ядене, когато храната в сто­маха ще действа като буфер. Пок­ритият аспирин може да помогне за защита на стома­ха. Обаче някои хора не могат да смилат покрития аспирин и така не получават никаква полза. По­някога се добавят буфери към ас­пирина да защитават стомаха и могат малко да помогнат. Ако взе­мате много аспирин, попитайте вашия лекар за ново предписание на лекарства, което може да е по­-сигурно, макар и по-скъпо.

Астма, назални полипи, глухо­та, сериозно кървене от храно­смилателния тракт, язва и други значителни проблеми се свързват с аспирина.

ИБУПРОФЕН, КОГА СЕ ПРЕПОРЪЧВА?

Ибупрофенът е почти толкова токсичен, колкото аспирина, и повече от ацетамино­фена. Той не предизвиква звънтене в ушите като аспирина или тежка болест на черния дроб като ацета­минофена в много редки случаи. Почти невъзможно е да се получи фатален изход от предозиране на ибупрофен. Но загрижеността на­раства, щом се касае за проблеми с бъбреците (умерени и обратими), ибупрофенът понякога е по-скъп от алтернативите. Това е най-добрият препарат за менструални спазми, който може да се закупи без рецепта.

Дозиране

Ибупрофенът се предлага в таб­летки от 200 мг, а максималната препоръчителна доза е 1200 мг (шест таблетки) на ден. Това е около половината от препоръчаната с предписание доза, но тя е ефек­тивна за незначителни проблеми и не трябва да се превишава без ле­карски съвет. Избягвайте да дава­те на деца.

Странични ефекти  на Ибупрофенът

Стомашно-чревното неразположение е най-честият проблем и е причина да спрете приема на лекар­ството или да се обърнете към ле­кар. Може да има за резултат сери­озен стомашно-чревен кръвоизлив или пробит стомах. Рядко срещана­та алергичност към аспирин може да се прояви и към ибупрофена. Четете внимателно етикетите.

НАПРОКСЕН и КЕТОПРОФЕН също могат да се закупят без рецепта. Напроксен има по-­дълъг период на полуразпад от другите болкоуспокояващи, така че трябва да го вземате само два пъти на ден. Той е ефективен сре­щу болка, температура и възпаление. Кетопрофен е подобен и не предлага някакви други ползи; мо­же да бъде по-токсичен.

Дозиране на напроксен и кетопрофен

Напроксен се предлага в таблетки от 200 мг. Четете внимателно етикетите. Напроксен е малко по-токсичен за стомаха от ибупрофен, така че не вземайте повече от три таблетки за 24 часа, или повече от две, ако сте над 65-годишна въз­раст. Кетопрофен се предлага в таблетки от 12,5 мг. Не вземайте повече от шест таблетки за 24 часа.

Странични ефекти на Напроксен

 Преустановете приема на лекарс­твото и се обърнете към лекар, ако получите стомашно-чревно нераз­положение. Избягвайте да давате на деца. Не използвайте, ако има­те алергия към аспирин.

 

 

Събота, 10 Декември 2016 16:30

СИРОПИ ЗА КАШЛИЦА, КОЙ ДА ИЗБЕРЕМ

Написана от

 

 

Каква е целта на сиропа за кашлица

Лечението на кашлица е объркваща сфера с толкова много продукти, между които можете да избирате. За да се улесните в избора, имайте предвид две основни категории:

·       Изкашлянията обикновено са за предпочитане, защото втечняват секрета, произведен от тялото, докато то се бори с болестта и позволява защитите на тялото да се освободят от лошия материал, изкашляйки го по-лесно.

·       Веществата, потискащи кашли­цата, трябва да се избягват, ако кашлицата произвежда много материал или ако има много слуз. В късните стадии на каш­лицата, когато е суха и раздира­ща, съединенията, съдържащи вещество, потискащо кашлица­та, могат да са по-полезни.

Препоръчваме ви съединения, които не съдържат антихистамин, който изсушава слузта и може да навреди толкова, колкото помага.

Четете етикетите на лекарствата за кашлица

Guaifenesin (Robitussin, Benylin ех­pectorant, Vicks и т.н.), калиев йодид и редица други, често използвани химикали, предизвикват изкашляне.

Средствата, потискащи кашли­цата, се получават предимно от

наркотични средства, какъвто е кодеинът. Предлаганите легално за свободна продажба средства, по­тискащи кашлицата, може да не съдържат кодеин. Те често съдър­жат декстрометорфан хидробро­мид (DM), който не е наркотичен, но е близък химически сродник.

Много търговски смесици съ­държат от всичко по малко, също така може да имат и съставки от съединения срещу настинка.

Ние ще обсъдим по-особено гуаифенезин (Robitl1ssin, Benylin expectorant, Vicks и т.н.) и декст­рометорфан (Vicks Formula 44, Robitl1ssin - DM, и т.н.); следвайте инструкциите от етикета за други вещества.

ГУАИФЕНЕЗИН. КАКВО Е НЕГОВОТО ДЕЙСТВИЕ?

Гуаифенезинът изтегля повече течност в слузта, която възбужда кашлицата. Следователно лекарствата за кашлица втечняват тези слузни секрети, така че те да бъдат изкашляни. Произлизащата кашли­ца е по-лесна и по-малка дразнеща. За суха, раздираща кашлица, останала след настинка, често само смазването облекчава възпалената зона. Гуаифенезинът не потиска рефлекса за кашляне, а съдейства на механизма за естествена защита на тялото. Съществува спор относно неговата ефективност, но е безопасен. Не е толкова мощен като пре­паратите, съдържащи кодеин. Но за обикновена употреба ние го пред­почитаме пред предписаните лекар­ства. Черният пипер и чесънът обикновено не са смятани за лекарства, но имат подобен ефект.

Четете етикетите на сиропите за кашлица

Гуаифенезин се предлага също в комбинация с вещества, помагащи за отпушването на носа, и с такива, потискащи кашлицата. Тези, отпушващи носа, може да носят наставката ,,-ПЕ" за "фенилефрин", а те­зи, потискащи кашлицата - ,,-ДМ" - за "декстрометорфан".

Дозиране на сиропите за кашлица

Следвайте указанията на етикета. Обърнете се към вашия лекар, ако имате болно дете, по-малко от ед­на година, с кашлица.

Странични ефекти на сиропите за кашлица

Не е известно за сериозни пробле­ми. Ако използвате препарати, съдържащи други лекарства, може да почувствате странични ефекти от другите съставки на комбинацията.

ДЕКСТРОМЕТОРФАН. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?

ДЕКСТРОМЕТОРФАН (ДМ) Robitussin-DM, Triaminic-DM, Vicks Formula 44 и други съдържат декст­рометорфан, лекарство, което "успокоява огнището на кашлица". Ле­карството прави тези сфери на мо­зъка, отговарящи за контрола на кашлицата, по-малко чувствителни към различните стимули, които пре­дизвикват кашлица. Независимо колко количество използвате, то рядко ще намали кашлицата повече от 50%. Следователно обикновено не можете напълно да потиснете кашлицата. Всъщност това е добре за вас, защото кашлицата е защи­тен рефлекс. Декстрометорфан е най-добър за използване при суха, раздираща кашлица, която пречи на съня и работата.

Дозиране на сиропите за кашлица

Вижте инструкциите на етикета. Възрастните могат да вземат до два пъ­ти повече от препоръчаната доза, за да получат ефект, но не превишавай­те това количество. По-голямата до­за може да предизвика проблеми, а не по-голяма полза.

Странични ефекти на сиропите за кашлица

 

Сънливостта е единственият страничен ефект, за който най-често се съобщава.

 

Страница 2 от 2