Лекарства

Лекарства

Неделя, 18 Декември 2016 13:23

КАКВИ ВИТАМИНИ ДА ПИЕМ?

Написана от

Да пием или да не пием витамини?

Употребата на витаминни добавки винаги е била спорна. В миналото имаше теоретична причина да вяр­ваме, че добавките може да имат ползи; имаше също добри причини да вярваме, че тези ползи може да са само теоретични. Класическите болести на витаминна недоста­тъчност (авитаминоза с, авитамино­за В 1, пелагра - хронична рр хипо­витаминоза и т.н.) са рядко среща­ни и се появяват само при хора, чиито диети са неправилни на прак­тика във всяко отношение или кои­то имат някаква болест и приемат лекарства, които повлияват естест­вените витамини. Повечето проучвания от миналото за приема на витамини изследват само диета­та и не обръщат внимание на въпро­са за добавките към диетата. Това проучване предполага, че добре ба­лансираната диета трябва да осигу­рява достатъчно количество вита­мини и минерали.

От друга страна, сега е извест­но, че има специфични ситуации, в които витаминните добавки са подходящи. Има добри изследва­ния, посочващи, че добавките мо­гат да са полезни при хората със "средна" диета, извън обстоятелс­твата, споменати по-горе. Предла­гаме ви обобщена информация за витаминните добавки.

Кой витамин, на какво влияе?

·        Витамин А: Многобройни изс­ледвания за защита от редица със­тояния са били неубедителни.

·        Витамин с: Канадско изследва­не сочи, че хората над 55-годиш­на възраст, които вземат добав­ки витамин С (най-малко 300 мг на ден, в продължение на 5 го­дини) имат 70% по-малък риск от катаракт (перде на очите), но повечето други изследвания сочат разнообразни заболява­ния, които са били разочарова­ни или са показали съвсем мал­ка полза.

·        Витамин D: Повечето педиатри препоръчват добавки витамин D за бебета, които са естествено хранени (кърмени).

·        Витамин Е: Някои изследвания предполагат, че добавки витамин Е (400 International Units [IU]) могат да намалят риска от сър­дечна болест, като защитават ок­сидацията на LDL холестерола. Някои други изследвания обаче са негативни. Канадското изслед­ване, което разглежда добавките витамин С и катаракта, също та­ка проучва и добавките витамин Е (400 IU на ден) и открива по­-малък риск от катаракта.

·        Фолиева киселина: Няколко из­следвания показаха, че употре­бата на добавка фолиева кисе­лина (1 мг на ден) преди и по вре­ме на ранна бременност, до го­ляма степен намалява риска от сериозни дефекти на нервната система на бебето. С витамин В6 и В 12, фолиевата киселина мо­же да намали възможността за сърдечна криза, като намалява нивото на хомоцистеин в кръв­та. Поради това все повече ле­кари препоръчват употребата на фолиева киселина и мултивита­мини.

·       Мултивитамини и минерали: Ед­но изследване предполага, че употребата на мултивитаминен и минерален препарат, при здра­ви възрастни над 65 години, на­малява повече от наполовина възможността за заболявания. Добавката съдържа витамин А, бета-каротин, тиамин, рибофла­вин, ниацин, витамин В , фолие­ва киселина, витамин B12, вита­мин С, витамин D, витамин Е, же­лязо, цинк, мед, селен, йод, кал­ций и магнезиЙ. Количеството на всеки витамин или минерал би­ло подобно на понастоящем пре­поръчваните дневни дажби, с изключение на бета-каротин и вита­мин Е, които са били над обичай­ната препоръчвана дажба.

Употребата на витаминни добав­ки за цели, различни от посочените, е напълно по избор. За тях не е присъщо да предизвикват пробле­ми, когато са приемани в разумни дози. Но имайте предвид предуп­режденията, изброени по-долу. Ако купувате витамини, най-евтините "домашни" марки обикновено са подобни по качество на тези, които са широко рекламирани.

Дозиране на витамините

Мултивитаминните препарати обикновено съдържат понастоящем препоръчваната дневна дажба от всеки витамин. Другите дозировки са посочени по-горе.

Странични ефекти от витамините

Витамин А, витамин D и витамин В6 (пиридоксин) могат да предиз­викат сериозни проблеми, ако се приемат в свръхголеми дози. В редки случаи големите дози вита­мин С се свързват с проблеми с бъбреците. Другите витамини не са подробно изследвани, но сериозни странични ефекти се появяват много рядко.

 

 

Неделя, 18 Декември 2016 13:09

ПРИ НАВЯХВАНЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЛАСТИЧЕН БИНТ

Написана от

 

За какво се използват еластичните бинтове?

 

Да лекуват навяхване и подобни на­ранявания.

 

Всяко семейство периодично се нуждае от еластични бинтове. Ве­роятно ще се нуждаете от тесни и от широки. Ако проблемите се пов­торят, еднопластовите способи, предназначени за колена и глезени, понякога са по-удобни. Всички те­зи превръзки осигуряват деликатна подкрепа, но също така намаляват отока. Подкрепата е минимална и е възможно тази част на тялото да се нарани отново, въпреки бинта. Сле­дователно еластичният бинт не е за­местител на шина, гипсова прев­ръзка или подходяща превръзка с лепенки. Може би най-важната фун­кция на тези бинтове е да ви напом­нят, че имате проблем, така че да не се нараните отново.

Как се използват и прилагат еластичните бинтове?

Когато увивате бинта, започнете от далечния край на зоната, която ще

 

бинтовате, и работете в посока на торса на тялото, правейки всяко за­виване малко по-хлабаво от пред­ното. Следователно превръзката на коляното трябва да бъде по-стегна­та отдолу, отколкото над коляното, а превръзката на глезена трябва да бъде по-стегната на ходилото, от­колкото на долната част на крака. Много хора си мислят, че понеже бинтът е еластичен, трябва да се опъва. Това е неправилно. Разтегли­востта е, за да позволи на човека да се движи. Просто увийте бинта, как­то бихте увили ролка марля.

 

Как се прави превръзка с еластичен бинт?

За­почнете увиването на бинта от далечна­та страна на ставата, да речем, ко­ляното. Не опъвайте бинта, докато го увивате.  Увийте след ставата, от­начало здраво, после по-хлабаво, кол­кото по-нагоре продължавате. Използ­вайте щипките, които се предлагат с по­вечето еластични бинтове, за да закре­пите свободния край.

 

Продължавайте да използвате превръзката като опора след вре­мето на активен дискомфорт, за да позволите цялостно заздравяване и да предотвратите повторно нара­няване. Обикновено отнема около шест седмици. През късния етап на този период можете да спрете из­ползването на бинта, с изключение по време на дейности, които ще на­товарят наранената част. Запомне­те, че повторно нараняване е въз­можно, дори и да използвате тези бинтове.

 

По-новите превръзки за коля­но и глезен се нахлузват и осигу­ряват по-добра опора, но са мал­ко по-скъпи. За по-добра защита скобите за колена с метални връз­ки от двете страни осигуряват по-­голяма опора.

 

Странични ефекти на еластичните бинтове

Обикновеният еластичен бинт или скоба за коляно може да ппредизвика проблем, ако е твърде стегнат. Проблемите се получават, когато циркулацията в крайниците зад превръзката е забавена. Превръзка­та трябва да бъде здрава, но не стег­ната. Крайникът не трябва да отича, да боли или да бъде охладен зад превръзката. Кожата не трябва да посинява или да се зачервява.

 

 

 

 

Хидрокортизоновият крем облекчава сърбежа по кожата

Временно да облекчи сърбежа на кожата, уртикария и обриви като отровен бръшлян и отровен дъб.

Търговските имена на предлага­ните без рецепта хидрокортизонни кремове включват  Cortizone-l0 и крем Benadryl (Бенад­рил), успокояващ сърбеж (Diproson, Advantan). Те са силни, локални ан­тивъзпалителни препарати. Изпол­звани за кратък период от време, те­зи кремове са безопасни и почти на­пълно не токсични. Те ще изчистят много незначителни обриви, но "по­тискат" състоянието, вместо да го "лекуват" .

Дозиране на кортизоновите препарати

Разтъркайте много малко количест­во върху обрива. Ако остане крем върху кожата, значи сте използвали твърде много от него. Повторете колкото е необходимо, което обик­новено е на всеки два до четири часа.

Странични ефекти на кортизоновите препарати

Използвани дълъг период от време, тези кремове могат да предизвикат атрофия на кожата (изтъняване на кожата), така че прекратете употре­бата за две седмици. След този пе­риод се консултирайте с вашия ле­кар. Теоретично тези кремове могат да влошат инфекцията, така че бъ­дете внимателни за употребата им, ако е възможно "обривът" да се ин­фектира. Не използвайте кремове­те около очите и не ги приемайте през устата. 

Слънцето също може да предизвика обриви по кожата

Дерматолозите постоянно ни напомнят, че слънцето е вредно за кожата. Излагането на слънце за­силва стареенето на кожата и уве­личава риска от рак на кожата. Рек­ламите, от друга страна, непрекъс­нато възхваляват доброто свойство на слънчевия загар. Ние прекарваме много от мла­достта си, опитвайки се да получим привлекателен цвят на кожата, и не обръщаме внимание на по-късните последици.

Средствата против слънчево из­гаряне могат да предпазят от изга­ряне, но ви позволяват да сте на слънце. Ако вашата кожа е нео­бичайно чувствителна към влияни­ето на слънцето, по-добре е да спре­те облъчването. Факторът на ети­кета е добър указател за блокира­щата сила на различните агенти. Колкото по-висок е факторът, тол­кова по-добра е защитната сила. Лосионите за загар, които не са слънцезащитни агенти, предпазват значително малко от слънчевата ра­диация.

Важно е колко време слънцеза­щитният агент е върху кожата. До­ри най-силният крем или лосион ня­ма да помогне след като е бил от­мит, така че търсете водоустойчиви продукти, ако планирате да влиза­те и излизате от водата.

Дозиране на слънцезащитните кремове

Нанесете на изложените на слънце зони на кожата, според инструк­циите на етикета.

Странични ефекти на слънцезащитните кремове

Много рядко се съобщава за разд­разнение на кожата 

 

 

 

Неделя, 18 Декември 2016 12:32

БРАДАВИЦИТЕ МОГАТ ДА СЕ ЛЕКУВАТ И С ХИПНОЗА

Написана от

Средства за премахване на  някои брадавици. Лечение чрез хипноза

Брадавиците са странен малък проблем. Непостоянният начин по който се появяват и изчезват, е до­вел до безбройни митове и домаш­ни лечения. Те могат да бъдат хирур­гически отстранени, изгорени или замразени, но също така изчезват от само себе си или след лечение с хип­ноза. Известни са много случаи, когато хипнозата е помагалана хората да се справят с брадавици по ръцете, краката и тялото

Брадавиците се предизвикват от вирус и са реакция на незначител­на локална вирусна инфекция. Ако получите брадавица, значи има вероятност да получите още. Когато една брадавица изчезне, често другите също изчезват. Изключение пра­вят брадавиците на ходилото, които не изчезват от само себе си и поня­кога дори и след домашно лечение. Може да е необходим лекар.

Химикалите за свободна про­дажба, като Compound W и Wart ­OFF, са умерено ефективни за лечение на брадавици. Те съдържат слаб кожен дразнител. При повтор­но нанасяне те бавно изгарят гор­ните слоеве на брадавицата и евен­туално вирусът се унищожава.

Дозиране на препаратите слещу брадавици

Поставяйте често, според инст­рукциите на етикета на продукта. Необходима е постояннство.

Странични ефекти на препаратите срещу брадавици

 

Тези продукти са ефективни, защо­то са изгарящи за кожата. Внима­вайте да ги поставяте само върху брадавицата и особено внимавайте около очите и устата. 

Неделя, 18 Декември 2016 12:13

ХЕМОРОИДИТЕ СЕ УСПОКОЯВАТ ОТ ЦИНКОВ ОКСИД

Написана от

Какво е предназначението на цинков оксид?

Да лекува хемороиди.

Цинковият оксид на прах и кре­мове облекчават възпалената зона, докато тялото лекува възпалената вена. Те помагат също така за зака­ляване на кожата върху хемороиди­те, така че тя не е толкова лесно раз­дразнима. Пациентите чувстват по-голям комфорт и кървенето от засегнатите зони намалява.

Четене на етикетите на препаратите, предназначени да лекуват хемороиди

Не е за препоръчване употребата на кремове, които съдържат със­тавки с наставките ,,-каин", защо­то повторената доза на тези локал­ни обезболяващи може да предиз­вика допълнително възпаление.

Дозиране на препаратите срещу хемороиди

Поставете толкова, колкото е нуж­но, следвайки инструкциите на ети­кета. Не заклещвайте бактериите под крема; поставете го след баня, когато внимателно сте почистили и подсушили зоната. Запомнете да почиствате зоната със сапун и вода всеки ден.

 

Странични ефекти Няма. 

 

 

Как влияят на окото "изкуствените сълзи"? 

Механизмът на сълзите нормал­но облекчава, почиства и овлажня­ва окото. От време на време окол­ната среда може да затрудни този механизъм или не могат да текат достатъчно сълзи. В тези случаи очите "се изморяват", имате усеща­не, че са сухи или с песъчинки и мо­же да ви сърбят. Предлагат се реди­ца съединения, които могат да по­могнат за този проблем.

Какви капки за очи познаваме?

Има два основни класа препа­рати за очи. Единият клас съдър­жа съединения, които имат за цел да облекчат окото (Systane,Мurine, Prefrin и др.). Към тези съединения може да са добавени вещества, отпушва­щи носа, които свиват кръвонос­ните съдове и така "отнемат чер­венината" (Visine, Murine Plus, Visine L R). Тяхната възможност да облекчават е спорна. Употреба­та на отпушващи носа средства за избавяне от силно зачервяване е напълно козметична. Дори е възможно такива препарати да повли­яят нормалния оздравителен про­цес, така че не ги препоръчваме.

Другият клас препарати не претендира за специален об­лекчаващ ефект и не съдържа ве­щества за отпушване на носа. Тях­ната цел е да овлажнят окото, би­вайки "изкуствени сълзи". Това са химични разтвори, подобни на те­зи на тялото, така че не се появя­ва дразнене. Офталмолозите пред­почитат тези препарати щом се касае за незначителни очни възпа­ления. Пример е Murine Lubricat­ing Eyedrops (овлажняващи капки за очи Мuriпе).

Дозиране на овлажняващите капки

Използвайте толкова често, колко­то е необходимо, в препоръчаното количество. Не можете да използ­вате твърде много, макар че обик­новено няколко капки дават ведна­га толкова облекчение, колкото цяло шише. Ако имате постоянен проблем със сухи очи, проверете проблема при вашия лекар, защо­то може да е знак за някакъв скрит друг проблем. Обикновено симп­томът на сухите очи трае само ня­колко часа и веднага се облекчава. Твърде много слънце, вятър или прах са обикновено причините за незначителните възпаления.

Поставяне на капки в очите

Внима­телно дръпнете долния клепач. Сложете капките не в окото, а в образувалата се торбичка.

Странични ефекти на капките за очи

Не е известно за сериозни стра­нични ефекти. Visine и други лекарства, съдържащи вещества, отпушващи носа, обикновено причиняват леко смъдене.

Никое от тези лекарства не ле­кува очна инфекция или нараняване и не отстранява чуждо тяло от окото.

Какво е предназначението на калциев флуорид?

Той предпазва зъбите от разваляне.

Грижете се за вашите зъби; те ви помагат да дъвчете. Доказано е, че превантивните мерки могат да спасят зъбите. Четкайте зъбите си с паста, която съдържа флуорид, според препоръките на вашия зъ­болекар. Много лекари смятат, че ежедневната употреба на конци за зъби е най-важният начин за пред­пазване на постоянните зъби от разваляне. Загубата на постоянните зъби обикновено се дължи на образуването на плака, болест на венците и на увреждане на костта. Водните струи (като Water Pik) изчистват храната между зъбите, но са по-малко ефективни от съ­щинското почистване с конец.

Как да почистваме зъбите с конец?

Почистване на зъбите с конец. Увий­те конеца около двата средни пръста. Използвайте показалците да насочите конеца в пространствата между зъбите. По този начин не се налага да увивате конеца плътно. Търкайте конеца наго­ре-надолу срещу повърхността на зъ­бите.

ДОБАВКИ НАТРИЕВ ФЛУОРИД 

Ако водата у дома ви е флуорира­на, приемът ви на флуорид е достатъчен и не се нуждаете от допълни­телно количество в диетата си. В много области подпочвената вода е естествено флуорирана. Разберете дали вашата вода е флуорирана; местният здравен отдел обикнове­но има отговор. Ако не е флуори­рана, важно е да добавяте флуорид във вашата диета и в тази на децата ви. Всички автори са съгласни, че флуоридът е необходим до десетго­дишна възраст и може би повече. Възрастните не се нуждаят дие­тична от флуорид, макар че покри­ването на зъбите с паста, съдържа­ща натриев флуорид, от зъболекар, е полезно, както и използването на флуоридна паста за зъби. Флуори­дът е ефективен за предпазване на зъбите от разваляне при хора от всякаква възраст. Трябва да се подкрепят местните здравни отдел за флуо­риране на водата. Случайният човек или организация, които са против флуориране на водата, не е наясно с твърдата научна база в подкрепа на това.

Дозиране на флуорид

За щастие е сравнително лесно да добавите флуорид, когато водата у дома ви не е третирана. Купете го­лямо шише с таблетки разтворим флуорид. Повечето таблетки са 2,2 мг и съдържат 2 мг флуорид; останалото е разтворима захар.

Ако водата у дома ви има ниско съдържание на флуорид, децата под тригодишна възраст се нуждаят от средно 0,25 мг на ден, децата от три до шест години се нуждаят от 0,5 мг на ден, а децата от шест до десет години се нуждаят от 1 мг на ден. При частично флуорирана вода проверете дозите при вашия зъбо­лекар. Таблетките може да се сдъв­кват или поглъщат. Може също да се приемат с мляко; те няма да променят вкуса му. В страни, където флуоридът е достъпен само с ре­цепта, поискайте предписание от вашия лекар или зъболекар при ня­кое рутинно посещение.

Странични ефекти на флуорид

Твърде много флуорид ще оцвети зъбите (правейки сиви петна) и ня­ма да им придаде допълнителна здравина, така че не превишавай­те препоръчаната доза. При препоръчаните дози не са известни стра­нични ефекти; флуоридът е естес­твен минерал, който се съдържа в много естествени водоизточници. 

 . 

 

 

 

Събота, 17 Декември 2016 14:29

С КАКВИ СРЕДСТВА ДА СПРЕМ ДИАРИЯТА

Написана от

Кои средства лекуват диария?

За разхлабени изпражнения от време на време не се изисква лекар­ство. Обикновената течна диета (например вода или джинджифило­во питие) е първото средство за ди­ария: успокоява червата и замества загубата на течности. Когато диа­рията е по-честа, ще помогнат про­дукти с лоперамид или бисмут.

Ако тези средства не контро­лират диарията, може да бъдат предписани по-силни вещества, съдържащи камфоров опиат. Про­дължителната или тежка диария може да изиска лекарска помощ и антибиотично лечение.

 Да предпазват и лекуват "път­ническа диария" (дизентерия).По-добре е да използвате анти­биотици като тетрациклин, докси­циклин или други, отколкото да вземате по-старите "запушващи" средства като lomotil. Консулти­райте се с вашия лекар преди да отидете за рецепта. Понякога може­те да направите това просто по те­лефона. Някои ще ви предложат да започнете антибиотик. Ние смята­ме, че е по-добре да си вземете ле­карството и да започнете лечение, ако изобщо получите диария.

 КАКВО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЛОПЕРАМИД

Лоперамид замества другите ле­карства без предписание за забавя­не на червата и намаляване броя на ходенето по нужда. Не е пред­назначен за деца.

Дозиране на лоперамид

Следвайте инструкциите на етике­та. Обикновено трябва да започне­те с две таблетки и да използвате допълнително таблетки, ако не по­лучите облекчение.

Странични ефекти на лоперамид

Ако използвате лекарството над нормата, възможно е то да предиз­вика запек. Редки странични ефекти включват изсъхване на устата, за­майване, сънливост и повръщане.

БИСМУТ СУБСАЛИЦИЛАТ (ПЕПТО-БИСМОЛ, КАОПЕКТАТ) ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАРИЯ

Дозиране на бисмут

Следвайте инструкциите на етике­та. За деца под три години се кон­султирайте с лекар за дозата.

Странични ефекти на бисмут

 

Бисмут може да причини временно безвредно потъмняване на езика и/ или изпражненията. 

Събота, 17 Декември 2016 14:12

ПСИЛИУМ ПОМАГА ЗА ПО-ДОБРО ИЗХОЖДАНЕ

Написана от

 

Какво представлява псилиум?

Препоръчваме естествена диета с натурални зеленчукови остатъчни фибри, вместо употребата на разх­лабителни. Но ако трябва да изпол­звате разхлабително, най-добрата алтернатива като разхлабително е Рsуllium (Псилиум), разтворен във вода, която, задържана в червата, омекотява изпражненията.

Metamucil, FibегСоп и други подобни препарати съдържат вещества, рафинирани от семената на псилиум. Те могат да помогнат и при диария, и при запек. Псили­ум абсорбира водата в червата, оформя желиран и плътен разтвор и така осигурява обем. Той не аб­сорбира от храносмилателния тракт; само преминава през него. Следователно това е природен продукт и няма странични ефекти. Обаче не винаги действа. Подобен ефект вероятно може да се постиг­не и с ядене на достатъчно целина.

Дозиране  на псилиум

Една чаена лъжичка (5 мл), раз­бъркана в чаша вода и приемана два пъти на ден, е типичната доза. Трябва да изпиете втора чаша во­да или сок. Псилиум се предлага и в по-скъпи пакетчета с индивиду­ална доза за употреба, ако нямате мерителна лъжичка. В шупнал ва­риант се смесва по-бързо и има по-добър вкус за някои хора.

Странични ефекти на псилиум

Ако вземете голямо количество разхлабително без достатъчно во­да, гелът, който се образува, евен­туално би могъл да се натрупа в хранопровода (тръбата, която во­ди от устата към стомаха). Доста­тъчното количество течност ще предотврати този проблем.

Има други разхлабителни средства, по-рядко използвани, които не са толкова естествени. Тук се включват фекални омекотители ка­то Colace, Dialose и Doxidan; чрев­ни стимуланти като Correctol, Ех­lax, кафе и магнезиево мляко; и старото семейно помагало - минерално масло. Всички са безопасни, ако се използват умерено, но могат да доведат до "разхлабителен навик", където се превръщат в необходимост за добрата перисталтика на червата.

 

Цел на таблетките срещу настинка

 

Да облекчават някои симптоми на настинка и грип.

Coricidin, Actifed,  Contac,  Регуех, Coldrex и редица други продукти са широ­ко рекламирани като ефективни срещу обикновена настинка. Изненадващо много от тях дават задо­волително симптоматично об­лекчение. Не смятаме, че тази съе­динения дават нещо повече от стан­дартното лечение с ацетаминофен и мед, но някои хора вярват в об­ратното. Ние не отричаме употре­бата им за кратък период от време.

Тези съединения обикновено имат три основни съставки. Най-важ­ната намалява температурата и бол­ката: ацетаминофен, аспирин или ибупрофен. Освен това съдържат ле­карство, отпушващо носа, което сви­ва подутите мембрани и прави кръ­воносните съдове по-малки. Също съдържат и антихистамин, който блокира алергии и изсушава слуз.

Средството за отпушване на носа често е псевдоефедрин или фенил­пропаноламин. Ако не, наставката ,,-ефрин" или ,,-едрин" обикновено сочи съставката на съединението. Антихистаминът често е хлорфе­нирамин или дифенхидрамин. Ако не, анти­хистаминът обикновено (но не ви­наги) е посочен на етикета с нас­тав ката ,,-амин".

В някои случаи към тези със­тавки е добавена "беладона алка­лоид", за да подсили другите дейс­твия и да намали стомашните спазми. Използвано в малки дози, ефектът от това лекарство е ма­лък. Обикновено се споменава ка­то "скополамин", "беладона" или нещо подобно. Другите съставки,

които може да са изброени, допри­насят малко за лечението. Не из­ползвайте продукти с кофеин, ако имате сърдечен проблем или спи­те трудно.
Тези продукти използват ши­роко рекламирания подход на "комбинация от съставки". Като правило, единичните лекарства са за предпочитане в комбинация от лекарства; позволяват ви да подбе­рете по-добре лечението на симп­томите, а следователно вземате по-малко лекарства. Съставките в комбинираните продукти са дос­тъпни и поотделно, а тези индиви­дуални продукти трябва да се имат предвид като алтернативи. Напри­мер основната съставка в комби­нираните продукти обикновено е аспирин или ацетаминофен. Псев­доефедринът е отлично отпуш­ващо носа средство и достъпен без рецепта в таблетки от 30 мг И 60 мг. Хлорфенирамин, силен ан­тихистамин, също се предлага без предписание в стандартен размер от 4 мг. Ако е възможно, прила­гайте лекарството директно върху засегната зона, като капките за нос и спрейовете за течащ нос.

Накрая, забележете, че често предписваните медикаменти при настинка (Slldafed, Actifed, Dimetapp) са наистина по-концентрирани и скъпи формулировки на същите ви­дове лекарства, които са достъпни без рецепта (често дори под същи­те имена). Нужно ли е посещение при лекаря само за това?

Дозиране на лекарствата при настинка

Пробвайте препоръчаната доза. Ако не почувствате ефект, можете да увеличите дозата наполовина. Не превишавайте двойно препоръчаната доза. Запомнете, че се опитвате да намерите компроми­сен вариант между желаните и страничните ефекти. Повишаване­то на дозата дава възможност за повече полезни ефекти, но също и за повече странични ефекти.

Странични ефекти на лекарствата срещу настинка

Лекарствата, които карат един човек да му се доспива, ще държат друг бу­ден. Най-честите странични ефекти на таблетките при настинка са или сънливост, или възбудимост. Сън­ливостта обикновено е причинена от антихистаминовата съставка, а без­сънието или възбудимостта са резул­тат от съставката, действаща за отпушване на носа. Можете да опита­те друго съединение, което има по-­малко или изобщо няма от виновния за това химикал, или можете да на­малите дозата. Няма чести сериоз­ни странични ефекти; най-опасен е сънливостта, ако се налага да шофи­рате или да управлявате машини. В редки случаи съставката "беладона" ще предизвика изсъхване на устата, замъглен поглед или невъзможност за уриниране. Може да получите обикновено страничните ефекти на аспирина - разстроен стомах, шум в ушите или, рядко, кръвоизлив в стомаха.


 

Страница 1 от 2