Печат на тази страница

НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

Оценете
(0 гласа)

Кога говорим за намалено зрение?

Малко хора се нуждаят от спешна защита на зрението. Намаленото зрение е сериозна заплаха за качес­твото на живот. Обикновено е не­обходима професионална помощ.

Малко ситуации не изискват по­сещение при здравен специалист. Когато малки, единични "плаващи предмети" преминават пред окото от време на време и не влияят на зрението, това не е знак за притес­нение. Леко, обратимо замъгляване на погледа може да се появи след излагане на открито или след обща умора. При младите хора внезапно­то заслепяване и на двете очи е ти­пична хистерична реакция и не е трайна заплаха за зрението; такива пациенти се нуждаят от лекар, но не задължително от очен лекар.

Обикновено въпросът не е, да­ли да се обърнем към някой здра­вен специалист, а към кого да се обърнем. Оптиците правят очила; те не са лекари и не поставят ди­агнози на очни проблеми.

Оптометристът преценява не­обходимостта от очила, проверява за заболявания на очите и опреде­ля какви предписани лещи ще да­дат най-добро зрение. Обикновено състоянията, разглеждани от опто­метрист, са късогледство (миопия), далекогледство (хиперопия) и изк­ривяване на зрението (астигмати­зъм). Макар че оптометристите не са лекари, при някои положения могат да предписват лекарства.

Ако има подозрения за друг проблем, оптометристът може да ви насочи към офталмолог, който е лекар и хирургически специа­лист. Офталмологът е крайният орган за очни болести. Понякога проблемът с окото е част от общ здравословен проблем; в такива случаи може да е подходящ първо­начален лекар.

Кога да посетим очен специалист при намалено зрение?

Опитайте да намерите правил­ния здравен професионалист още от началото; това ще ви спести време и пари. Следващите приме­ри могат да ви помогнат за взема­нето на решение:

·   Училищната сестра открива намалено зрение при детето. Посетете офталмолог или опто­метрист- възможна е миопия (къ­согледство ).

·   Внезапна заслепеност в едното око при възрастен човек. Посе­тете офталмолог или интернист ­възможно е удар или временен ар­терит (възпаление на артерия).

·   Сияния около светлините и бол­ка в очите. Посетете офталмолог - възможна е остра глаукома (по­вишено напрежение в окото).

·   Постепенно отслабване на зре­нието при възрастен, който но­си очила. Посетете офталмолог или оптометрист - промяна на пречупването на окото.

·   Внезапна заслепеност в двете очи при здрав млад човек По­сетете интернист или офталмолог - възможна хистерична реакция.

·   Постепенно замъгляване на зре­нието при възрастен човек, без подобрение при приближаване и отдалечаване. Посетете офтал­молог - възможен катаракт - пер­де на очите (образуване на сенчес­ти петна в лещата на окото).

·   Възрастен човек, който вижда най-добре предмети на разсто­яние. Посетете оптометрист или офталмолог - възможна пресби­опия (състояние, което лишава окото от способност да се фоку­сира на близки предмети).

·   Промени в зрението, докато вземате лекарства. Обадете се на лекаря, предписал лекарства­та - може това да се дължи на ле­карството.

·   Отслабване на зрението в ед­ното око, със "сянка" или "ка­пак" в полезрението. Посетете офталмолог - възможно е откъс­ване на ретината.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КАБИНЕТА НА ЛЕКАРЯ ПРИ НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ?

Лекарят ще провери зрението, дви­жението на очите, зениците, задната част на окото и напрежението на око­то, ако е подходящо; ще бъде извър­шен преглед с визьор. Ще се поста­ви обща медицинска оценка. Може да се наложи тестване за очила; зае­тите офталмолози понякога на­сочват към оптометрист за тази про­цедура. При някои състояния може да се препоръча хирургия. Лазерна­та хирургия е все по-нарастващ ва­риант, вместо предписването на смя­на на очила или контактни лещи.

 

Прочетена 4523 пъти Последно променена в Вторник, 07 Март 2017 14:31
FaLang translation system by Faboba