Събота, 18 Февруари 2017 11:05

НАРАНЯВАНЕ НА ГЛЕЗЕНА

Видове наранявания на глезена

 

Лигаментите (ставни връзки) са ме­ки тъкани, които свързват костите на една става, за да осигурят ста­билност по време на действието на ставата. Когато глезенът е усукан сериозно, значи лигаментите или костта е разхлабена. Ако връзките поддават, е възможно те да са раз­тегнати (при разтягане), частично скъсани (при навяхване ) или напъл­но скъсани (при скъсани лигамен­ти). Ако връзките не поддават, една от костите около глезена ще се счупи (фрактура).

Разпъвания, навяхвания и дори някои незначителни фрактури на глезена ще заздравеят добре с до­машно лечение. Някои скъсани връзки ще се оправят без много ме­дицинска грижа; рядко са операци­ите за тяхното възстановяване. За практически цели, непосредствено оказаното внимание от страна на ле­каря е необходимо само, когато на­раняването е доста'гъчно сериозно, за да предизвика очевидна фракту­ра на костите около глезена или да предизвика цялостно скъсване на връзки. Това се разпознава от де­формирана става с необичайно дви­жение.

Подуване на глезена

Типичното навяхване на глезена се подува или около издадената кост отстрани на глезена или около 5 см напред и под нея. Раз­мерът на подутината не се раз­личава между навяхвания, скъсва­ния и фрактури. Общите фрактури на малки частици около глезена чес­то причиняват по-малко подуване, отколкото навяхването. Навяхвани­ята и скъсаните връзки обикновено бързо се подуват, защото има кър­вене в тъканта около глезена. Ко­жата става синьо-черна в участъка, все едно кръвта е спряла от тялото.

Подутият глезен, който не е де­формиран, не се нуждае от прека­лено дълга почивка, гипсиране или рентген. Домашното лечение трябва да започне веднага. Откри­ването на някакво увреждане на връзките може да е трудно непос­редствено след нараняването, ако има много подуване. Тъй като е по-лесно да се направи съответно­то преглеждане на стъпалото след като оттокът е спаднал, а и не мо­же да се получи никакво уврежда­не при почивка на лека фрактура или скъсана връзка, не е нужно да бързате да отидете при лекаря.

Домашно лечение на глезена

·   Почивка

·  Лед

·   Компрес

·   Повдигане

Процедури за възстановяване на глезена в домашни условия

Оставете глезена да си почине и го дръжте повдигнат. Поставете лед в една кърпа върху наранения участък и я оставете за поне 30 минути. Ако има известно подува­не след първите 30 минути, тога­ва поставете лед отгоре за 30 ми­нути и после махнете за 15 минути, процедирайте така в следващи­те няколко часа. Ако болката в глезена спре, докато той е повдигнат, можете предпазливо да опита­те да поставите тежест върху то­зи крак. Ако глезенът все още ви боли, когато носи тежест, трябва да избягвате натоварването на то­зи крак за първите 24 часа.

Еластичен бинт може да помог­не, но няма да предпази от повтор­но нараняване, ако възобновите пълната активност. Не опъвайте бинта, така че да е мно­го стегнат и да пречи на циркула­цията на кръвта. Въобще, не тряб­ва да опитвате да поставяте бинт на деца; ако е направено непра­вилно, може да прекъсне циркула­цията към стъпалото.

Глезенът трябва да се чувства сравнително нормално до около десет дни. Знайте обаче, че пълно­то заздравяване няма да настъпи преди четири до шест седмици. Ако се изпълнява усилена дейност през това време, като организира­на атлетика, глезенът трябва да бъ­де превързан от някой, който раз­бира от това.

Обезболяващите лекарства, ко­ито се предлагат без рецепта, раз­бира се, могат да помогнат да се на­мали дискомфортът.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КА­БИНЕТА НА ЛЕКАРЯ?

 

Лекарят ще изследва движенията на глезена, за да види, дали са необичай­ни, и може да предприеме рентгено­во изследване. Ако няма фрактура или има, но само незначителна, мо­же да се препоръча продължаване на домашното лечение. За други фрактури ще е необходима гипсова прев­ръзка или, рядко, операция, за да се съединятсчупенитекости.Операция може да е нужна, за да възстанови една напълно скъсана връзка.

 

Публикувана в Болка